Lokale enheder


Aarhus (Virksomheder)

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé
1
8270 Højbjerg

Find vej til Aarhus (Virksomheder)

EAN: 5798009814319

Jan Reisz

Jan Reisz

Kontorchef
Portrætfoto af Morten Rickers Østergaard

Morten Rickers Østergaard

Kontorchef

Opgaver:

 • Miljøgodkendelser
 • Revurderinger af miljøgodkendelser
 • Miljøvurdering (VVM)
 • Habitatvurderinger
 • Påbud vedr. jordforurening
 • Basistilstandsrapporter
 • Godkendelse af risikovirksomheder
 • Spildevandsudledninger
 • Godkendelser af luft-, lugt- og støjforurening
 • Miljøtilsyn med virksomheder
 • Bidrag til BREF-BAT arbejdet i EU.

Fyn

Miljøstyrelsen
Sollerupvej 24
Sollerup
5600 Faaborg

Find vej til Fyn

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798000872820

Berit Borksted

Berit Borksted

Kontorchef

Opgaver:

 • Programansvar for marin overvågning (i regi af NOVANA og Havstrategi)
 • Naturovervågning
 • §25 skovkortlægning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Natura2000-forvaltning
 • Vandplanlægning, marin
 • Vandplanlægning, søer
 • LIFE projekter
 • IMM (Integreret Marin Miljøovervågning)

Midtjylland

Miljøstyrelsen 
Lollandsvej 4G 
7400 Herning

Find vej til Midtjylland

Tlf. 72 54 40 00 
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798009883162

Jakob Høeg

Jakob Høeg

Kontorchef

Heine Glüsing

Chefkonsulent med personaleansvar

Opgaver:

 • Programansvar for naturovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransportovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Natura 2000-forvaltning  – regional projektledelse
 • Rottebekæmpelse

Nordjylland

Grundvandskortlægning og Vand- og Naturovervågning

Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Find vej til Nordjylland

Tlf. 72 54 40 00
E-mail:  Obfuscated Email

CVR nr.: 25798376 
P-nr.: 1023072307
EAN: 5798000872080

Per Schriver

Per Schriver

Kontorchef
Svend Bråten

Svend Bråten

Chefkonsulent med personaleansvar

Opgaver:

 • Grundvandskortlægning
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande, indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
 • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
 • Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
 • Programansvar for grundvandsovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Punktkildeovervågning
 • Bidrager til Fagdatacenter for punktkilder
 • Natura2000-forvaltning
 • Spildevandstilsyn
 • Vandplanlægning – Grundvand
 • Vandplanlægning – Punktkilder
 • Vandplanlægning – MFS og stoftransport
 • Vandplanlægning – Tværgående (databehandling- og beregninger)
 • EU-indberetning: Vandrammedirektiv, Havstrategidirektiv, Byspildevandsdirektiv

Sjælland

Miljøstyrelsen
Fejøgade 1
4800 Nykøbing F.

Find vej til Fejøgade

Tlf. 72 54 40 00

E-mail: Obfuscated Email

Obfuscated EmailØnsker du at indsende ansøgning efter skovloven kan du anvende det digitale ansøgningsskema.

Har du spørgsmål om skovloven så skriv til Obfuscated EmailObfuscated Email eller ring på tlf. 21 76 54 60. 

Åbningstiden for telefonen vedr. fredskov er hverdage kl. 9-15.

CVR nr. 25798376

 

Michael Haastrup

Michael Hastrup

Kontorchef (Vandovervågning, skibsenheden og laboratoriet)

Søren Oldenburg

Kontorchef (Naturovervågning, Natura 2000-planlægning samt skovlov og skovtilskud)

Lars Peter Jørgensen

Chefkonsulent m. personaleansvar (Skibsenheden)

Lene Stentebjerg-Czuba

Kontorchef

Opgaver:

 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Overvågning - tværgående planlægning og styring samt udbud, digitalisering og datakvalitetsstyring
 • Overvågning - intern laboratoriefunktion
 • Overvågning - drift af miljøskibe
 • Skovlovsforvaltning - Sjælland og øer, Fyn og Bornholm
 • Tilskudsadministration efter skovloven - Sjælland og øer, Fyn og Bornholm
 • NATURA2000-planlægning og forvaltning
 • LIFE-projekter

Laboratoriet, Sjælland

Miljøstyrelsen
Unsbjergvej 2C
5220 Odense SØ

Find vej til Odense SØ

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

CVR nr. 25798376
EAN: 5798000872967

Michael Hastrup

Michael Hastrup

Kontorchef

Slagelse

Virksomheder og kemikalieinspektion

Antvorskov Allé 139
4200 Slagelse

EAN: 5798009814296

Kim Holm Boesen

Kontorchef
Susie Bjorch

Susie Björch

Kontorchef

Opgaver:

 • Kontrol med kemikalieloven og kemikalieforordninger
 • Kontrol med pesticider og biocider
 • Kontrol med REACH, CLP og PIC
 • Kontrol med ozonlagsnedbrydende stoffer og F-gasser
 • Kontrol med kemikalier i forbrugerprodukter herunder f.eks. kosmetik, legetøj og elektroniske produkter
 • Dansk kontaktpunkt for RAPEX mht kemikalier i produkter
 • Meddelelse om import og erhvervsmæssig salg af gifte
 • Indberetning om ulovlige kemiske produkter
 • EU tilsynsnetværk på områderne REACH, CLP, PIC, biocider, pesticider, RoHS (elektroniske produkter) og kosmetik
 • Nordisk kemikalietilsynsnetværk

Sydjylland

Miljøstyrelsen
Jacob Gades Allé 12a,
6600 Vejen

Find vej til Sydjylland

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email 

CVR nr. 25798376
P-nr.: 1016399678
EAN: 5798009883131

Billede af Martin Petersen

Martin Petersen

Kontorchef

Opgaver:

 • Programansvar for sø- og vandløbsovervågning
 • Naturovervågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Interne droneovervågningsopgaver E-cognition (billedgenkendelse)
 • Spildevandstilsyn
 • Natura2000-forvaltning
 • Tøndermarksloven
 • Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
 • Grænsevandløbskommissionen

Østjylland

Miljøstyrelsen
Vasevej 7
8920 Randers NV

Find vej til Østjylland

Ønsker du at indsende ansøgning efter skovloven kan du anvende det digitale ansøgningsskema. Har du spørgsmål vedrørende aktiviteter i fredskov i Jylland, så skriv til Obfuscated EmailObfuscated Email eller ring på tlf. 21 76 54 60.

Åbningstiden for telefonen vedr. fredskov er hverdage kl. 9-15.

Tlf. 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email 

CVR nr. 25798376
EAN: 5798009883148

Peter Kaarup

Peter Kaarup

Kontorchef

Mette Arpe Hansen

Chefkonsulent m. personaleansvar

Opgaver:

 • Programansvar for stoftransport- og landovervågning
 • Programansvar for punktkilde- og MFS-overvågning
 • Marin overvågning
 • Sø- og vandløbsovervågning
 • Stoftransport- og landovervågning
 • Grundvandsovervågning
 • Punktkildeovervågning
 • Fagdatacenter for punktkilder
 • Formidling af overvågningsaktiviteter
 • Information til lodsejere om overvågning
 • Vandplanlægning, Vandløb
 • Vandplanlægning, Opgørelse af udledning af næringsstoffer og Målrettet regulering
 • Skovlovsforvaltning - Jylland
 • Tilskudsadministration efter skovloven - Jylland