Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1979

Vandforsyningsplanlægning

01-01-1979

I forbindelse med gennemførelsen af de ændringer i vandforsyningsloven, der gennemførtes som et led i miljøreformen i 1974, pålagdes det amtsrådene og i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet, med bistand af kommunalbestyrelserne, at iværksætte planlægning af vandforsyningen inden for de enkelte amtskommuner og hovedstadsområdet. Det forudsattes, at denne planlægning skulle baseres på: - en kortlægning af de til rådighed værende vandressourcer - en kortlægning og registrering af de bestående vandforsyningsanlæg, forsyningsområder m.v. - en opgørelse over det nuværende vandforbrug samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. I vejledningen er nogle af problemerne omkring vandindvindingen søgt belyst. Specielt søges sammenhængen mellem vandforsynings-, spildevands- og recipientkvalitetsplanlægningen samt følgevirkningerne af vandindvinding og de tekniske muligheder for at forudsige og afbøde virkningerne af en given vandindvinding belyst, ligesom spørgsmålet om grundvandsbeskyttelsen berøres.

Læs publikation