Luftforurening

Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

Delrapport, sæt 4 : Sundhedseffekter af luftforurening med specielt henblik på kulfyring. Sundhedsmæssige effekter af en øget kulfyring på danske kraftværker : Introduktion til udvalgte områder af virkningen af luftforureningen. Miljøeffekter af en øget kulfyring på danske kraftværker

01-01-1980

I 1. rapport er de sundhedsmæssige effekter af indholdsstofferne i kulrøg undersøgt ved at gennemgå litteraturen for at uddrage eksisterende viden, der skal indgå i den endelige vurdering af de sundhedsmæssige effekter af et givet kraftværk. I 2. rapport beskrives først sammenhængen mellem miljø og sygdom. Derefter en gennemgang af enkelte stofgrupper: svævestøv, partikler, kulbrinte, sporstoffer og radioaktive isotoper. Sidst er der afsnit om reaktionsmønstre hos mennesker, der udsættes for luftforurening og sygelighed og dødelighed. I 3. rapport omtales transport, omdannelse og akkumulering af sporelementer. Værdier for acceptabel tilførsel af metaller til jorden. Elproduktionens bidrag til depositionen af sporelementer, og bidrag til gasformige forureninger: SO2 og NOX og forsuring.

Læs publikation