Indkøbsplaner

På siden finder du oversigten over indkøbsplaner for 2020 i Miljøstyrelsen

Enhed

Beskrivelse af kontrakten
(f.eks. IT-anskaffelse, konsulentopgave, forskning eller andet)

Samlede kontraktværdi
(ekskl. moms) i kr.
Forventet udbudsform
(EU-udbud, annoncering på udbud.dk eller evt. tilbudsindhentning)
Forventet tidspunkt for udbud/annoncering
Arter & Naturbeskyttelse Etablering af stenrev ved Gilleleje Flak 7,3 mio. kr. Bygge/anlæg projekt - muligvis tilbudsindhentning efter reglerne i tilbudsloven Q1-Q2
Arter & Naturbeskyttelse Kortlægning af havbund inden for EU-Habitatområder Evt.  2-4 mio. kr.  EU-udbud Q2-Q3
Arter & Naturbeskyttelse Rørfældeprojekt - Mårhunde 1,5 mio. kr.   EU-udbud  Q1
Arter & Naturbeskyttelse Aftale om obligatorisk jagtansvarsforsikring Forventet ca. 15 mio. kr. EU-udbud Q2 - Q3
Arter & Naturbeskyttelse 

Tilpasning af Naturdatabasen til udarbejdelse af Natura 2000-planer og tilpasning af MST høringsværktøj til høring af Natura 2000-planer

Under afklaring Under afklaring Q2
Arter & Naturbeskyttelse  Udbud af formidlingskontrakt (jægere) Forventet 20 mio. kr.  EU-udbud Q1
Arter & Naturbeskyttelse Udbud af uddannelse (jægere)   Forventet 10,5 mio.kr.  EU-udbud Q1
Arter & Naturbeskyttelse National Kortlægning af krebs 1,5 mio. kr. EU-udbud  Q1
Arter & Naturbeskyttelse Fase 4 af markvildtindsatsen 2020-2022 6 mio. kr. EU-udbud  Q1-Q2
Cirkulære Økonomi & Affald Kravspecifikationer for bionedbrydelige haglskåle 400.000 Annoncering eller tilbudsindhentning Q1/Q2-2020
Cirkulære Økonomi & Affald PVC indsats - affaldssortering og genanvendelse af PVC 300.000 Annoncering eller tilbudsindhentning Q1/Q2-2020
Cirkulære Økonomi & Affald Undersøgelse af biopulp med henblik på udarbejdelse af skærpede grænseværdier og kendskab til indhold af fysiske urenheder. 500.000 Annoncering eller tilbudsindhentning Q1/Q2
Cirkulære Økonomi & Affald PHP initiativ 21 - vedrørende vidensopbygning om mikroplast i slam. 2,1 mio. kr.  Under afklaring - formentlig flere mindre projekter Q1/Q2
Erhverv Indsamling af data ifm. råstofkortlægning i udvalgte områder i Nordsøen. ca. 2 mio. kr EU-udbud Q2
Erhverv Referencelaboratorium på området for støj og vibrationer.  3,15 mio. kr. EU-udbud Q2
Erhverv Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. 4,75 mio. kr. EU-udbud Q2
Erhverv Stationær snifferovervågning af svovludledningen fra skibe i danske farvande.  ca. 2 mio. kr. EU-udbud Q3
Erhverv Mobil snifferovervågning af svovludledningen fra skibe i danske farvande. 5,1 mio. kr.  EU-udbud Under afklaring
Erhverv Udvikling og udbredelse af TCO-værktøjer 620.000 Under afklaring Under afklaring
Erhverv Projekter vedrørende Ecodesign direktivet 400.000 Under afklaring Under afklaring
Erhverv Projekter vedrørende PEF 275.000 Under afklaring Under afklaring
Kemikalier Forbrugerprogram (Kemiindsats): flere forskellige projekter 500.000 og 750.000 pr. stk.  Annoncering Hele 2020
MST Fyn Gråsæl (bestandsopgørelse og ungetællinger) (Vadehavet) 0,15 mio kr. Annoncering/udbud.dk Q2
MST Fyn Ikke hjemmehørende arter (analyser) 1,1-1,7 mio kr. EU-udbud Q3, Q4
MST Fyn Ikke hjemmehørende arter (hot-spots i havne) 1,35 mio kr. EU-udbud Q3, Q4
MST Fyn Mikroplast i sediment 1,6 mio kr. EU-udbud Q1,Q2
MST Fyn Undervandsstøj ca. 1,5 mio kr. EU-udbud Q3, Q4
MST Fyn Udvikling af marin produktions-database til vandplanlægningen 1,5 mio. kr. Under afklaring Under afklaring
MST Fyn Grunddatabase for Havstrategien ca. 9 mio. kr. Under afklaring Under afklaring
MST Nordjylland Opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand: Feltarbejde samt udarbejdelse af modeller og rapporter.  Under afklaring EU-udbud Q2 / Q3
MST Nordjylland Nye loggere til automatisk måling af vandspejl 0,5 mio. kr.  EU-udbud Q1 / Q2
MST Nordjylland Laboratorieanalyser for pesticid ifm. Massescreening i grundvandsovervågning 2-3 mio. kr.  EU-udbud Q2
MST Sjælland Tjenestebiler 2020 3,25 mio. kr. SKI-aftale 50.86 Løbende gennem hele 2020
MST Storstrøm Laboratorieanalyser Under afklaring EU-udbud Q1
MST Storstrøm Konsulentydelser, overvågningsopgaver Under afklaring EU-udbud Q2/Q3
MST Storstrøm Laboratorieanalyser - massescreening af pesticider i grundvand Under afklaring EU-udbud Q2
MST Østjylland Konsulentopgave - vedligeholdelse og udvikling af program. (MarkOnline LOOP) 1,5 mio. kr. EU-udbud Q2
Pesticider & Biocider Udarbejdelse af CLH rapporter for IPBC og Tebuconazol 250.000-500.000 Annoncering på udbud.dk Q2-Q3
Tilskud Online VOP 1,2 mio. kr.  Under afklaring Under afklaring
Virksomheder, Kemikalieinspektionen Forskellige kemiske kontrolanalyser ved laboratorier jf. Kemikalieiinspektionens kontrolkampagneprogram 2020 Under afklaring Annoncering på udbud.dk Hele 2020
Virksomheder Kemiske og økotoksikologiske kontrolmålinger af spildevandsprøver fra Cheminova A/S 1,5 mio. kr. EU udbud - udbud i 2020 omfatter indkøb i 2021 og 2022 Q3
Virksomheder Udbud om gennemførsel af habitatvurderinger på eksist. havbrug ca. 14 mio. kr. EU udbud (rammeaftale) Q1