Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1979

Støj fra skydebaner

01-01-1979Januar 1976 nedsatte Miljøstyrelsen et udvalg med den opgave, at undersøge problematikken omkring anlæggelse og drift af skydebaner i Danmark. Baggrunden for udvalgets etablering var, at skydebaner specielt er nævnt i miljøbeskyttelsesloven og som en anlægstype, der kræver godkendelse inden etablering. Desuden havde Miljøstyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden behandlet et antal klagesager og en lang række henvendelser fra kommuner vedrørende støj fra skydebaner. Der var således konstateret et behov for at belyse de miljømæssige hensyn, der bør iagttages i forholdet mellem skydebanerne og omgivelserne.Læs publikation