Retursystem for brandbare fluorholdige kølemidler

03-11-2017

Der indkaldes hermed ansøgninger vedr. tilskud fra pulje under Miljøstyrelsen til etablering af et retursystem for brandbare fluorholdige kølemidler. Der har forudgående været afholdt et annonceret informationsmøde i Miljøstyrelsen den 19. september 2017 om tilskudspuljen. Ansøgningen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 27. november 2017 kl. 12:00.

Som led i en deludmøntning af den grønne pulje under PSO-aftalen fra 2016 aftalte Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i juni 2017 at afsætte 2,5 mio. kr. som tilskud til etablering af et retursystem for brandbare kølemidler (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - http://efkm.dk/media/8415/deludmoentning-af-den-groenne-pulje.pdf).

 For mange kølemidler gælder det, at jo mere klimavenlige de er, jo større er deres brandbarhed.  For at leve op til EU's regler og den nylige globale beslutning om at reducere produktionen af HFC-gasser med stor klimapåvirkning er det vigtigt at kunne udnytte klimavenlige men brandbare kølemidler mest muligt. Det er i den forbindelse et problem, at den eksisterende returordning for traditionelle HFC-kølemidler ikke kan håndtere brandbare kølemidler.  Jo hurtigere systemet bliver etableret jo større vil effekten være. Miljøstyrelsen forventer derfor at retursystemet kan være i drift i løbet af 1-2 år.

Formål

Tilskudsmidlerne vil kunne gives i støtte til anlægs- og etableringsomkostninger for et retursystem for brandbare fluorholdige kølemidler i Danmark. Det er en forudsætning for at opnå støtte at der er en egenfinansiering af etableringsomkostningerne på minimum 50 % og at ansøger efter etableringen står for den fortsatte drift og vedligehold af systemet.

Der vil som udgangspunkt ske en prioritering af projekter, der indebærer et system der kan fungere effektivt sammen med det eksisterende retursystem, som håndterer ikke-brandbare HFC-baserede kølemidler

Systemet bør samlet set kunne håndtere en meget stor andel af de brandbare fluorholdige kølemidler, der aftappes fra køleanlæg i Danmark og være bredt tilgængeligt for aktører på området. Miljøstyrelsen vil derfor opfordre til, at ansøgere danner konsortier med en bred repræsentation fra kølebranchen.

Beløb

Der er i alt afsat 2,5 mio. kr. i 2017. Da beløbet gives som et tilsagn om tilskud behøver selve etableringen ikke at være afsluttet i 2017.

Sådan søges der:

Ansøgning sker ved at fremsende en udførlig projektbeskrivelse samt et budget til Miljøstyrelsen med angivelse af sagsnummer MST-626-00429. Ansøgningen skal som minimum indeholde et projektformål, projektaktiviteter, tidsplan, redegørelse om grundlaget for drift og vedligehold efter projektafslutning samt et budget med samtlige udgifter, der søges tilskud til.  Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet et særligt ansøgningsskema.

Ansøgninger kan sendes med e-mail og skal da mærkes i titelfeltet med: ”Retursystem for brandbare fluorholdige kølemidler”. Ansøgningen skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Ansøgninger kan også sendes på papir og skal da mærkes på kuverten med ”Retursystem for brandbare fluorholdige kølemidler”. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

BEMÆRK: Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for e-mail.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Kemikalier,
Haraldsgade 53,
2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail:

Ansøgningen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 27. november 2017 kl. 12:00.

Tidsplan

Det forventes, at der kan gives tilsagn inden årets udgang.