Rapport om slam og faststof fra spildevand

01-01-1975

Arbejdsgruppens kommissorium: 1) Arbejdsgruppen skal foretage en opgørelse af aktuelle og prognosticerede mængder slam fra offentlige rensningsanlæg. 2) Arbejdsgruppen skal fremkomme med typeopdeling af slammet. 3) Arbejdsgruppen skal udrede de i dag anvendte behandlingsmetoder, og udarbejde retningslinier for den fremtidige bortskaffelse af de opstillede slamtyper.

Læs publikation