Miljøprojekter, 36, 1981

Regnvandsundersøgelser

Vandløbs reaktion på regnvandsafledning fra fælleskloakerede byområder

01-01-1981

Undersøgelsens formål: Undersøgelse af virkninger på recipient både ved forøget gennemstrømning i rensningsanlæg og fra overløbsbygværker under regnskyl. Undersøgelsen skal omfatte såvel den hydrauliske som den forurenende virkning. De gennemførte undersøgelser over effekter i forbindelse med regnoverløb til vandløb er baseret på resultater fra en række kunstige og naturlige udledninger af overløbsvand til to mindre vandløb, nemlig Skarvad Bæk og Halkær å. Disse resultater viser, at den dominerende og typiske effekt er påvirkningen af vandløbets iltkoncentration forårsaget af overløbsvandets indhold af nedbrydeligt organisk stof.

Læs publikation