EU-udbud af kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

03-04-2017

Miljøstyrelsen udbyder opgave vedr. kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger. Alle interesserede opfordres hermed til at afgive tilbud på udførelsen af projektet i overensstemmelse med specifikationerne.

Nærmere beskrivelse og betingelser vedr. det offentlige udbud, 2017/S 068-128491, findes i nedenstående dokumenter og bilag:

Tilbudsfrist: tirsdag den 9. maj 2017, kl. 12:00

Spørgsmål relateret til tilbuddet kan rettes til Lone Lykke Nielsen via e-mail: og Marianne Bigum via e-mail:

 

Spørgsmål og svar offentliggøres løbende nedenfor. Spørgsmål stillet inden den 24. april kl. 12 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, som er modtaget efter den 2. maj kl. 12, kan ikke forventes besvaret, medmindre de er uvæsentlige.

 

Spørgsmål og svar

 Spørgsmål 1:       

Dækker projektets budget ekstra omkostninger til renovatører mv. ifm. særlig indsamling af affald til sortering eller kan sådanne poster faktureres særskilt til Miljøstyrelsen?

Svar på spørgsmål 1:

Projektets budget skal dække alle omkostninger. Poster kan ikke faktureres særskilt til Miljøstyrelsen.

 

Spørgsmål 2:   

Kan omkostninger til bortskaffelse (forbrænding) af det affald, der indgår i sorteringsanalysen faktureres særskilt til Miljøstyrelsen, eller skal der laves aftaler med de respektive kommuner om af denne faktura kan sendes videre til kommunerne (der i alle tilfælde ville have afholdt omkostningen)?

Svar på spørgsmål 2:

Poster kan ikke faktureres særskilt til Miljøstyrelsen. Om fakturaen kan sendes videre til kommunerne, må bero på aftale med de enkelte herom.

 

Spørgsmål 3-5 ift. indhentning af accept fra de enkelte husstande:

 

Spørgsmål 3:

Skal accepten være skriftlig eller er en telefonisk accept nok?

Svar på spørgsmål 3:

Accepten skal så vidt mulig være skriftlig. Hvis accepten er givet mundtligt, skal det være muligt for borgeren efterfølgende at fortryde sit tilsagn.

 

Spørgsmål 4:

Er egentlig positiv accept påkrævet, eller er det tilstrækkeligt at give borgerne information og mulighed for framelding (dvs. at ingen tilbagemelding tolkes som accept)?

Svar på spørgsmål 4:

Positiv accept skal så vidt muligt opnås. Alternativt skal husstanden kunne aflevere sit affald, så det ikke indgår i undersøgelsen.

 

Spørgsmål 5:

Kan Miljøstyrelsen beskrive, hvorledes man tidligere har håndteret indhentning af accept fra de respektive husstande? Har rådgiveren anvendt data (kontaktdata=adresse-data) fra Danmarks statistik eller har de via relevante myndigheder (kommunen???) udsendt materiale via f.eks. e-boks? Og har Miljøstyrelsen deltaget i denne proces?

Svar på spørgsmål 5:

Fremgangsmåden til opnåelse af accept fra de deltagende hussstande i kortlægningen i 2001-12 blev fastlagt i samarbejde med Miljøstyrelsen, men Miljøstyrelsen deltog ikke i den konkrete proces med indhentning af accept fra de deltagende husstande i henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger. Det fremgår af rapporterne fra den tidligere kortlægning af dagrenovationens sammensætning fra 2011-12, hvorledes borgernes accept blev indhentet. Se ”Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger” afsnit 1.3.2 og ”Kortlægning af dagrenovation i Danmark” afsnit 1.3.1.

 

Spørgsmål 6:

Det kan være en væsentlig fejlkilde, at der kun tages hensyn til lokale ordninger ift. madspild og plast ved udvælgelse af stikprøver og behandling af data. Der kan være mange andre forskelle på de lokale indsamlingsordninger (f.eks. for andre fraktioner), der påvirker sammensætningen af restaffaldet i de forskellige kommuner. Hvordan forventer Miljøstyrelsen, at dette inddrages i databehandlingen, herunder opskaleringen?

Svar på spørgsmål 6:

Miljøstyrelsen forventer, at tilbudsgiver kommer med et godt forslag til dette i deres tilbud.

 

Kontakt

Miljøstyrelsen
S
trandgade 29
1401 København K

Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: CVR: 25798376

EAN: 5798000863002