Notat om den eksisterende faglige viden om miljø- og klimaeffekten ved muslingeopdræt

27-02-2023

I Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 4. oktober 2021 (’Landbrugsaftalen’) blev det besluttet at gennemføre projektet ”Udviklingsinitiativer for Marine Virkemidler” (f.eks. reetablering af ålegræs og dyrkning af tang), der som supplement til landbaserede virkemidler, kan bidrage til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand i marine vandområder. I forbindelse med Landbrugsaftalen blev det i forligskredsen besluttet, at Miljøministeriet med inddragelse af Fødevareministeriet anmoder relevante forskningsinstitutioner om, som supplement hertil, at udarbejde et notat til forligskredsen, som samler op på den eksisterende faglige viden om miljø- og klimaeffekten ved muslingeopdræt.

Se udbuddet på udbud.dk