Lokale enheder


Aarhus (Virksomheder)

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé
1
8270 Højbjerg

Find vej til Aarhus (Virksomheder)

EAN: 5798009814319

Jan Reisz

Jan Reisz

Kontorchef
Portrætfoto af Morten Rickers Østergaard

Morten Rickers Østergaard

Kontorchef

Opgaver:

 • Miljøgodkendelser
 • Revurderinger af miljøgodkendelser
 • Miljøvurdering (VVM)
 • Habitatvurderinger
 • Påbud vedr. jordforurening
 • Basistilstandsrapporter
 • Godkendelse af risikovirksomheder
 • Spildevandsudledninger
 • Godkendelser af luft-, lugt- og støjforurening
 • Miljøtilsyn med virksomheder
 • Bidrag til BREF-BAT arbejdet i EU.

Fyn

Miljøstyrelsen
Sollerupvej 24
Sollerup
5600 Faaborg

Find vej til Fyn

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798000872820

Berit Borksted

Berit Borksted

Kontorchef

Opgaver:

 • Programansvar for marin overvågning (i regi af NOVANA og Havstrategi)
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Spildevandstilsyn
 • Natura2000-forvaltning
 • Vandplanlægning, Marin
 • Vandplanlægning, Søer
 • Tinglysning for Miljøstyrelsen ifm. skovlovsafgørelser, Urørt skov, Tilskud til NATURA2000 i åbent land mv.

Midtjylland

Miljøstyrelsen 
Lollandsvej 4G 
7400 Herning

Find vej til Midtjylland

Tlf. 72 54 40 00 
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798009883162

Jakob Høeg

Jakob Høeg

Kontorchef

Heine Glüsing

Chefkonsulent med personaleansvar

Opgaver:

 • Programansvar for naturovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransportovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Natura 2000-forvaltning  – regional projektledelse
 • Rottebekæmpelse

Nordjylland

Grundvandskortlægning og Vand- og Naturovervågning

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Find vej til Nordjylland

Tlf. 72 54 40 00
E-mail:  Obfuscated Email

CVR nr.: 25798376 
P-nr.: 1023072307
EAN: 5798000872080

Per Schriver

Per Schriver

Kontorchef
Svend Bråten

Svend Bråten

Chefkonsulent med personaleansvar

Opgaver:

 • Grundvandskortlægning
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande, indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
 • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
 • Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
 • Programansvar for grundvandsovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Punktkildeovervågning
 • Bidrager til Fagdatacenter for punktkilder
 • Natura2000-forvaltning
 • Spildevandstilsyn
 • Vandplanlægning – Grundvand
 • Vandplanlægning – Punktkilder
 • Vandplanlægning – MFS og stoftransport
 • Vandplanlægning – Tværgående (databehandling- og beregninger)
 • EU-indberetning: Vandrammedirektiv, Havstrategidirektiv, Byspildevandsdirektiv

Sjælland

Miljøstyrelsen
Fejøgade 1
4800 Nykøbing F.

Find vej til Fejøgade

Tlf. 72 54 40 00

E-mail: Obfuscated Email

Obfuscated EmailHar du spørgsmål om skovlov så skriv til Obfuscated Email

Obfuscated EmailCVR nr. 25798376

EAN: 5798009883155 (Skibsenheden) 

EAN: 5798000872950 (Nykøbing F)

Michael Haastrup

Michael Hastrup

Kontorchef (Vandovervågning, skibsenheden og laboratoriet)

Søren Oldenburg

Kontorchef (Naturovervågning, Natura 2000-planlægning samt skovlov og skovtilskud)

Lars Peter Jørgensen

Chefkonsulent m. personaleansvar (Skibsenheden)

Lene Stentebjerg-Czuba

Chefkonsulent m. personaleansvar

Opgaver:

 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Overvågning - tværgående planlægning og styring samt udbud, digitalisering og datakvalitetsstyring
 • Overvågning - intern laboratoriefunktion
 • Overvågning - drift af miljøskibe
 • Skovlovsforvaltning - Sjælland og øer, Fyn og Bornholm
 • Tilskudsadministration efter skovloven - Sjælland og øer, Fyn og Bornholm
 • NATURA2000-planlægning og forvaltning
 • LIFE-projekter

Laboratoriet, Sjælland

Miljøstyrelsen
Unsbjergvej 2C
5220 Odense SØ

Find vej til Odense SØ

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798000872967

Michael Hastrup

Michael Hastrup

Kontorchef

Slagelse

Virksomheder og kemikalieinspektion

Antvorskov Allé 139
4200 Slagelse

EAN: 5798009814296

Kim Holm Boesen

Kontorchef
Susie Bjorch

Susie Björch

Kontorchef

Opgaver:

 • Kontrol med kemikalieloven og kemikalieforordninger
 • Kontrol med pesticider og biocider
 • Kontrol med REACH, CLP og PIC
 • Kontrol med ozonlagsnedbrydende stoffer og F-gasser
 • Kontrol med kemikalier i forbrugerprodukter herunder f.eks. kosmetik, legetøj og elektroniske produkter
 • Dansk kontaktpunkt for RAPEX mht kemikalier i produkter
 • Meddelelse om import og erhvervsmæssig salg af gifte
 • Indberetning om ulovlige kemiske produkter
 • EU tilsynsnetværk på områderne REACH, CLP, PIC, biocider, pesticider, RoHS (elektroniske produkter) og kosmetik
 • Nordisk kemikalietilsynsnetværk

Sydjylland

Miljøstyrelsen
Jacob Gades Allé 12a,
6600 Vejen

Find vej til Sydjylland

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email 

CVR nr. 25798376
P-nr.: 1016399678
EAN: 5798009883131

Billede af Martin Petersen

Martin Petersen

Kontorchef

Opgaver:

 • Programansvar for sø- og vandløbsovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Interne droneovervågningsopgaver E-cognition (billedgenkendelse)
 • Spildevandstilsyn
 • Natura2000-forvaltning
 • Tøndermarksloven
 • Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
 • Grænsevandløbskommissionen

Østjylland

Miljøstyrelsen
Vasevej 7
8920 Randers NV

Find vej til Østjylland

Har du spørgsmål vedrørende aktiviteter i fredskov i Jylland, så skriv til Obfuscated Email eller ring på tlf. 21 76 54 60.

Åbningstiden for telefonen vedr. fredskov er hverdage kl. 9-15.

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email 

CVR nr. 25798376
EAN: 5798009883148

Peter Kaarup

Peter Kaarup

Kontorchef

Mette Arpe Hansen

Chefkonsulent m. personaleansvar

Opgaver:

 • Programansvar for stoftransport- og landovervågning
 • Programansvar for punktkilde- og MFS-overvågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Punktkildeovervågning
 • Fagdatacenter for punktkilder
 • Formidling af overvågningsaktiviteter
 • Information til lodsejere om overvågning
 • Vandplanlægning, Vandløb
 • Vandplanlægning, Opgørelse af udledning af næringsstoffer og Målrettet regulering
 • Skovlovsforvaltning - Jylland
 • Tilskudsadministration efter skovloven - Jylland