Udbud af marine sonder - juni 2018

29-08-2018

Udbud af marine sonder.

Miljøstyrelsen har besluttet at udsætte fristen for afgivelse af tilbud på marine sonder. Den nye frist er torsdag den 13. september 2018 kl. 12:00.

 

Bilag 1 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Samfundsansvar

Bilag 4 - Vederlag

Bilag A til udbudsbetingelserne

Bilag B til udbudsbetingelser - Yderligere oplysninger

Bilag C til udbudsbetingelser - marinsonder

Bilag D - Persondataunderretning (DK)

Guide til ESPD

Kontrakt - Sonder og Vandhentere til marin overvågning

Søtteerklæring

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser - udstyr til marin overvågning

Underbilag 1.1

Underbilag 1.2

XML fil til ESPD

Ved evt. spørgsmål kontakt Benny Ludvigsen Brun.

 

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af marine sonder

Spørgsmål 1

Stik på kablet er anført et IL6M, kabeltyperne er anført med 7 ledere og 4 ledere. De AROP sonder, der bruges i dag skal have minimum have 5 ledere for at kunne fungere.
Når jeg læser tilbuddet, skal det så ændres til 4 ledere, da denne type kabel kan forekomme. Er dette korrekt?”

Svar 1

"De kabler, der benyttes til Sonder med integrerede vandhentere, er af typen med 7 ledere. Kabler med 4 ledere benyttes kun til Sonder, der benyttes uden en integreret vandhenter."

 

Spørgsmål 2

Under punkt 2.2.3 er Fluorescens måleområdet angivet med 0-100 µg/l. For de nuværende systemer findes der nogen med 0-75 µg/l, og nogen hvor det kan justeres 0-5+0 eller 0-500 µg/l.
Er det rigtigt forstået, at der ønskes en fluorescence måler, som har et generelt range fra 0-100 µg/l, eller kan det også være en sensor, hvor rangen kan skiftes?

Svar 2

"Kravet til fluorescensmåleren ændres sådan det er i intervallet 0-50 µg/l, at der stilles krav om et lineært respons med en R²=0,99, samt en følsomhed på minimum 0,05 μg/l. Disse krav skal kunne overholdes uden, at der er behov for at ændre på sensorens indstillinger af range."

 

Spørgsmål 3

Under punkt 2.2.4 lysmåling står det for mig ikke helt klart, om man ønsker samtidige målinger af overflade og undervandslys, eller om det er acceptabelt at bruge overflade lysværdien, som sonden måler i overfladen til at bestemme sigtdybden?

Svar 3

"Der skal måles overfladelys og undervandslys samtidigt under hele målingen, og det kræver, at der benyttes to selvstændige lysmålere."

 

Spørgsmål 4 

Vi er i tvivl om vi skal levere ”deck-PAR” eller ej og i så fald, hvor mange?

Svar 4

”Deck-PAR indgår som en del af det der refereres til som en Sonde, og dermed skal der sammen med hvert enkelt Sonder leveres deck-PAR.”

 

Spørgsmål 5 

Der ønskes en workshop/træning for 30 mand. Hvor skal det foregå og hvor mange pers på samme tid? (vi foreslår max 10 pers.).

Svar 5

”Workshops aftaler vi efter en eventuel kontraktindgåelse med antal og sted”.

Opdatering af svar:

”Workshops aftales efter kontraktindgåelse med hensyn til antal og sted. Der henvises i den forbindelse til Bilag 1, pkt. 3.2.”

 

 

Spørgsmål 6

Derudover er der nogle punkter, (firmanavn) ikke kan acceptere:

Bod uden maksimum grænse (13.3).

Der er nødt til at være et loft på denne bod.

Svar 6

”Det fremgår på side 13 i kontrakten under punkt 13.2.2 at boden ikke kan overstige 7,5%”.

Opdatering af svar:

”Hovedkontraktens pkt. 13.3 er opdateret, idet der er indsat en begrænsning på bod på 7,5%.”

 

 

Spørgsmål 7

Serviceydelse er ikke eksklusiv, men kan udføres af 3. part (8).

I så fald frafalder ALT garanti fra (firmanavn).

Svar 7

”Service i garantiperioden foretages af leverandøren. Anden part kommer potentielt først i spil efter udløbet af den 4 årige garantiperiode.

Opdatering af svar:

”Hovedkontraktens pkt. 8, sidste afsnit, er opdateret, idet der nu er præciseret, at leverandøren som udgangspunkt har eksklusivitet i garantiperioden. Der henvises til den opdaterede version af hovedkontrakten” 

 

 

Spørgsmål 8

Der ønsker at ibrugtage udstyr, selvom det ikke er godkendt.

Dette kan ikke accepteres, da det i så fald er (firmanavn) ejet udstyr.

Svar 8

”Spørgsmålet om ibrugtagning af udstyret, selv om det ikke er godkendt, bliver ikke relevant”.

Opdatering af svar:

”Miljøstyrelsen finder ikke anledning til at ændre i reguleringen i Hovedkontraktens pkt. 7.2”.

 

 

Spørgsmål 9

Udskiftning af mangelbehæftede dele og ny garanti (12.2)

Dette er ikke muligt at efterleve. Garantiperioden vil være i alt 4 år, men ikke starte ”forfra” ved udskiftning af delkomponenter.

Svar 9

”Ad udskiftning af mangelbehæftede dele og ny garanti. En udskiftning af en mangelbehæftet del medfører ikke en ny garantiperiode for hele produktet, men kun for den udskiftede del.

Opdatering af svar:

”Miljøstyrelsen har ændret Hovedkontraktens pkt. 12.2, således at sidste afsnittet udgår.”  

 

 

Spørgsmål 10

I bilag C bliver der spurgt efter udbudsbekendtgørelsesnummer. Jeg har kigget det hele igennem, jeg kan simpelthen ikke finde den.

Har du noget svar på det?

Svar 10

Udbudsbekendtgørelsesnummeret er 2018/S 123-278788

 

Spørgsmål 11

Der er et bilag2 Løsningsbeskrivelse, hvor der er 2 felter som man kan udfylde med løsningsforslaget.

Er det et krav at man udfylder disse felter med løsningsforslaget, eller bliver det accepteret hvis vi leverer vores tilbud på et ekstra styk papir, som er sammenhængende med vores interne Tilbudsnummer og som indeholder de 2 felter fra bilag 2, hvor vi i givet fald så henviser til vores tilbud som er vedlagt.

Svar 11

Det i udbudsmaterialet vedlagte udkast til bilag 2 har til formål at understøtte tilbudsgivers besvarelse af de ønskede forhold samt medvirke til en ensartet struktur i tilbuddene. Det er ikke et formkrav, at besvarelsen skal anføres i de i udkastet anførte felter. Ordregiver ser dog gerne, at der fastholdes en struktur i tilbuddet som anført i udkastet til bilag 2 med besvarelse af hhv. underkriteriet ”Kvalitet” og ”Serviceaftale og uddannelsesworkshop”.