Tilskud

Kontorchef: Bettina Helle Jensen

Opgaver

Tilskudsordninger for vand- og naturprojekter, herunder:

 • Etablering af kvælstof- og fosforvådområder
 • Udtagning af lavbundsjorder
 • Sørestaurering
 • Vandløbsrestaurering
 • Opkøb af dambrug
 • Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med vådområder og vandløbsrestaurering
 • Privat urørt skov
 • Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
 • Læhegn og småbeplantninger
 • Synergiprojekter
 • Friluftsprojekter
 • EU-LIFE projekter og National Contact Point (NCP)

Bettina Helle Jensen

Kontorchef