Publikationer fra 1973-1979

Publikationer 1979

01-01-1979

Nærværende rapport skal tjene to formål. For det første udgør rapporten en sammenfatning af en række undersøgelser om blyforureningen i Danmark, som Miljøstyrelsen har gennemført over en to-års periode, og for det andet skal rapporten tjene som grundlag for Miljøstyrelsens overvejelser omkring behovet for en reduktion af blytilsætningen til motorbenzin.

Læs Blyforurening

01-01-1979

Januar 1976 nedsatte Miljøstyrelsen et udvalg med den opgave, at undersøge problematikken omkring anlæggelse og drift af skydebaner i Danmark. Baggrunden for udvalgets etablering var, at skydebaner specielt er nævnt i miljøbeskyttelsesloven og som en anlægstype, der kræver godkendelse inden etablering. Desuden havde Miljøstyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden behandlet et antal klagesager og en lang række henvendelser fra kommuner vedrørende støj fra skydebaner. Der var således konstateret et behov for at belyse de miljømæssige hensyn, der bør iagttages i forholdet mellem skydebanerne og omgivelserne.

Læs Støj fra skydebaner

01-01-1979

Der er i dag udviklet forskelligt udstyr, som er i stand til i større eller mindre grad at begrænse emissioner af forurenende stoffer fra kulfyrede kraftværker. Nærværende rapport giver en status for forskellige filtertyper: tekstilfiltre (posefilter, slangefilter, konvolutfilter, back filter etc.), cyclonanlæg og elektrofiltre.

Læs Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

01-01-1979

Denne foreløbige redegørelse om miljøreformens virkninger er et forsøg på at gøre status over miljøbeskyttelsesarbejdet.

Læs Miljøreformen

01-01-1979

Undersøgelsen havde til formål dels at belyse årsagssammenhængene omkring Nodularia spumigena's forekomst og fordeling i de indre danske farvande, samt i tilfælde af masseforekomster, at undersøge de sundhedsmæssige risici for mennesker og dyr ved direkte kontakt med Nodularia spumigena.

Læs Undersøgelser vedr. forekomsten af blågrønalgen Nodularia spumigena i sommeren 1977

01-01-1979

Miljøstyrelsen deltager i arbejdet i en række internationale organisationer og lignende. Der er behov for, såvel indadtil i styrelsen som udadtil overfor forskningsinstitutioner og andre, at indformere om disse aktiviteter for at sikre det bedst mulige udbytte af Danmarks deltagelse i samarbejdet. Da der ikke tidligere på dette område har foreligget en samlet oversigt, har styrelsen udarbejdet nærværende notat, der beskriver, hvorledes samarbejdet er tilrettelagt, samt hvilke større projekter indenfor miljøområdet Danmark deltager i.

Læs Internationalt miljøforsknings- og udredningssamarbejde

Teknisk redegørelse med eksempler

01-01-1979

Nærværende redegørelse giver en oversigt over de mest almindelige metoder, der i dag anses for anvendelige til sørestaurering

Læs Sørestaurering

01-01-1979

Formålet med vejledningen er at præcisere, hvilke miljøforhold det vil være relevant at undersøge, samt hvordan disse undersøgelser skal udføres i forbindelse med ansøgning om godkendelse af opførelse af en kraftværksenhed - herunder ændring og/eller udvidelse af en bestående kraftværksenhed, der medfører forøget forurening iht. lov om miljøbeskyttelse.

Læs Miljøundersøgelsen for konventionelle kraftværker

01-01-1979

Redegørelsen skal give indblik i, hvorvidt indsamling, behandling og genanvendelse af kasserede biler giver anledning til uforholdsmæssigt store miljøproblemer, samt hvorvidt genanvendelsen har et tilfredsstillende omfang.

Læs Bilskrot

01-01-1979

The aim of the project has been to establish an inventory of the current conditions and the water quality of the open Danish waters. Attempts to evaluate the degree of pollution or effects of sewage treatment have been outside the framework of the project.

Læs A qualitative analysis of phytoplankton in the open Danish waters 1975-1977

01-01-1979

I forbindelse med gennemførelsen af de ændringer i vandforsyningsloven, der gennemførtes som et led i miljøreformen i 1974, pålagdes det amtsrådene og i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet, med bistand af kommunalbestyrelserne, at iværksætte planlægning af vandforsyningen inden for de enkelte amtskommuner og hovedstadsområdet. Det forudsattes, at denne planlægning skulle baseres på: - en kortlægning af de til rådighed værende vandressourcer - en kortlægning og registrering af de bestående vandforsyningsanlæg, forsyningsområder m.v. - en opgørelse over det nuværende vandforbrug samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. I vejledningen er nogle af problemerne omkring vandindvindingen søgt belyst. Specielt søges sammenhængen mellem vandforsynings-, spildevands- og recipientkvalitetsplanlægningen samt følgevirkningerne af vandindvinding og de tekniske muligheder for at forudsige og afbøde virkningerne af en given vandindvinding belyst, ligesom spørgsmålet om grundvandsbeskyttelsen berøres.

Læs Vandforsyningsplanlægning

01-01-1979

Formålet med statusrapporten er at give en samlet oversigt over mulige metoder til udledning af spildevand til jorden og belyse hvilke ulemper og forureningsproblemer, der er knyttet til de forskellige udledningsmetoder, således ar der opnås et forbedret grundlag for at fastsætte, hvilke forudsætninger der bør være til stede for at spildevand kan udledes til jorden.

Læs Jord som recipient for spildevand

01-01-1979

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Næringsstoffer og oxygen i havvand. 2) Bæltprojektets kemiske undersøgelser. 3) Iltforholdene i det dybe bassin mellem Als og Ærø. 4) Primærproduktion i åbne danske farvande 1975. 5) Statusrapport for Bæltprojektets kviksølvundersøgelse. 6) Målinger af havvands tritiumkoncentrationer.

Læs Kemiske og biologiske undersøgelser

Publikationer 1978

01-01-1978

De i nærværende rapport omtalte afløbsfrie toiletter omfatter de toiletsystemer som, i modsætning til samletanksystemerne, tømmes manuelt. Den behandling, som fæces og urin udsættes for i disse toiletter, er meget forskellig.

Læs Afløbsfrie toiletter

01-01-1978

Gennem det nuværende projekt er der i stor pilot-skala sket en vurdering af forskellige muligheder for anvendelse af reguleringsteknik i aktiverende slamanlæg, og der er givet anvisning på forskellige anvendelsesmuligheder i praksis.

Bilag til Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

Læs Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

01-01-1978

Under rådgivningsarbejdet er Miljøstyrelsen adskillige gange blevet spurgt om emissions- og immissionsgrænseværdier, specielt for cellulosefortyndere, men også for andre blandingsfortyndere, som bl.a. benyttes i malerværksteder. Ved emission forstås enhver udsendelse til atmosfæren af stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Ved immission forstås tilstedeværelsen ved jordoverfladen - i ca. 1 1/2 meters højde over denne - af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig form.

Læs Begrænsning af luftforurening fra virksomheder der emitterer cellulosefortyndere og andre blandingsfortyndere til luften

01-01-1978

Denne rapport belyser forskellige muligheder for at øge anvendelsen af flasker til vin og spiritus og er et led i Miljøstyrelsens samlede indsats for at øge genanvendelsen med henblik på at mindske ressourceforbruget og affaldsmængderne.

Læs Genanvendelse af flasker til vin og spiritus

01-01-1978

1. statusrapport søger at belyse røggasafsvovlingens nuværende stade for de anlægstypers vedkommende, der er nået ud over det første forsøgsstadie. Særlig vægt er lagt på de anlægstyper, som er fuldt udarbejdede og som er i drift ved kedelanlæg større end 50 MWe. Rapporten er delt i to hovedafsnit - I første del, behandles røggasafsvovling på et mere generelt plan, medens rapportens anden del mere dybtgående behandler røggasafsvovlingens kemi og de tekniske vigtigste processer. 2. statusrapport opsummerer informationerne fra de 12 FGD-processer, som er blevet bearbejdet i NATO's CCMS-gruppe, samt fra en ny, dansk FGD-proces, forstøvningsabsorption.

Læs Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

01-01-1978

Baggrunden for dette udvalgsarbejde var offentliggørelsen i 1974 af en foreløbig undersøgelse af den mulige sammenhæng mellem lungekræft og luftforurening i Fredericia. I rapporten beskrives principperne for overvågning af luftkvalitet, og hvorledes befolkningens sundhedstilstand normalt beskrives. Der er ligeledes en oversigt over sammenhængen mellem luftforurening og sygelighed baseret på oplysninger fra litteraturen.

Læs Luftkvalitet og sygelighed

01-01-1978

Nærværende rapport omfatter undersøgelser omkring små nedsivningsanlæg udformet som sivedræn i områder, hvor jordbunden består af flyvesand.

Læs Nedsivning af husspildevand gennem sivedræn

01-01-1978

The aim of the project has been to establish an inventory of the current conditions and the water quality of the Danish waters.

Læs Phytoplanktion production chlorophyll-a and nutrients in the open Danish waters 1975-77

01-01-1978

Delrapport 1 omhandler en undersøgelse af, hvordan slammet fra danske spildevandsanlæg håndteres, samt hvilke slammængder, der er tale om for at få et indtryk af de mest almindelige stabiliseringsmetoder, der er anvendt i dag. Delrapport 2 indeholder en litteraturgennemgang af såvel dansk som udenlandsk viden om slamstabilitetsbegrebet, for herigennem at definere begrebet ved hjælp af målelige parametre.

Læs Slamstabilitet

01-01-1978

Rapporten klarlægger den kemiske sammensætning af slagge fra typiske kommunale forbrændingsanlæg i relation til den tidligere undersøgte slagge fra I/S Vestforbrænding, samt med baggrund i undersøgelsen at udarbejde kriterier for anvendelse af slagge fra forbrændingsanlæg til bundsikringsformål ved vejbygning.

Læs Undersøgelse af forbrændingsslagge fra typiske kommunale forbrændingsanlæg

Part 5 : Mercury in fish 1972-75

01-01-1978

Abstract

This report is the fifth in a series aiming at giving a record of the marine monitoring activities carried out by Danish institutes in order to establish the state of pollution of the coastal and open waters around Denmark. This report includes results for mercury concentration in muscle of fish from Danish marine and freshwater areas. Results from about 550 analyses of fish caught 1972-75 are given in the tables.

Læs Danish marine monitoring methods and data - Part 5

Sediment data from marine areas between the Skagerrak and the Western Baltic

01-01-1978

This report is the fourth in a series aiming at giving a record of the marine monitoring activities carried out by Danish institutes in order to establish the state of pollution of the coastal and open waters around Denmark.

Læs Danish marine monitoring methods and data - Part 4

Part 3 : A bibliography of monitoring activities including tables of parameters investigated

01-01-1978

This report is the third in a series aiming at giving a record of the marine monitoring activities carried out by Danish institutes in order to establish the state of pollution of the coastal and open waters around Denmark. This report is a bibliography of monitoring activities in Danish waters. It includes a selection of scientific studies and older surveys of flora and fauna, which may be used for comparison with present and future investigations. 

Læs Danish marine monitoring methods and data - Part 3

Part 2 : The concentrations of selected heavy metals in bottom vegetation and bottom invertebrates

01-01-1978

This report is the second in a series aiming at giving a record of the marine monitoring activities carried out by Danish institutes in order to establish the state of pollution of the coastal and open waters around Denmark. This report deals with determinations of selected heavy metals as mercury, cadmium, lead, copper, zinc, chromium.

Læs Danish marine monitoring methods and data - Part 2

01-01-1978

Denne rapport er det første forsøg herhjemme på at give en samlet vurdering af, hvorledes man kan nedbringe forureningen med et bestemt stof, i dette tilfælde kviksølv. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det på grundlag af allerede indvundne erfaringer og opnåede undersøgelsesresultater er muligt at begrænse kviksølvforureningen ganske væsentligt. Arbejdsgruppens anbefalinger går ud på, så hurtigt som muligt, at sætte ind mod tre store anvendelsesområder for kviksølv, nemlig kviksølvbatterier, kviksølvfebertermometre og tandfyldninger, samt et mindre område - kviksølvholdig maling. Bilagsfortegnelse: 1. OECD Recommendation of the Council on measures to reduce all man-made emissions of mercury to the environment (september 1973). 2. Febertermometre - et forureningsproblem, af Jensen, Allan Astrup. Fra Sygehustidende, årg. 53, nr. 4, 1977. 3. Amalgam och dess miljörisker - en litteraturoversigt af Westerlund, Gudrun. Statens Naturvårdsverk SNV (marts 1977).

Læs Kviksølv

01-01-1978

Formål: At belyse, hvilke muligheder der findes, for gennem flytning af vejtraceer, nedgravning af vejen i forbindelse med etablering af jordvolde, afskærmning og vinduesisolering at reducere støjniveauet for de af vejprojektet støjmæssigt berørte huse, samt at belyse hvilken støjmæssig aflastende virkning den nye vej har på bebyggelsen langs den gamle vej. Desuden vurderes de økonomiske konsekvenser af ovenstående foranstaltninger.

Læs Klausdalsbrovej

01-01-1978

Denne rapport indeholder en beskrivelse af en emperisk undersøgelse, hvis formål bredt formuleret var at afdække Sorskellige driftøkonomiske konsekvenser af miljøkrav og påvirkninger rettet mod den enkelte industrivirksomhed. specielt fokuceredes på investeringer med forureningsbegrænsende effekt. Det betyder, at undersøgelsen tog sit udgangspunkt dels i den enkelte virksomheds reaktionsmønster dels i den enkelte (forureningsbegrænsende) investering.

Læs Driftsøkonomiske konsekvenser af miljølovgivning

01-01-1978

Det belyses, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at nedsivning af spildevand ikke medfører forurening af anvendelige grundvandsforkomster, idet der fortsat må lægges større vægt på at sikre grundvandsbeskyttelse end på at opnå en billig spildevandsbortskaffelse på grundvandskvalitetens bekostning.

Læs Spildevandsafledning udenfor bymæssig bebyggelse

Publikationer 1977

01-01-1977

Formålet med forsøgene har været at undersøge, om algedamme under danske klimatiske forhold er en egnet teknik til rensning af åvand forurenet med næringssalte fra diffuse kilder. Algedamme kan også tænkes anvendt til efterrensning af biologisk renset spildevand.

Læs Forsøg med algedamme ved Nakskov Indrefjord

01-01-1977

I rapportens almene del findes en række mere principielle betragtninger vedrørende kræftsygdomme specielt den viden, vi i dag har om årsagerne til opståen af kræft. Der gives også en oversigt over baggrunden for vurderingen af kræftrisiko ud fra epidemiologiske undersøgelser, dyreforsøg og forskellige hurtigmetoder. Den specielle del af rapporten koncentrerer sig herefter om kosmetiske produkter specielt hårfarvningsmidler.

Læs Hårfarvningsmidler

01-01-1977

I Birkerød kommune har der været gennemført forsøg med henblik på genanvendelse af større dele af det affald, der fremkommer i husholdninger og andre steder. Forsøgene har det tilfælles, at der ved kommunal foranstaltning er sket indsamling af frasorteret papir, pap, glasemballager og i en periode også metal.

Læs Genanvendelsesforsøg i Birkerød kommune fra 1. september 1974 til 31.december 1976

01-01-1977

The terms of reference were "- to examine and describe the various factors which are significant to possible contamination of food with lead, with particular reference to evaluating the pollution which might result from the addition of lead to petrol."

Læs Lead Contamination

01-01-1977

This report is the first in a series aiming at giving a record of the marine monitoring activities carried out by Danish institutes in order to establish the state of pollution of the coastal and open waters around Denmark. This report deals with derterminations of substances to which high priority is given: a number of chlorinated hydrocarbons and mercury. Time series covering a number of years of determinations of these substances in fish from different areas of the sea are given.

Læs Danish marine monitoring methods and data

01-01-1977

Nærværende projekt er resultatet af et litteraturstudium om udledning af husspildevand til jord. Rapporten belyser dels en række tekniske og administrative synspunkter, herunder økonomiske vurderinger, og dels de forureningsmæssige problemer, f.eks. epidemiologiske forhold, vindspredning, lugt, afgrødebehandling og -anvendelse m.m. Rapporten berører endvidere nedsivningsproblematikken i den udstrækning, det er fundet nødvendigt for den samlede vurdering af anvendelsen af jorden som recipient for spildevand. Risikoen for grundvandsforurening søges imidlertid også belyst ved andre undersøgelser, og der skal i den forbindelse henvises til rapporter herom, f.eks. Miljøprojekter, 2

Læs Udledning af husspildevand på jord

01-01-1977

Udvalget skulle i henhold til sit komissorium kortlægge og analysere forholdene omkring organisationen af fælles vandforsyninger og grundlaget for fastsættelsen af vandpriserne i hovedstadsområdet. Udvalget skulle i den forbindelse kortlægge og analysere vandprisfastsættelsens betydning for erhvervsvirksomheder og husholdninger, idet der i denne forbindelse til vandprisen henregnes prisen i producentleddet, en eventuel vandforsyningsafgift og en eventuel vandafledningsafgift.

Læs Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 16. juli 1975 nedsatte udvalg til undersøgelse af problemerne omkring vandforsyningen i hovedstadsområdet: 3 bd.

01-01-1977

Vejledningen indeholder bl.a. oplysninger om vandforbruget ved personlig hygiejne, sanitære installationer, rengøring og vask, herunder specielt oplysninger om vandforbruget ved vaskemaskiner, opvaskemaskiner og lign., ligesom mulighederne for besparelse på vandforbruget ved at gå over til nye wc-typer vil blive belyst.

Læs Vandforbrug og vandbesparelser

01-01-1977

Udvalget skulle i henhold til sit komissorium kortlægge og analysere forholdene omkring organisationen af fælles vandforsyninger og grundlaget for fastsættelsen af vandpriserne i hovedstadsområdet. Udvalget skulle i den forbindelse kortlægge og analysere vandprisfastsættelsens betydning for erhvervsvirksomheder og husholdninger, idet der i denne forbindelse til vandprisen henregnes prisen i producentleddet, en eventuel vandforsyningsafgift og en eventuel vandafledningsafgift.

Læs Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 16. juli 1975 nedsatte udvalg til undersøgelse af problemerne omkring vandforsyningen i hovedstadsområdet : Bilagshæfte 2

01-01-1977

Denne rapport om miljøstyrelsens opgaver 1977-82 er én af seks rapporter om miljøministeriets opgaver 1977-82.

Læs Miljøstyrelsens opgaver 1977-82

01-01-1977

I november 1976 iværksatte Miljøstyrelsen et udredningsarbejde med henblik på en vurdering af mulighederne for forekomst af farlige dioxinforbindelser i produkter, der markedsføres i Danmark, såvel som mulighederne for dannelse af dioxiner ved forskellige processer. Den direkte anledning hertil var Seveso-ulykken, hvor en kemisk forbindelse 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin blev spredt over et større område. I rapporten redegøres der for, hvor der forekommer dioxiner samt for, hvorvidt der ved et uheld kan ske en dioxindannelse. Arbejdsgrupen har endvidere forsøgt at vurdere de miljømæssige effekter af en eventuel spredning af forskellige dioxiner.

Læs Dioxiner

01-01-1977

Projektet består af en undersøgelse og afprøvning af 6 typer biologiske mini-rensningsanlæg, som er i drift i Danmark. De 6 anlægstyper var: 1. Euro-Matic dykfilter 2. Flygt 4291 3. Flygt 4294 4. Oxygest M + B 5. Rotorsystem PBF 6. Trix SB Undersøgelsen omfatter dels indsamling af driftserfaringer fra en række anlæg i drift, dels en egentlig afprøvning med prøvetagning og analysering på eet anlæg af hver type.

Læs Afprøvning af biologiske minirensningsanlæg

Publikationer 1976

1-1-1976

Formålet med de indledende undersøgelser omkring nedsivningsanlægget ved Frederiks har dels været at få et groft billede over grundvandsforureningen ved et eksisterende anlæg med ret stor kapacitet i vandførende aflejringer, at undersøge anlæggets egnethed til generelle undersøgelser vedrørende nedsivningsproblematikken, at skaffe data om anlæggets funktion og at skaffe yderligere viden om de hydrologiske forhold i nedsivningsområdet.

Læs Nedsivning af husspildevand i bassinanlæg ved Frederiks

3. delrapport : Signaturer til vandforsyningsplanlægning, hydrogeologisk kortlægning og foreløbig registrering af råstoffer

01-01-1976

Mens de udarbejdede signaturer til vandforsyningsplanlægningen således er baseret på allerede fastlagte retningslinier, er der endnu ikke opstillet de nødvendige rammer for en planlægning af naturforkomsternes udnyttelse. Ved udarbejdelsen af signaturer til miljøplanlægningen har man imidlertid skønnet, at hensynet til råstofinteresser også bør indgå i kortlægningen og hermed også i oplæggene til regionplanerne, selv om det kun kan blive på et foreløbigt grundlag.

Læs Miljøplanforudsætninger - 3. delrapport

01-01-1976

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Næringsstoffer og oxygen i havvand. 2) Bæltprojektets kemiske undersøgelser. 3) Iltforholdene i det dybe bassin mellem Als og Ærø. 4) Primærproduktion i åbne danske farvande 1975. 5) Statusrapport for Bæltprojektets kviksølvundersøgelse. 6) Målinger af havvands tritiumkoncentrationer.

Læs Bælteprojektet Kemiske og biologiske undersøgelser

01-01-1976

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Bæltprojeket. 2) Øresund, Bælthavet og Kattegat. 3) Præliminære transportberegninger i Store Bælt. 4) Undersøgelse af fordeling og transport af partikulært stof i danske farvande. 5) Applications of the Belt model. 6) Interim report on mixing studies. 7) Flourescence in the Baltic-Kattegat region. 8) Optiske målinger i danske farvande.

Læs bælteprojektet Fysiske undersøgelser

01-01-1976

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Sedimentundersøgelser fra farvandene mellem Skagerrak og vestlige Østersø. 2) Orienterende undersøgelser af sediment fra Lille Bælt for indhold af tungmetaller.

Læs bælteprojektet Sediment Undersøgelser (Figurer)

01-01-1976

Arbejdet har i første række været koncentreret om den militære flyveaktivitet, da denne i støjmæssig henseende er dimensionsgivende. Med velvillig bistand fra forsvarsministeriet og flyvestation Ålborg har det vist sig muligt at gennemføre en række ændringer, bl.a. i flyveprocedurerne, og der er derefter foretaget beregninger af den dermed ændrede støjbelastning. Denne mere tekniske prægede del af arbrjdsgruppens arbejde er der nærmere redegjort for i rapporten "Støjbelastning omkring Ålborg lufthavn 1985 : Miljøtilpasning for 7 nordjyske kommuner". Formålet med den foreliggende rapport er en fremlæggelse af de planlægnings- og miljømæssige konklusioner, arbejdsgruppen har ment at kunne drage.

Læs Støj omkring Ålborg lufthavn

01-01-1976

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Sedimentundersøgelser fra farvandene mellem Skagerak og vestlige Østersø. 2) Orienterende undersøgelser af sediment fra Lille Bælt for indhold af tungmetaller.

Læs Bælteprojektet Sediment undersøgelser (tekst)

Publikationer 1975

01-01-1975

I rapporten er beskrevet en række praktiske erfaringer med procesreguleringer samt medtaget specielle afsnit, der tjener som baggrund for udvikling af mere eksakte matematiske beskrivelser af de procestekniske forhold i aktiverende slamanlæg. Rapporten afsluttes med en vurdering af behovet for yderligere viden på dette område. Projektet har været et forprojekt, der har omfattet et litteraturstudium og en studierejse til USA, og resultatet er samlet i nærværende rapport.

Læs Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

Der er i denne rapport om signaturer til affaldsplanlægningen angivet de grove rammer for en kortlægning og planlægning af affaldshåndtering og -deponering og en oversigt over sammenhængen med den øvrige planlægning.

Læs Miljøplanforudsætninger

01-01-1975

Med henblik på at få planlagt en økonomisk forsvarlig spildevandsrensning inden for en 10 års periode, har Miljøstyrelsen indhentet oplysninger om de kommunale spildevandsanlæg og om de planlagte investeringer heri, samt om større udledninger af industrispildevand jfr. "Spildevandsrensning 1972/82" (Miljøstyrelsens publikation, 1/1974). Der er herved bl.a. fremkommet oplysninger om dambrugene, og dette materiale vil senere blive suppleret med resultater fra Gudenå-undersøgelsen, der også omfatter undersøgelse af dambrug.

Læs vejledningen Dambrug

01-01-1975

En hydrogeologisk kortlægning er en kortlægning af jord- og bjergarternes fordeling i horisontal og vertikal retning, suppleret med data om grundvandsforholdene. Kortlægningen bør udføres således, at det vil være muligt at afgrænse udbredelsen af de vandførende lag samt beliggenheden af de vandstandsende lag og således, at den samtidig giver en fremstilling af de samlede geologiske forhold.

Læs vejledning Hydrogeologisk kortlægning

01-01-1975

Vejledningen har alene til hensigt at angive en praktisk og overskuelig måde, på hvilken kommunerne kan opfylde lovens bestemmelser om spildevandsplanlægning.

Læs vejledningen Spildevandsplaner

01-01-1975

Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 1) Gruppens arbejde skal omfatte en fastsættelse af terminologien og inddelingen af det affald, der falder inden for specialaffald. 2) Arbejdsgruppen skal, på basis af denne inddeling, foretage en opgørelse af de aktuelle og prognosticerede mængder af kemikalieaffald. 3) Arbejdsgrupen skal udrede de i dag anvendte behandlingsmetoder for dette affald, samt fremkomme med forslag til behandlingsmetoder, som bør anvendes i fremtiden. 4) Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til emballering, indsamling og transport af dette affald.

Læs Kemikalieaffald

1. delrapport : Signaturer til recipientkvalitets- og spildevandsplaner

01-01-1975

Formålet med disse signaturvejledninger er alene at anvise nogle rammer, som dog samtidig er så klart defineret, at de kan lede videre til de mere omfattende og dybtgående undersøgelser, som er nødvendige i den konkrete planlægningssituation. Til denne fase må henvises til eksisterende og kommende vejledninger, cirkulærer m.v.

Læs Miljøplanforudsætninger - 1. delrapport: Signaturer til recipientkvalitets- og spildevandsplaner

01-01-1975

Arbejdsgruppens kommissorium: 1) Arbejdsgruppen skal foretage en opgørelse af aktuelle og prognosticerede mængder slam fra offentlige rensningsanlæg. 2) Arbejdsgruppen skal fremkomme med typeopdeling af slammet. 3) Arbejdsgruppen skal udrede de i dag anvendte behandlingsmetoder, og udarbejde retningslinier for den fremtidige bortskaffelse af de opstillede slamtyper.

Læs Rapport om slam og faststof fra spildevand

Publikationer 1974

01-01-1974

Vejledningens sigte er at gøre opmærksom på en række af de hensyn, der af miljøbeskyttelsesgrunde bør opprioriteres. Disse hensyn må fremtidigt indgå i den overordnede fysiske planlægning. Sideløbende med dette formål har man imidlertid med vejledningen ønsket at tilskynde kommuner og amtskommuner til snarest muligt at tilvejebringe de oversigter, som efter miljøbeskyttelsesloven § 61 skal danne grundlag for placering af fremtidig virksomhed, uanset at loven først træder i kraft den 1. oktober 1974.

Læs vejledningen Miljøhensyn ved planlægning

01-01-1974

Denne vejledning er tænkt som en støtte såvel for de myndigheder, der skal meddele tilladelser, som for de virksomheder og kommuner, som skal indhente tilladelse til udledning af spildevand, således at disse allerede på projekteringsstadiet kan skønne over, hvilke principper der af myndighederne vil blive lagt til grund for sagsbehandlingen med henblik på beskyttelse af omgivelserne.

Læs vejledningen Spildevand

Publikationer 1973

1973-01-01

Formålet med denne redegørelse er at danne grundlag for drøftelserne vedrørende besparelsesmuligheder samt at belyse størrelsesordenen af besparelser opnået i aktuelle tilfælde. Besparelsernes art og omfang vil variere fra kommune til kommune, og flere steder vil der ikke kunne anvises besparelsesmuligheder, når kvalitetsmålsætningen skal holdes.

Læs Spildevandsanlæg - besparelsesmuligheder

01-01-1973

Arbejdsgruppens gennemgang af de nuværende og fremtidige støjproblemer omkring Roskilde lufthavn har haft som målsætning at sikre rimelige udviklingsmuligheder for boligområder i hovedstadsregionens sydvestlige sektor under iagttagelse af nærmere angivne krav om maksimal støjbelastning fra Roskilde lufthav. Også vidt muligt at begrænse støjbelastningen for de eksisterende boligområder i lufthavnens umiddelbare nærhed, idet det samtidig har været hensigten at bevare muligheder for en videre udvikling af lufttrafikken op til fuld udnyttelse af den eksisterende lufthavns kapacitet.

Læs Københavns lufthavn Roskilde miljøtilpasning