Klausdalsbrovej

01-01-1978

Formål: At belyse, hvilke muligheder der findes, for gennem flytning af vejtraceer, nedgravning af vejen i forbindelse med etablering af jordvolde, afskærmning og vinduesisolering at reducere støjniveauet for de af vejprojektet støjmæssigt berørte huse, samt at belyse hvilken støjmæssig aflastende virkning den nye vej har på bebyggelsen langs den gamle vej. Desuden vurderes de økonomiske konsekvenser af ovenstående foranstaltninger.

Læs publikation