Udbud: Analyser for indhold af PAH'er i forbrugerprodukter

01-09-2017

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2017 en kontrol af forekomsten af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) i forbrugerprodukter.

PAH’er reguleret i den europæiske ”REACH” forordning i bilag XVII, indgang 50 på grund af deres kræftfremkaldende egenskaber.

 

I REACH forordningen fremgår det at artikler ikke må markedsføres til private, hvis de indeholder gummi- eller plastbestanddele, der kommer i direkte enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule hos mennesker under normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesbetingelser, og som indeholder mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent af den pågældende bestanddel) af en eller flere af 8 angivne PAH’ere.

 

Legetøj og småbørnsartikler må maksimalt indeholde 0,5 mg/kg af en eller flere af de 8 PAH’ere.

 

I kontrolkampagnen udtages forbrugerprodukter til private der enten består af helt af gummi- eller plast eller som har bestanddele der består af gummi- eller plast og som kan forventes at komme i direkte berøring med hud eller mundhule hos mennesker under normal anvendelse.

 

I kampagnen analyseres alene for de 8 angivne PAH’ere i REACH forordningens bilag XVII, indgang 50.

 

Se udbuddet på udbud.dk

Bilag 1 Kravspecifikation PAH 2017

Bilag 2 kontraktudkast PAH 2017

Udbudsbetingelser PAH 2017