Udbud: Projekter om kemiske stoffer i forbrugerprodukter

19-02-2018

Miljøstyrelsen udbyder fem projekter, der skal kortlægge kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Interesserede har nu mulighed for at byde på projekterne. Frist for tilbud er fredag d. 9. marts 2018 kl. 12:00.

Formålet med de udbudte projekter er at få mere viden om indhold og afgivelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Miljøstyrelsen indkalder tilbud inden for følgende områder:

  1. Krom VI og kobolt i lædervarer - kontrol og risikovurdering
  2. Kortlægning og undersøgelse af migration af monomerer i legetøj
  3. Kortlægning af kosmetiske produkter som anprises med ”probiotisk”
  4. Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishies legetøj
  5. Kortlægning og miljø- og sundhedsmæssig vurdering af indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler  

Find projektbeskrivelserne, udbudsbetingelser, kravspecifikation ved at klikke på de enkelte titler ovenfor. 

Frist for tilbud: Fredag d. 9. marts 2018 kl. 12:00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Louise Fredsbo Karlsson, e-mail:

I mailens emnefelt skal angives:

”Udbud af:’Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter’ (med angivelse af emne) - må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand. 

Spørgsmål og svar til udbuddene

Spørgsmål til udbuddene stiles til Louise Fredsbo Karlsson, e-mail:  fra Miljøstyrelsens kemikalieenhed.
Spørgsmål og svar til udbuddene modtages senest fredag den 2. marts 2018, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Spørgsmål 1
Vedrørende tidsrammen for projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Er det korrekt, at den endelige rapport skal være klar til godkendelse d. 15. juni 2018? Gælder datoen både en dansk og en engelsk version af rapporten?

Svar
Det er tilstrækkeligt, at den danske rapport er klar til godkendelse d. 15. juni 2018. Den engelske skal dog være inden udgangen af juni 2018.

Spørgsmål 2
Vedrørende fase 1 i projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Er det korrekt forstået, at punktet ”Tilbudsgiver skal lave en kort beskrivelse af, hvor squishies kan købes, prisforskelle og et overblik over hvilke materialer produktet er lavet af, samt hvilke stoffer der kan forventes at findes i materialerne.” kan besvares baseret udelukkende på de oplysninger, som foreligger i Excel-arket med oplysninger om de enkelte produkter leveret af Miljøstyrelsen? Hvis ikke, hvilke oplysninger vil skulle findes som en del af opgaven?

Svar
Det forventes, at notat og excell ark udarbejdet af Miljøstyrelsen vil bidrage væsentligt til den efterspurgte beskrivelse, hvad angår indkøbssteder og prisforskelle. Den del der omhandler materialer og hvilke kemiske stoffer, der kan forventes at findes i materialerne skal tilvejebringes af tilbudsgiver.  

Spørgsmål 3
Vedrørende indhold og gennemførsel i projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Efter hver fase skal der afrapporteres til Miljøstyrelsen, og det vurderes om der er grundlag for at fortsætte med næste fase. Samtidig står der ved Fase 2, at denne fase udføres sideløbende med Fase 1. Forventes der separat rapportering for hver fase, når de foregår sideløbende?

Svar
Det forventes, at de kemiske analyserne i fase 2 kan igangsættes så snart analyseprogram er godkendt af Miljøstyrelsen. Det vil sige, at kortlægningen/beskrivelsen af hvilke materialer og hvilke kemiske stoffer, der kan forventes at findes i materialerne skal være udarbejdet. Det betyder, at selve afrapporteringen af fase 1 ikke behøver at være afsluttet inden fase 2 opstartes. Faserne skal afrapporteres for sig.  

Spørgsmål 4
Vedrørende tidsrammen og rapportering i projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”.  I betragtning af den korte projektperiode vil det være muligt at levere resultater af fase 1 og resultater af indledende analyser i et notat fremfor i rapportskabelon?

Svar
Nej. Alle projektets faser skal rapporteres i Miljøstyrelsens rapportskabelon.

Spørgsmål 5
Vedrørende rapport for projektet ”Kortlægning af kosmetiske produkter som anprises med ”probiotisk””: Er det korrekt forstået, at der både skal afleveres en dansk og engelsk rapport for dette projekt, som angivet i de generelle krav? Og skal den engelske rapport i så fald også afleveres indenfor den angivne tidsfrist?

Svar
Ja. Der skal udarbejdes både en dansk og engelsk rapport. Den både den danske og engelske rapport skal være klar til godkendelse senest den 1. september 2018.

Spørgsmål 6
Vedrørende Kortlægning og miljø- og sundhedsmæssig vurdering af indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler. Det nævnes i udbudsmaterialet, at Kommissionen netop har udgivet en REFIT rapport om Detergentforordningen. Kan Miljøstyrelsen hjælpe med et link til denne rapport?

Svar
Rapporten foreligger på nuværende tidspunkt kun som udkast og er ikke offentliggjort endnu. Rapporten indeholder relativt begrænset information om indholdsstofferne i vaske-rengøringsmidler på det europæiske marked. Miljøstyrelsen vil give tilbudsgiver adgang til rapporten efter kontraktindgåelse.  

Spørgsmål 7
Vedrørende projektet ”Krom VI og kobolt i lædervarer - kontrol og risikovurdering”: Er det korrekt forstået, at Miljøstyrelsen selv i forbindelse med at udtage produkterne foretager XRF analyser på produkterne og at konsulenten modtager XRF-resultater for både krom og kobolt for alle produkter?

Og er det korrekt forstået, at det er blandt de samme produkter (som der foretages analyse for krom VI på), at der skal foretages analyser for kobolt?

Svar
Miljøstyrelsens kemikalieinspektion vil i forbindelse med udtagningen af produkter foretage XFR analyser af alle produkter. Konsulenten vil modtage XRF resultaterne til indarbejdelse i rapporten. Blandt de produkter som udtages til krom VI analyse udvælges produkter til analyse for kobolt. Produkterne udvælges på baggrund af kortlægningen i fase 1 og resultaterne af XRF analysen. 

Spørgsmål 8
Vedrørende projektet ”Kortlægning og undersøgelse af migration af monomerer i legetøj”. Fase 2 – Som udgangspunkt udvælges materialer af forskellig kvalitet og gerne med kendt indhold af restmonomere. Hvis det er muligt, udvælges materialer til analyse så de repræsenterer et bredt udsnit af plast- og gummimaterialer der anvendes til legetøj med de udvalgte monomerer”.  Er det legetøj eller materialer til produktion af legetøj, som skal analyseres?

Svar
Det kan være begge dele. Det foretrækkes hvis det er muligt at fremskaffe materialer, hvor kvaliteten og indholdet af restmonomere er kendt, men det kan både være legetøj og materialer som anvendes til at fremstille legetøj.

Spørgsmål 9
Vedrørende projektet ”Kortlægning og undersøgelse af migration af monomerer i legetøj”. Hvordan sikres det, at et legetøj er produceret i det forventede materiale? Skal dette verificeres ved en test?

Svar
Hvis det ikke kan lade sig gøre at fremskaffe materialer eller legetøj med kendt kvalitet eller indhold af restmonomere skal det via test eller anden dokumentation verificeres, hvilket materiale der er tale om.

Spørgsmål 10
Vedrørende projektet ”Kortlægning og undersøgelse af migration af monomerer i legetøj”. I hvilken fase forventes timer til udvælgelse og indkøb af legetøj/materialer samt udlæg at tilhøre?

Svar
Fase 2.

Spørgsmål 11
Vedrørende projektet ”Krom VI og kobolt i lædervarer - kontrol og risikovurdering”: Der angives, at analysemetoden EN ISO 17075 skal anvendes. Der er udgivet to nye standarder sidste år, ISO 17075-1:2017 og ISO 17075-2:2017, med to forskellige analysemetoder. Vil det sige, at det er valgfrit hvilken metode, der anvendes i projektet?

Svar
Ja, det er valgfrit.

Spørgsmål 12
Vedrørende projektet om Kortlægning og miljø- og sundhedsmæssig vurdering af indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler. Der står, at Miljøstyrelsen har netop fået kortlagt konserveringsmidler i vaske-rengøringsmidler.Rapporten med denne kortlægning er endnu ikke publiceret men kan udleveres af Miljøstyrelsen. Kan man få udkast til rapporten, så man bruge den indeholdte information i forbindelse med tilbudsskrivning?

Svar 
Desværre ikke, da rapporten ikke er i sin færdige form endnu. Den, der får ordren vil få den udleveret i forbindelse med kontraktindgåelse, hvis den ikke forinden er publiceret.

Spørgsmål 13
Vedrørende projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Involvering af legetøjsbranchen. Hvordan skal det foregå? Er det miljøstyrelsen, der varetager dette? Hvor meget skal tilbudsgiver deltage i dette?

Svar
I bilag 2, kravspecifikationen fremgår det at ”Legetøjsbranchen ønskes også involveret i projektet. Denne involvering foretages i samarbejde med Miljøstyrelsen.” Legetøjsbranchen skal involveres særligt i forhold til udarbejdelse af overblik over hvilke materialer squishies er lavet af, samt hvilke stoffer der kan forventes at findes i materialerne. Involveringen skal ske i samarbejde med Miljøstyrelsen, således at det inden kontakten tages, aftales hvem der kontaktes og hvornår branchen involveres.

Spørgsmål 14
Vedrørende projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Hvornår kan det forventes, at tekst om forventede stoffer (stofliste) overdrages af Miljøstyrelsen til tilbudsgiver? Fastlæggelsen af det endelige analyseprogram afhænger af dette.

Svar
Det er tilbudsgiver der skal lave en kort beskrivelse af, hvilke stoffer der kan forventes at findes i materialerne. Se teksten i bilag 2 under fase 1.

Spørgsmål 15
Vedrørende projektet ”Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj”. Der er nævnt følgegruppemøde under pkt. 4. Tidsplan, men denne følgegruppe er ikke nævnt andre steder. Skal det forstås sådan, at følgegruppen består af teamet samt de involverede fra Miljøstyrelsen?

Svar
Ja, følgegruppen består som udgangspunkt af teamet fra tilbudsgivers virksomhed og Miljøstyrelsen.

Spørgsmål 16
I forbindelse med udbuddet vedr. ”Krom VI og kobolt i lædervarer – kontrol og risikovurdering”I udbudsbetingelsernes afsnit 1 4.3.2 fremgår det, at ”vurderingen af det mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af fire kriterier med en anført vægtning, men prisen er ikke en del af kriterierne. Hvorledes kan det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges, hvis prisen ikke er en del af kriterierne?

Svar
Der er tale om en omvendt licitation, hvor Ordregiver ønsker flest mulige ydelser indenfor den angivne økonomiske ramme. Derfor konkurreres der ikke på prisen, men alene på de kvalitative kriterier. Det tilbud, som opnår den bedste samlede score på de kvalitative kriterier, anses for at være det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, og dermed det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.4.3.1.

Spørgsmål 17
I Bilag 2, ”Krom VI og kobolt i lædervarer – kontrol og risikovurdering”, afsnittet om Økonomi fremgår, at ”Beløbsrammen for projektet er samlet max. 500.000 kr., hvoraf minimum 300.000 kr. skal bruges til analyser”

Kan der redegøres for, hvorfor omkostningen til analyserne er fastsat til en minimumsværdi?

Svar
Analyserne vægter højt, og Miljøstyrelsen ønsker så mange analyser som muligt inden for projektets økonomiske rammer. Vi forventer, at jo flere analyser der laves jo stærkere/mere sikker konklusion kan vi give på baggrund af resultaterne.