Cirkulær økonomi-portal for SMV’er

11-11-2016

Miljøstyrelsen har i dag annonceret udbud på udbud.dk om udvikling, etablering og drift af en online cirkulær økonomi-portal for små og mellemstore virksomheder. Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af projektet i overensstemmelse med specifikationerne.

Nærmere beskrivelse og betingelser vedr. udbuddet findes i nedenstående dokumenter og bilag:

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Annonce på udbud.dk

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 3: Kontraktudkast

Frist for modtagelse af tilbud er fredag den 25. november, kl. 12.00.

Det er muligt at stille spørgsmål til udbuddet indtil den 18. november 2016. Miljøstyrelsen offentliggør løbende svar på spørgsmål her på siden.

 

Spørgsmål 1:   I udbudsmaterialet fremgår det, at der er mulighed for at forlænge kontrakten med op til 300.000 kr., og at tilbudsgiver skal oplyse pris på denne forlængelse. I hvilket omfang skal tilbudsgiver beskrive de opgaver/det delprojekt, der ligger i en eventuel forlængelse? 

Svar 1: Tilbudsgiver skal ikke udspecificere tilbuddet på en eventuel forlængelse, men blot oplyse en timepris. 

 

Spørgsmål 2: Skal den eksisterende Green21-portal med tilhørende værktøjer redesignes og gøres tidssvarende? I bekræftende fald, hvilket system er den etableret i?

Svar 2:  I udarbejdelsen af portalen om cirkulær økonomi kan der med fordel tages udgangspunkt i det eksisterende Green21-site, hvis indhold og design skal videreudvikles, opdateres og/eller gentænkes. Tilbudsgiver bedes give et bud på prioritering af redesign i forhold til de øvrige leverancer. I det omfang eksisterende værktøjer fortsat findes relevante, kan disse videreføres til den nye portal. Green 21-portalen er etableret i Umbraco.

 

Spørgsmål 3: Når der tales om etablering af en portal om cirkulær økonomi , menes da en selvstændig portal eller underportal, der i princippet kan etableres i et andet system end den eksisterende Green21-portal?

Svar 3: Opgaven går på at udvikle og etablere en selvstændig portal om cirkulær økonomi med udgangspunkt i og til erstatning for den nuværende Green21-portal. 

 

Spørgsmål 4: Omfatter drift og vedligehold af portalen (jf. leverancer) alene portalen om cirkulær økonomi eller Green21-portalen inkl. portalen om cirkulær økonomi?

Svar 4: Drift og vedligehold omfatter udelukkende portalen om cirkulær økonomi, jf. svar 3.

 

Spørgsmål 5: Hvem dækker udgifter til hosting af portalen? 

Svar 5: Siden vil blive hostet af Miljøstyrelsen, og udgifter til hosting skal således ikke indgå i tilbudsgivers budget.