Kortlægning og risikovurdering af kemikalier fra gamingudstyr

11-02-2022

Miljøstyrelsen udbyder nu et projekt, der skal kortlægge og risikovurdere kemikalier i gamingudstyr.

Miljøstyrelsen ønsker at undersøge kemikalier i gamingudstyr og om disse kan udgøre en sundhedsrisiko for forbrugeren under realistiske brugsscenarier. Projektet skal også afdække hvorvidt udefra kommende fysiske faktorer som luftfugtighed og temperatur kan påvirke forbrugerens eksponering for skadelige kemikalier fra gamingudstyr. Projektet omfatter bl.a. en kortlægning af kemikalier i gamingudstyr på markedet, feltanalyser og klimakammeranalyser.

Frist for tilbud: Fredag den 11. marts 2022 kl 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Peter Juhl Nielsen, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. Kortlægning og risikovurdering fra gamingudstyr”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Peter Juhl Nielsen, e-mail: Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest fredag den 4. marts 2022 kl 12.00

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form. 

Udbudsmateriale

Annonceringsbetingelser  (pdf-format). rev. 17. februar 2022. 
I den tidligere udgave stod der ved en fejl under tidsplanen pkt. 8:  "Forventet tilbagemelding til tilbudsgiverne" - slutning af uge 10. Det er ændret til slutningen af uge 11.
Herududover er  "Forventet kontraktunderskrivelse og opstartsmøde" ændret til "Slutningen af uge 12" i stedet for "Uge 11". 

Bilag 1 Kravspecifikation (pdf-format)

Bilag 2 Kontraktudkast (pdf-format)

Bilag 3 Erklæring om persondataunderretning (word-format)

Bilag 4 Generelle krav til projekter (pdf-format)

Bilag 5 Kemiske analyser – krav til dokumentation af metode (pdf-format)

Bilag 6 Produktskema (Word-format)

Bilag 7 Forfattervejledning til projektartikel (pdf-format)

Bilag 8 Skabelon til projektartikel (word-format)

Spørgsmål og svar til udbuddet

 Ja. Universiteter kan afgive tilbud på det udbudte projekt.

 

Der er ikke fastlagt en bestemt dato - det vil derfor være op til jer i tilbuddet, hvilken dato der vil passe i forhold til jeres tidsplan. Primo defineres som de første 10 dage af måneden.

Tidsplanen er stram, så det er muligt at publicere den endelige rapport og projektartikel inden udgangen af året, også ved eventuelle uforudsete forsinkelser. Det vil være muligt for oversættelsen til engelsk at køre parallelt med MSTs gennemlæsning af den endelige danske version.

Efter nærmere overvejelser er vi nået til den konklusion, at det ikke er nødvendigt at indkøbe 2 eksemplareraf alle produkter. Såfremt det kan sikres, atprodukterne ikke tager skade og fortsatforbliver genkendelige under analysedelen, således at de kan overleveres til Miljøstyrelsen efterfølgende, vildet være tilstrækkeligt at indkøbe 1 eksemplar. 

 I klimakammer skal skærmene testes hver for sig (hvis der er tale om ens skærme, vil det være tilstrækkeligt at teste den ene). Det vil være op til tilbudsgiver at bestemme, hvorvidt der vil være tale om 2 ens skærme (5 tests) eller 2 forskellige (10 tests).

 

I feltstudiet vil der være tale om screeningsanalyser og det vil derfor være tilstrækkeligt med en validering, mens det ved analyserne i Fase 2, vil være nødvendigt at lave ægte dobbeltbestemmelser.

Tilbuddet skal indeholde referencer som findes relevant for informationerne som nævnes af tilbudsgiver. Der er ikke minimum/maksimum på antal referencer som må/skal benyttes i tilbuddet.

Der er ikke en foretrukken metode til risikovurdering af kombinerede effekter, men der tages ofte udgangspunkt i dosisaddition. Metodik og relevans af at inddrage kombinationseffekter vil bl.a. afhænge af tilbuddet i øvrigt, herunder hvilke stoffer der er i produkterne og evt. afgives. I tilbuddet forventes det, at tilbudsgiver tilkendegiver valg af metode, som er relevant og fagligt underbygget i sammenhænge med kemikalievurderinger under REACH. Den endelige metode for vurderingen af den samlede eksponering for stoffer med ens virkningsmekanisme, fastsættes i samråd med Miljøstyrelsen.

I projektet skal der tages højde for de samlede eksponeringskilder. Et par eksempler på tidligere projekter, hvor der er taget forhold til dette er: "Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer", "Kortlægning og risikovurdering af VOC i PUR-skumprodukter" eller "Kortlægning og risikovurdering af toluen og andre neurotoksiske stoffer i børneværelset".
I kan finde vores tidligere projekter her.