Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

01-01-1980

Nærværende rapport skal tjene tre hovedformål. For det første indeholder rapporten en sammenfatning af en række undersøgelser, der har til formål at belyse dagens teknologiske stade for så vidt angår kulfyring i kraftværker og de hertil knyttede konsekvenser for luftforureningen og afledede konsekvenser heraf. For det andet søger rapporten på basis af prognoser for udbygningen af kraftværkssektoren og for anvendte kultyper og rensningsteknologier i 1980'erne at belyse kraftværkernes bidrag til luftforureningen i den kommende årrække. Og endelig skal rapporten med de gennemførte undersøgelser benyttes som en del af Miljøstyrelsens basismateriale til fastlæggelse af de miljøpolitiske krav til kraftværkerne i de kommende år. 

Læs publikation