Vandforsyning

Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 16. juli 1975 nedsatteudvalg til undersøgelse af problemerne omkring vandforsyningen ihovedstadsområdet : Bilagshæfte 2

01-01-1977

Udvalget skulle i henhold til sit komissorium kortlægge og analysere forholdene omkring organisationen af fælles vandforsyninger og grundlaget for fastsættelsen af vandpriserne i hovedstadsområdet. Udvalget skulle i den forbindelse kortlægge og analysere vandprisfastsættelsens betydning for erhvervsvirksomheder og husholdninger, idet der i denne forbindelse til vandprisen henregnes prisen i producentleddet, en eventuel vandforsyningsafgift og en eventuel vandafledningsafgift.

Læs publikation