Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

  Publiceret 01-01-1975

  I rapporten er beskrevet en række praktiske erfaringer med procesreguleringer samt medtaget specielle afsnit, der tjener som baggrund for udvikling af

 • Farlige stoffer og præparater

  Publiceret 01-01-1975

 • Miljøplanforudsætninger

  Publiceret 01-01-1975

  Der er i denne rapport om signaturer til affaldsplanlægningen angivet de grove rammer for en kortlægning og planlægning af affaldshåndtering og -depon

 • Dambrug

  Publiceret 01-01-1975

  Med henblik på at få planlagt en økonomisk forsvarlig spildevandsrensning inden for en 10 års periode, har Miljøstyrelsen indhentet oplysninger om de

 • Hydrogeologisk kortlægning

  Publiceret 01-01-1975

  En hydrogeologisk kortlægning er en kortlægning af jord- og bjergarternes fordeling i horisontal og vertikal retning, suppleret med data om grundvands

 • Spildevandsplaner

  Publiceret 01-01-1975

  Vejledningen har alene til hensigt at angive en praktisk og overskuelig måde, på hvilken kommunerne kan opfylde lovens bestemmelser om spildevandsplan

 • Kemikalieaffald

  Publiceret 01-01-1975

  Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 1) Gruppens arbejde skal omfatte en fastsættelse af terminologien og inddelingen af det affald, der falder i

 • Miljøplanforudsætninger

  Publiceret 01-01-1975

  Formålet med disse signaturvejledninger er alene at anvise nogle rammer, som dog samtidig er så klart defineret, at de kan lede videre til de mere omf

 • Rapport om slam og faststof fra spildevand

  Publiceret 01-01-1975

  Arbejdsgruppens kommissorium: 1) Arbejdsgruppen skal foretage en opgørelse af aktuelle og prognosticerede mængder slam fra offentlige rensningsanlæg

Søg i arkivet