Hav- & Vandmiljø

Kontorchefer: Lidde Bagge Jensen og Jane Hansen

Opgaver

  • Udarbejdelse af fagligt grundlag for vandplanlægning (vandløb, søer, kystvande, grundvand og miljøfarlige stoffer)
  • Administration af lov om vandplanlægning
  • Administration af vandløbsloven
  • Administration af havmiljøloven, herunder regler om ballastvand

Lidde Bagge Jensen

Kontorchef

Jane Hansen

Kontorchef