Affald, 1981

Fjernelse af kemikalieaffaldsdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange

01-01-1981Nærværende rapport er opdelt i 7 afsnit samt en bilagsdel. 1. Gennemgår hovedtrækkene i gennemførelse af arbejdet med fjernelse af kemikalieaffaldsdepotet, samt opgavens tidsmæssige forløb. 2. Beskriver undersøgelser foretaget af VKI før depotfjernelsen, herunder det forventede indhold af farlige stoffer. 3. Orienterer om baggrunden for fjernelsen af depotet. 4. Omhandler gennemførelsen af arbejdet med fjernelsen af kemikalieaffaldet, herunder planlægning af bortgravning, emballering og deponering af affaldet. 5. Omhandler en undersøgelse iværksat af Miljøstyrelsen efter depotfjernelsen, men forinden tilfyldning af udgravningen. 6. Beskriver arbejdets afslutning, herunder fjernelse af arbejdspladsen, tilfyldning af depotområdet og beplantning af den retablerede kyststrækning. 7. Angiver, hvilke øvrige rapporter der har relation til depotfjernelsen, samt nærværende rapport. Bilagsdelen indeholder 5 kortbilagLæs publikation