Kortlægning og risikovurdering af frigivet formaldehyd i kosmetiske produkter

22-02-2021

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der indeholder kortlægning af frigivet formaldehyd i kosmetiske produkter, samt vurdering af om de fundne niveauer udgør en risiko for forbrugerne. Projektet indgår i Miljøstyrelsens program for undersøgelser af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Frist for tilbud. Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Camilla Maria Petersen, e-mail: Obfuscated Email.  

I mailens emnefelt skal angives: ”Kortlægning og risikovurdering af frigivet formaldehyd i kosmetiske produkter. Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Camilla Maria Petersen,  e-mail: Obfuscated Email. Spørgsmål modtages senest tirsdag den 9. marts 2021 kl 12.00.

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form. 

Spørgsmål og svar

Nedenfor er to referencer:

Malinauskiene, L., Blaziene, A., Chomiciene, A., Isaksson, M., 2015. Formaldehyde may be found in cosmetic products even when unlabelled. Open Med. 10, 323-328.
Horev, L., Isaksson, M., Engfeldt, M., Persson, L., Ingber, A., Bruze, M.,  2015. Preservatives in cosmetics in the Israeli market conform well to the EU legislation. JEADV 29, 761-766.

De indberetninger, som Miljøstyrelsen henviser til i udbudsmaterialet, er indberetninger om uønskede virkninger fra kosmetiske produkter. For mere information om dette se Miljøstyrelsens hjemmeside (link: https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/indberet-gener/indberet-gener-fra-kosmetiske-produkter/).

Oplysninger om alvorlige uønskede virkninger videresendes til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemslande via EU’s cosmetovigilance system ICSMS, jf. EU-Kommissionens hjemmeside (link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance_en).

Miljøstyrelsen kan ikke oplyse yderligere end, at I de indberetninger, som styrelsen modtager om uønskede virkninger, er øjen- og ansigtscremer overrepræsenterede. Der er ofte tale om allergiske reaktioner, men i mange tilfælde vides det ikke, hvilket indholdsstof i det kosmetiske produkt, der har forårsaget den uønskede virkning hos den individuelle forbruger.

Miljøstyrelsen er bekendt med, at konserveringsmidler er en hyppig årsag til allergiske reaktioner fra kosmetiske produkter, samt at formaldehyd er sensibiliserende, og at flere studier har fundet frigivet formaldehyd i kosmetiske produkter, hvor der ikke var en formaldehyd-releaser deklareret. Af disse årsager har styrelsen valgt, at fokus for dette projekt er frigivet formaldehyd i kosmetiske produkter.

På baggrund af, at produkter, som ikke afrenses (kosmetiske leave-on produkter), er overrepræsenterede i de indberetninger, som Miljøstyrelsen modtager om uønskede virkninger fra kosmetiske produkter, har Miljøstyrelsen valgt at fokusere på kosmetiske leave-on produkter i dette projekt. Definitionen for sådanne produkter er ”et kosmetisk produkt, som er beregnet til længerevarende kontakt med hud, hår eller slimhinder”, jf. præamblen til bilag II-VI i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (kosmetikforordningen).

Hvis tilbudsgiver har viden som anfægter denne afgrænsning ift. kvaliteten af projektet, så vil Miljøstyrelsen overveje om produkter, som afrenses (kosmetiske rinse-off produkter), også bør inkluderes i projektet. Definitionen for disse produkter er ”et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendelse på hud, hår eller slimhinder”, jf. samme præambel som nævnt ovenfor.

 

Der ønskes reelle kemiske analyser, som kan bidrage til at belyse, hvor det frigivne formaldehyd kommer fra (emballage, andre ingredienser, kemiske reaktioner i produktet osv.), jf. ”Fase 2: Kemiske analyser” i bilag 1.

Litteraturgennemgang og diskussion af denne skal gennemføres i projektets ”Fase 1: Kortlægning og produktudtagning”. Resultaterne fra denne litteraturgennemgang forventes at kunne bidrage til at indsnævre fokus for de kemiske analyser ift. at kunne identificere, hvor det frigivne formaldehyd oprinder fra.

På baggrund af den opnåede viden i kortlægningen og de indledende analyser af formaldehyd udvælges hvilke mulige kilder til formaldehyd, der skal fokuseres på i de kemiske analyser. Forslag b), c) og e) vurderes som relevante strategier at gå videre med. Forslag d) vurderes ikke relevant. Miljøstyrelsen forventer at en væsentlig del af analysebudgettet allokeres til disse opfølgende analyser.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Spørgsmål til udbuddet og Miljøstyrelsens svar kan ses nederst på denne side.