Bistand i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn og kontrol med overførsel af affald

16-09-2019

Annonceringen er ændret grundet fejl vedrørende oplysning om de midler, der er til rådighed for løsning af opgaven i forhold til annonceringen af 9. september 2019. Der er således foretaget mindre ændringer i følgende dokumenter: Annonceringsbetingelserne, bilag 1-3 samt bilag 1A-3A.

Miljøstyrelsen annoncerer hermed på ny tre kontrakter vedrørende bistand i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn og kontrol med overførsel af affald, der skal eller har krydset den danske grænse, jf. § 14, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2014.

 

Annonceringen omfatter indkøb af bistand til vurdering af, hvorvidt affaldstransporter sker i overensstemmelse med transportforordningen (EU Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og nationale regler på affaldsområdet, herunder karakterisering af affald samt udarbejdelse af tilsynsnotater og efterfølgende juridisk materiale.

 

Der er hermed tale om myndighedstilsyn i forbindelse med importer og eksporter af affald til og fra Danmark.

Dette tilsyn udføres i et samarbejde mellem danske myndigheder. Det forventes, at der skal gennemføres op mod 6 tilsyn i 2019 under denne annonceringen. Der tales dansk mellem deltagerne på tilsynet. Efterfølgende skriftlig dokumentation er ligeledes på dansk. Dette gælder også tekniske notater. Tilbudsgiver kan blive bedt om at vidne i en dansk retssag vedrørende de konkrete ulovlige sager. Kendskab til dansk ret vedrørende affald, herunder import og eksport af affald er i øvrigt en fordel, da tilbudsgiver eksempelvis skal kunne påse, at registrering i affaldsregisteret er opfyldt samt andre nationale regler.

 

Hertil kommer behov for bistand til udarbejdelse af politianmeldelser samt andet juridisk arbejde relateret til sager, hvor der er tale om ulovlige transporter. Dette skriftlige arbejde skal også udarbejdes på dansk og denne opgave kræver juridisk indsigt i dansk ret og danske regler.

 

I forbindelse med tilsynet, som foregår blandt andet på rastepladser i det grænsenære område af Region Syddanmark, skal der desuden foretages trafikregulering bestående i at lede trafikken fra motorvejen og ind på rastepladser, hvor Miljøstyrelsen udfører sit tilsyn.

 

Annonceringsbetingelserne gælder for alle tre delopgaver.

Delopgaverne er nærmere beskrevet i bilag 1A-3A. 

Der er en selvstændig kontrakt til hver delopgave, jf. bilag 1-3.

Der er udkast til databehandleraftale for to af delopgaverne, jf. bilag 2B og 3B.

Tilbudsgiver kan byde på en eller flere af opgaverne.

 

Tilbud skal være Miljøstyrelsen i hænde senest fredag den 23. september 2019, kl. 12.00. Tilbud skal sendes med elektronisk post til Anja Freitag-Weigt, email: I mailens emnefelt skal angives: ”Tilbud på [INDSÆT DELOPGAVE], må ikke åbnes før tilbudsfristen”.

 

Spørgsmål og svar til udbuddet
Spørgsmål til udbuddet sendes til Anja Freitag-Weigt, Cirkulær Økonomi og Affald, e-mail: . Spørgsmål til annonceringen modtages senest onsdag den 18. september 2019, kl. 12.00, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

 

Spørgsmål 1:

"Budgettet for opgaven er angivet til 200.000 DKK i Bilag 2A, mens der i Bilag 2, afsnit 5.2 står: “Det samlede vederlag for 2019 må ikke overstige DKK 100.000”. Burde de to tal ikke være ens?"

Svar på spørgsmål 1:

"Beløbet på 200.000 kr. i bilag 2A er for den samlede opgavehåndtering – det vil sige alle tre delopgaver.

Beløbet i bilag 2, pkt. 5.2. omhandler alene opgaven vedrørende tilsyn og kontrol med affaldstransporter i Danmark.

Derfor er de to beløb ikke ens."

 

Spørgsmål 2:

"Der står at tilbud skal være afleveret fredag d. 23/9. Menes der ikke mandag den 23/9-2019?" (Bemærkning: anført i tabeloversigt nederst i annonceringsbetingelserne)

Svar på spørgsmål 2:

"Det er korrekt forstået, at det er mandag den 23/9-2019, der er frist for afgivelse af tilbud." (Bemærkning: fejl vedrørende ugedag er rettet)

 

Spørgsmål 3:

"Kan Miljøstyrelsen bekræfte, at den ønskede opstilling, jf. jeres kravspecifikationer, har til hensigt at lede alt trafik ind over rastepladsen, og dette er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet og Politiet?"

Svar på spørgsmål 3:

"Præcisering vedr. Bilag 1 A (Kravspecifikation af 15. august 2019 Konsulentopgave - Trafikkontrol): Motorvejen skal ikke spærres af, det er kun lastbiler, der skal ledes ind over rasteplads med henblik på kontrol."