Udbud: REACH: Kontrol af art. 33.2 informationspligten i byggemarkeder – 2018

15-05-2018

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2018 kontrolkampagnen ”REACH: Kontrol af art. 33.2 informationspligten i byggemarkeder – 2018”

I henhold til REACH forordningen skal en leverandør, på anmodning fra en forbruger, oplyse hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof, der er opgjort på kandidatlisten.

Denne oplysningspligt fremgår af REACH forordningens artikel 33, stk. 2;

På anmodning fra en forbruger skal enhver leverandør af en artikel indeholdende et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i henhold til artikel 59, stk. 1, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, forsyne forbrugeren med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn.”

Oplysningerne skal leveres gratis senest 45 dage efter modtagelsen af anmodningen.

I kontrolkampagnen fokuseres på byggemarkedernes overholdelse af informationspligten med fokus på forbrugerprodukter i blød plast og PVC.

Minimum 40 og max. 50 produkter udtages til kontrol hos byggemarkederne.

Samtidig med at produkterne udtages til kontrol, udleveres en anmodning om at informere om et eventuelt indhold over 0,1 % af kandidatlistestoffer for det pågældende produkt i henhold til art. 33.2 i REACH forordningen.

Produkterne sendes efterfølgende til analyse for indhold af de ftalater der er opgjort på EU’s kandidatliste.

Efterfølgende sammenholdes analyseresultaterne med de svar Kemikalieinspektionen modtager på baggrund af anmodningen om at informere iht. art. 33.2.

Formålet med dette udbud er at indhente tilbud på udførelse af analyser for indhold af 13 ftalater der er opgjort på EU's kandidatliste i produkter der forhandles i byggemarkeder. (Ftalaterne fremgår af bilag 1 Kravspecifikationen).

 

Se udbuddet på Udbud.dk

Bilag 1 Kravspecifikation Art. 33.2 kampagne 2018

Bilag 2 KONTRAKTUDKAST Rådgivning og bistand Art. 33.2 kampagne 2018

Udbudsbetingelser Art. 33.2 kampagne 2018