Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

09-02-2016

Miljøstyrelsen udbyder 5 kortlægningsprojekter vedrørende kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Formålet er at få mere viden om indhold og afgivelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter til brug for information og regulering.

Frist for tilbud er mandag den 7. marts 2016 kl 12.00

Miljøstyrelsen indkalder tilbud inden for nedenstående projekter. Find udbudsbetingelser, kravspecifikation m.m. under de enkelte titler.

Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter

Risikovurdering af sundhedsskadelige stoffer i bilers indeklima – et forprojekt

Kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter

Kortlægning af økologisk og naturlig kosmetik

Børns og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer

Spørgsmål til udbuddene stiles til Louise Fredsbo Karlsson  fra Miljøstyrelsens Kemikalieenhed.

Spørgsmål og svar til udbuddene, der modtaget senest den 1. marts 2016, publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

 

Rettelse 1:

I bilag 2 (kravsspecifikation) under afsnittet økonomi  for projektet Risikovurdering af sundhedsskadelige stoffer i bilers indeklima - et forprojekt  står der:

"Beløbsrammen for projektet er max 150.00 kr." dette skal rettes til "Beløbsrammen for projektet er max 150.000 kr."

Rettelse 2: 

I bilag 2 (kravsspecifikation) under afsnittet baggrund  for projektet Børn og ufødte børns udsættelse for udvalgte kemiske stoffer  står der:

"Regeringen og Enhedslisten ønsker at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Der er derfor afsat 20 mio. kr i perioden 2013-16 til at øge information og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn..." dette rettes til "Under den tidligere regering blev der indgået aftale med Enhedslisten om at afsætte 20 mio. kr i perioden 2013-16 til at øge information og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn... ..."

 

Spørgsmål 1: 

I Bilag 4 til de ’Generelle krav til projekter’ står der, at der skal afleveres rapport på både dansk og engelsk.

I projektet om økologisk og naturlig kosmetik er der specifik angivet i udbudsbetingelserne for dette projekt, at der kun skal afleveres rapport på dansk med resume på engelsk. Dvs. at rapporten ikke skal oversættes til engelsk. Dette står dog ikke specifik angivet for de to andre projekter om bilers indeklima og kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter. Vil det så sige, at disse to projekter (med ca. samme beløbsramme) skal oversættes til engelsk, så der her afleveres både dansk og engelsk rapport?

Svar 1:

Ja, der skal afleveres både dansk og engelsk rapport for projekterne  Risikovurdering af sundhedsskadelige stoffer i bilers indeklima - et forprojekt  og Kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter, jf. bilag 4.

Spørgsmål 2:

Ifølge udbuddet for Kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter skal der "… udarbejdes en global massestrømsanalyse af triclosan med estimater på, hvad der eksporteres og importeres af triclosan via kosmetiske produkter."

Skal der med "global massestrømsanalyse af triclosan i kosmetiske produkter" forstås en massestrømsanalyse for Danmark indeholdende en analyse af import/eksport af triclosan i kosmetiske produkter opdelt på partnerlande ?

Svar 2:

Et centralt ønske fra Miljøstyrelsen ift. den globale massestrømsanalyse er at forstå, hvor stor en del af den triclosan, der er anvendt i kosmetiske produkter på det europæiske marked, der kommer fra producenter i EU.

Med hensyn til ”massestrømsanalyse”, så er det indforstået, at der skal forsøges at fastsætte, hvor store mængder triclosan, der er tale om. Her kunne det f.eks. blive nødvendigt at antage, at når triclosan forekommer i et kosmetisk produkt, vil det altid forekomme i den maximalt tilladte koncentration 0,3%, for at muliggøre beregninger. Desuden ønsker Miljøstyrelsen, at  man følger stoffet fra det produceres som industrikemikalie (i div. lande) til det anvendes i produktionen af kosmetikprodukter (i div. lande) og til det sælges til forbrugere (i div. lande). Det, der gør det til en ”global” massestrømsanalyse er forsøget på at sige i hvilke lande (som markeret i parentes) de forskellige steps foregår (idet landene ikke nødvendigvis er de samme).

I forhold til spørgsmålet om opdeling  i partnerlande, så vil det under alle omstændigheder være relevant at vurdere om stoffet som industrikemikalie og i kosmetikprodukter kommer fra andre EU-lande eller fra lande uden for EU. Det er naturligvis fint hvis analysen også kan nuanceres med oplysninger om de konkrete relevante lande, men det er ikke en forudsætning for at kunne gennemføre analysen. Det er også muligt, at analysen af partnerlande er en forudsætning for at kunne nå frem til et konkret resultat. Det er svært at svare entydigt, før det er klart hvilket datamateriale, der er til rådighed.

Spørgsmål 3:

Vedrørende projektet  Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter. 

Inkluderer de 250.000 kr., som forventes afsat til analyser, også udgifter i forbindelse med udarbejdelse af prøvetagnings- og analyseprogram, prøvetagning samt udgifter i forbindelse med  indkøb af printmaterialer og 3D-printning?

Svar 3:

Ja, alle udgifter forbundet med udførelsen af Fase III ”Indholds- og migrationsanalyser af færdigprintede produkter”, kan medregnes i de 250.000 kr, der som minimum skal afsættes til analyser.

Spørgsmål 4:

Vedrørende projektet  Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter. 

Vil ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 89) være gældende i forbindelse med opgavens løsning?

Svar 4: 

Nej, for dette projekt gælder bestemmelserne anført i udbudsmaterialet inklusiv bilag. 

Spørgsmål 5: 

Vedrørende projektet  Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter. 

Det er nævnt i kontrakten, at ”Afholdelse af følgegruppemøderne skal afholdes efter behov. Som vurderet af Miljøstyrelsen og med rimelig frist” Det ønskes oplyst, hvor mange følgegruppemøder og evt. andre møder skal der indregnes i tilbuddet?

Svar 5:

Antallet af følgegruppemøder bør afhænge af behovet for kommunikation i løbet af projektet og er derfor ikke fra Miljøstyrelsens side fastlagt på forhånd. Som udgangspunkt kan tidsplanen for projektet indeholde et opstartsmøde, samt møder til opfølgning af hver delrapport, som ifølge kravsspecifikationen skal afleveres efter henholdsvis Fase II, III og V.

Spørgsmål 6:

Vedrørende projektet  Risikovurdering af 3D-printere og 3D-printede produkter. 

Det er oplyst, at der skal betales dagsbod ved overskridelse af leveringsfrister. Det ønskes oplyst, hvilke datoer der anses som leveringsfrister i forhold til tildeling af dagbøder?

Svar 6:

De datoer der anses som leveringsfrister i forhold til tildeling af dagsbøder, vil være alle datoer som indskrives i den endelige tidsplan for projektet. 

Spørgsmål 7: 

Vedrørende projektet Kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter.

Skal kortlægningen afgrænses til de produkttyper, hvori triclosan er tilladt i henhold til Kosmetikforordningen?

Svar 7:

Ja

Spørgsmål 8:

Vedrørende projektet  Kortlægning af triclosan i kosmetiske produkter.

Af udbudsmaterialet, Bilag 2, Kravspecifikationen fremgår det, at BASF har registreret stoffet i kategorien 100-1000 tons/år under anvendelsen ”cosmetic/personal care”. Det har ikke været muligt at verificere denne registrering via oplysninger på ECHA’s hjemmeside. Venligst præcisér, hvor den omtalte registrering er foretaget samt under hvilken stofidentifikation

Svar 8:

Vedrørende oplysninger om anvendelse og om tonnagen for triclosan har Miljøstyrelsen disse oplysninger fra registreringsdossieret for stoffet med CAS-nr. 3380-34-5. Miljøstyrelsen kan konstatere, at registreringsdossieret desværre ikke er tilgængeligt på ECHAs nye hjemmeside. Vi har gjort ECHA opmærksom på dette, og ECHA er pt. ved at undersøge fejlen nærmere. Miljøstyrelsen forventer derfor, at der snarest bliver rettet op herpå så dossieret for triclosan kan findes frem.  

Spørgsmål 9:

Er det korrekt, at der ikke længere skal vedlægges Tro- og Love erklæringer til tilbud til forbrugerprojekter?

Svar 9:

Ja, det er korrekt. Jf 1.4.2.5 Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed   i udbudsbetingelserne forbeholder ordregiver sig retten til ved tildelingen af kontrakten at kræve, at den valgte leverandør inden en nærmere angivet frist indsender serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må ikke være udstedt mere end 3 måneder før tilbudsfristen.