Kortlægning og kontrol af nikkelholdige produkter med nikkelfri belægning

22-02-2021

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der indeholder kortlægning af brugen af nikkelfrie belægninger på forbrugerprodukter, som ellers ville frigive nikkel over grænseværdien i REACH. Denne type produkter kontrolleres samtidigt for overholdelse af nikkelreglerne. Projektet indgår i Miljøstyrelsens program for undersøgelser af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Frist for tilbud. Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Grete Lottrup Lotus, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Kortlægning og kontrol af nikkelholdige produkter med nikkelfri belægning. Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Grete Lottrup Lotus, e-mail: Obfuscated Email. Spørgsmål modtages senest tirsdag den 9. marts 2021 kl 12.00.

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres i anonymiseret form her på hjemmesiden. Se nederst på denne hjemmeside.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Svar: I fase 4 forventes en kvalificeret vurdering, diskussion og perspektivering af den i projektet opnåede viden, og hvordan denne viden kan bidrage til afklaring af spørgsmålet om hvorvidt den forsat høje forekomst af nikkelallergi skyldes produkter, der ikke efterlever lovgivningen eller utilstrækkelig lovgivning på området. Afsnittet bør derfor indeholde en diskussion af resultaterne ift om de undersøgte produktgrupper er en væsentlig kilde til befolkningens udsættelse for nikkel. Miljøstyrelsen skal på baggrund heraf kunne vurdere om der er brug for yderligere tiltag på dette område. Fase 4 forventes at udgøre max 5-10 % af projektets samlede omkostninger.

 

Svar: Ægte dobbeltbestemmelse kan accepteres, således at der for hvert produkt indkøbes minimum tre eksemplarer fra samme batch (to til analyse og ét til MST). For ørestikkere, hvor det kan være relevant at foretage analyser både før og efter slidtest, skal der således indkøbes ekstra to eksemplarer. Bemærk dog, at netop ørestikkere ofte købes i pakker med to stk. i hver, så her vil indkøb af tre sæt som udgangspunkt være nok. Det er forudsat, at det for alle produkter sikres, at materialemængden af de indkøbte produkter lever op til minimumskravet i standarden.

Svar: Tilbudsgiver skal som en del af fase 1 lave en anbefaling til hvilke produkttyper, der bør udtages til kemisk analyse, samt begrunde valget af disse produktkategorier. På baggrund af denne anbefaling og i samarbejde med tilbudsgiver beslutter Miljøstyrelsen hvilke produktkategorier der endeligt udvælges til analyse. Miljøstyrelsen forventer, at det vil være realistisk at fortsætte med 1-3 produktkategorier. Tilbudsgiver udarbejder efterfølgende et forslag til hvilke specifikke produkter, der skal købes, inkl. oplysninger om forhandler, pris, marked (EU/udenfor EU). Denne produktliste skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden produkterne bestilles. Dette blandt andet for at sikre at de indkøbte produkter supplerer de af Kemikalieinspektionens udtagede produkter.      Det er tilsvarende svært for Miljøstyrelsen yderligere at præcisere hvilke produkttyper, som vil være relevante, inden kortlægningen er gennemført. Produkternes pris vil kunne påvirke valget af produktkategori, så projektet bliver realiserbart indenfor budgettet. Miljøstyrelsen forventer fleksibilitet fra tilbudsgiver ift dennes forslag til budget, således at ubrugte midler afsat til produktindkøb kan veksles til flere analyser og omvendt.

Miljøstyrelsen skal have adgang til samtlige af de data, som ligger til grund for analyseresultaterne. Dette er nødvendigt ved eventuel tvivl ved håndhævelse, eller hvis sagen kommer for retten, hvor der kan være informationer, som er relevante.

Det kan fx omfatte:

  • data vedrørende de brugte maskiner (nummer, type og/eller model),
  •  batchnumre på de brugte kemikalier til analyse,
  • ogbøger over udførslen af analysen,
  • beregninger, der er relevante ved fx usikkerhedsbestemmelser, hvis disse afviger fra en eventuel beskrivelse i den standard, der er brugt,
  • billeder eller lignende, der kan være taget ved analysen
  • forklaring af en (del af) analysemetode, hvis der er uklarheder.
  • Samt eventuelt flere.

Det skal samtidig gøres klart, at det er ikke information, som Miljøstyrelsen nødvendigvis får brug for, og den skal derfor heller ikke leveres før ved eventuel anmodning for et givent produkt. Ovenstående er eksempler på data, da eventuelt kan blive relevant, men listen er ikke udtømmende, og den kan ikke forudsiges på forhånd. Det kan sagtens ende i den situation, at der ikke er behov for nogle yderligere oplysninger på nær de i kravspecifikationen angivne rapporter mm.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til  Grete Lottrup Lotus,  e-mail: Obfuscated Email. Spørgsmål modtages senest tirsdag den 9. marts 2021 kl 12.00 og publiceres løbende her på siden. 

Se spørgsmål og svar nederst på siden.