7.6. 2021: Vigtig meddelelse til tilbudsgiverne

Desværre var pris faldet ud som et tildelingskriterium i det udsendte dokument med annonceringsbetingelserne af 25 maj 2021. Pris er derfor den 7.juni 2021 indsat som tildelingskriterium med en vægt på 5 %.  Se venligst side 4 og 5 i Annonceringsbetingelserne  

Udbud: Informationskampagne til unge om kemikalier i tøj

25-05-2021

Miljøstyrelsen udbyder en kontrakt om udvikling og eksekvering af en kampagne til unge om kemikalier i tøj.

Frist for tilbud. Fredag den 18. juni 2021 kl. 10.30

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Tina Wissendorff, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Informationskampagne kemikalier i tøj. Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Tina Wissendorff, e-mail Obfuscated Email
Spørgsmål modtages senest onsdag den 16. juni 2021 kl 10.00. 

Spørgsmål og svar til udbuddet bliver publiceret her på siden i anonymiseret form. Se nederst på siden. 

Udbudsmateriale

Annonceringsbetingelser  (revideret 7. juni 2021, idet pris er indsat som tildelingskriterium med en vægt på 5 %)

Bilag 1 - Ordregivers opgavebeskrivelse (kravspecifikation)
              Bilag 1A Skema over udvalgte kemikalier i tøj
              Bilag 1B Bruttoliste budskaber med kemirelevans
              Bilag 1C Effektkædeskabelon
              Bilag 1D Design, foto m.v.

Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast standardbetingelser

Bilag 3 - Skabelon til erklæring om persondataunderretning

Spørgsmål og svar til udbuddet

Vi vurderer tilbuddene udfra de tildelingskriterier og den vægtning, der er nævnt i Annonceringsbetingelserne  samt de krav, der er nævnt i opgavebeskrivelsen

Ja. Budgettet er på maksimalt 930.000 kr., alt inklusive. Budgetrammen er eksklusive moms.

 

Vi forventer ikke plug and play materiale i denne fase af forløbet, og det er fint at bevæge sig på ide/koncept niveau, det er dog en forventning, at materialet udover prosa også indeholder visuelle skitser (eksempler).

Vi vurderer tilbuddene udfra de tildelingskriterier og med den vægtning, der er nævnt iAnnonceringsbetingelserne  samt de krav, der er nævnt i opgavebeskrivelsen

Budgetrammen på 930.000 kr. er excl. moms.

Nej der er ingen krav til formatet.  I kan sende i et eller flere formater samtidig – eksempelvis som ppt og pdf. Vi ser gerne at materialet ikke er låst. Vi forudsætter at tilbudsgiver sikrer, at grafiske materialer og skitser sendes i et format, så vi reelt kan bedømme materialet og at ”store” filer sendes på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til modtagelsen af dem. Det kan eksempelvis være ved at indlejre et link i tilbuddet, hvorfra vi kan downloade tunge filer. Der må ikke være dato på udløb på download (eksempelvis Wetransfer).


Vi vil lade det være op til tilbudsgiver at vurdere fordelingen under hensyn til blandt andet de opsatte succeskriterier og kampagnens formål.  

Ja vi udelukker ikke influencer marketing i kampagnen. Miljøstyrelsens hidtidige samarbejde med influencere placerer sig inden for ”ambassadørarbejdet.” Altså et samarbejde, som særligt fokuserer på det rigtige match mellem sag og referenceperson. Udover kommunikationsfaglige overvejelser omkring, hvorfor det er en god ide at bruge dette virkemiddel over for den unge forbrugergrupper (herunder også kriterier som engagementsrate og andel af følgere i målgruppen), så lægger vi vægt på, at der er foretaget ”en analyse” af den valgte influencers øvrige indhold og engagement i fx kampagner eller branding af produkter, så det rigtige match sikres. Det er den valgte leverandørs ansvar at samarbejdet foregår inden for markedsføringsloven og på basis af transparente skriftlige kontraktforhold og briefs.

Alle krav og forventninger er formuleret i henholdsvis opgavebeskrivelse med tilhørende bilag og annonceringsbetingelser. Det er op til jer, hvordan I viser os eksempelvis de tilbudte kompetencer og erfaringer.

Opgaveløsningen skal rummes inden for det udmeldte budget. Uanset, hvilken webformidling, der vælges. Det er op til tildbudsgiver at komme komme et bud på, hvilken form og plads webformidlingen skal have i kampagnekommunikationen inden for de rammer der er formuleret i BILAG 1D til udbudsmaterialet, og kampagnens formål, målgruppe og budget. Pt. er der ikke et rum, der kommunikerer direkte til den unge forbrugergruppe på MST.DK, og det er ikke denne målgruppe, der generelt er i fokus i forhold til opbygning, lixtal eller grafisk udtryk.  Der findes ingen specielt udviklede generiske skabeloner til kampagnesites. Det er dog rimelige muligheder for at tilpasse udtrykket på vores nuværende platform, og der er muligheder for at arbejde både med og uden venstre og højre menuer.Se eksempler nedenfor. Hvis der skal arbejdes med topmenuer, der alene inkluderer kampagnens emne skal der etableres et subsite, hvilket kan involerer samarbejde med Miljøstyrelsens faste leverandør Pentia. Miljøstyrelsen vil ofte kunne tilbyde at opbygge struktur og lægge indhold op i bred forstand på mst.dk efter instruks fra den valgte leverandør. 

Eksempler på forskellige hjemmesideløsninger på mst.dk, jf. i øvrigt bilag 1D.

https://mst.dk/friluftsliv/
https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/indloes-skrotpraemie-for-din-gamle-bil-og-undgaa-ulovlig-ophugning/
https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/pcb-i-armaturer-til-gamle-lysstofroer/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-unge-og-parfumeallergi/  
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kan-du-regne-med-jakken/
https://mst.dk/service/nyheder/hoer-podcasten-der-staar-en-puma-i-min-have/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/undervisningsmaterialer/kemi-fordi/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/undervisningsmaterialer/maybebaby/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/groenne-tips/
https://plastikviden.dk/ (selvstændigt subsite) (bemærk at menuerne i toppen ikke følger resten af mst.dk)

Ja det er rigtigt forstået. En overordnet kampagnestrategi for den konkrete kampagne. Vi vil gerne have indblik i de midler og handlinger, som I vurderer gør det muligt at nå kampagnens mål, eksempelvis hvordan vi rammer de rigtige, med det rigtige indhold på de rigtige platforme. Alt sammen med udgangspunkt i den konkrete kampagne, som er i udbud. Eksempelvis jeres prioritering af virkemidler i den konkrete kampagne,  fokus i en eventuel PR-strategi i den konkrete kampagne m.v. , Dette indebærer også naturligt en prioritering inden for rammerne af budgettet. Vi forventer ikke konkret eksekvering af elementerne i strategien, eksempelvis formulering af indhold til de sociale medier. Jf i øvrigt beskrivelserne i annonceringsbetingelserne AFSNIT B.

 

Målet med kampagnen er at skabe en bevidsthed hos unge om,  at deres tøjforbrugsvaner også bidrager til den bæredygtige udvikling - både i form af de kemiske stoffer, der anvendes under produktion, brug og bortskaffelse, og de materialer der indgår, herunder at give de unge redskaber til at navigere i forhold til kemikalie i tøj.  Slutmålet er gennem oplysning at tilskynde de unge til at købe, bruge og kassere deres tøj ud fra disse hensyn, og dermed sænke belastningen med problematiske kemikalier.

Jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen, bilag 1.

Udbudsmaterialet, bilag 1 med bilag beskriver vores fokus.
Vi vil lade det være op til tilbudsgiver at komme med anbefalinger til afgrænsning ud fra de overordnede rammer og målsætninger i udbudsmaterialet. 

Nej.  Målet er at bevidstgøre om det forbrug , de unge har, og om de konsekvenser som de forskellige valg har.  Det betyder konkret, at hvis for eksempel den unge gerne vil købe nyt tøj og samtidig gøre sin shopping mere bæredygtig i relation til kemikalier, skal kampagnen hjælpe med at gennemskue, hvor man rent faktisk kan gøre en forskel, jf, i øvrigt beskrivelserne i udbudsmaterialet. 

Begge dele. Ved at øge opmærksomheden omkring kemikalier i tøj, og den bredere dagsorden, de indgår i, håber vi at øge miljøbevidstheden hos de unge.

 

Hensigten er øge bevidstheden om, at tøjforbrugsvaner også kan bidrage til en bæredygtig udvikling både i form af de kemiske stoffer der anvendes under produktion, brug og bortskaffelse og de materialer der indgår.  Slutmålet er gennem oplysning at tilskynde til unge til at købe, bruge og kasserer deres tøj ud fra disse hensyn.

 

Begge dele. Ved at øge opmærksomheden omkring kemikalier i tøj og den bredere dagsorden, de indgår i, håber vi at kunne påvirke målgruppens adfærd.

Der er ingen krav til form eller indhold, udover den korte intro under tildeling punkt A. Det er helt op til tilbudsgiver at definere både indhold og længde.  Situationsanalysen kan eksempelvis bestå af indsigter om målgruppen og deres handlingsmønstre og de udfordringer, som står i vejen for at opnå kampagnens målsætninger. Alternativt, de kommunikationspotentialer, der er.  Men som sagt er der ingen fastlåst facitliste på indholdet.  

Pris vægter 5 %. Tilbudsprisen vil blive omregnet til point i en ikke-lineær model, hvor laveste pris får 8 point, og de øvrige tilbudspriser omregnes til point ved brug af følgende formel: tilbuddets point = 8 * laveste pris/tilbuddets pris.  Tilbud med en samlet pris over maksimalprisen på 930.000 kr., vil være ukonditionsmæssige. Pris var desværre faldet ud som kriterium i det oprindelige dokument med annonceringsbetingelser af 25. maj 2021, og dokumentet er derfor ændret pr. 7. juni 2021, således at pris indgår som kriterium med en vægt på 5 %. 

 

Det er op til tilbudsgiver at vurdere, hvordan de tilbudte erfaringer bedst dokumenteres, udover de krav, der nævnes i udbudsmaterialet. 

Det er der ikke noget eksplicit krav om, men da underleverandører er en del af bemandingen, og dermed også en del af de kompetencer, som I tilbyder os, så virker det oplagt at tydeliggøre dette i jeres tilbud.  

At de unge tager et mere bevidst valg, når de skaffer og bruger tøj i relation til kemikalier. 

Vi har gode erfaringer med inddragelse af eksterne partnere i kampagnearbejdet,  også kommercielle samarbejdspartnere. Samarbejdet kan antage mange former og niveauer, som afgøres i en detaildrøftelse mellem den valgte leverandør og Miljøstyrelsen.  Vi har primært arbejdet med udbredelse af kampagnens budskaber via partnernes egne platforme, og her har partnerne som regel store frihedsgrader. Partnerne (og brands) kan eksempelvis figurere i pressemateriale eller med logo på en evt. kampagne hjemmeside.  Miljøstyrelsen er opmærksom på ikke at promovere konkrete produkter eller virksomheder. Eksempelvis fremhæve et konkret produkt frem for et andet. 

Miljøstyrelsen finder evaluator uafhængigt af den udbudte opgave, og det betyder konkret, at det ikke er noget, tilbudsgiver skal indregne i budgettet. 
Det forventes det dog at den valgte leverandør indgår i et samarbejde med evaluator. Samarbejdet begrænser sig til overlevering af dokumentation for virkemidler/kanaler samt beskrivelse af kampagnens elementer, jf, annonceringsbetingelserne.  

Der er tale om et sæt af minimums guidelines, der skal følges hvis det er relevant. Jf. opgavebeskrivelsen.  Eksempelvis kan der som udgangspunkt ikke justeres i de logoformater, der er til rådighed. Både speciallogoer og de mere traditionelle logoer, der er udviklet.
I forhold til andre retningslinjer eksempelvis i forhold til farver og fonte; Arbejder I på tværs af platforme – altså uden for Miljøstyrelsens univers, er der frihed til at vælge det udtryk, som passer til målgruppen. Hvis I arbejder inden for Miljøstyrelsens platforme, eksempelvis hjemmesiden, så er det vigtigste at jeres forslag overholder alle webtilgængelighedskrav. Herudover kan der frit arbejdes med udtrykket indenfor rammerne af Go Basics ydeemne.  I spørgsmål og svar nr. 13 er der givet forskellige eksempler på, hvordan hjemmesider kan se på vores platform. Jf. også bilag 1D. 

 

Miljøstyrelsen har ikke inden for tidsrammen for besvarelsen af spørgsmålet fundet undersøgelser, der belyser præcist hvor mange procent af danskernes tøj,  der indeholder skadelig kemi. Miljøstyrrelsens viden om kemikalier i tekstiler kommer primært fra undersøgelser af, hvilke kemikalier der anvendes i produktionen af tekstiler og i hvilke mængder, samt undersøgelser af disse kemikaliers skadelige egenskaber. Det er sket gennem målrettede kortlægninger af specifikke kemikalier i udvalgte produktgrupper og fra kliniske data over antallet af patienter, der udvikler sygdomme forårsaget af kemikalier i tekstiler (fx allergi).

Vi ved at der anvendes mange forskellige og store mængder kemiske stoffer til fremstilling af tekstiler -  fra forarbejdning af fibre og råmaterialer til efterbehandling af det færdige produkt. Det er f.eks. anslået, at der bruges 3 kg kemikalier til at fremstille 1 kg bomulds t-shirts. Der er identificeret flere tusinde forskellige stoffer, som anvendes i fremstillingen og efterbehandlingen af tekstiler, hvoraf ca 750 er vurderet som skadelige for menneskers sundhed og 440 for miljøet. De kemiske stoffer der anvendes i produktionen kan forblive i der færdige produkt – enten tilsigtet eller utilsigtet. Men det kan være svært at finde oplysninger om præcist, hvilke stoffer der er til stede og i hvilke koncentrationsniveauer, da forsyningskæderne er lange og komplekse og en stor del af produktionen ligger uden for EU.

Miljøstyrelsen har dog gennemført målrettede undersøgelser af kemikalier i udvalgte produktgrupper, f.eks. fluorstoffer i tekstiler til børn, hvor de analyserede stoffer findes i en del høj andel af de undersøgte produkter. Men disse fund vil ikke være repræsentative for alt tøj.  Sidst kigger vi på undersøgelser af hvordan kemikalier i tekstiler påvirker menneskers sundhed og miljøet. Fx viste en undersøgelser af 3,6 % af eksempatienterne i flere europæiske lande var allergiske over overfor en gruppe farvestoffer, der anvendes i tekstiler.

 

Udbudsfrist

Udbudsfristen er den 18. juni kl. 10.30. Tilbuddet sendes på e-mail til Tina Wissendorff Obfuscated Email

 

Spørgsmål og svar til udbuddet

Spørgsmål og svar til udbuddet kan ses nederst på siden. 
Der kan stilles spørgsmål frem til den 16. juni 2021 kl. 10.00.