Nordisk miljøsamarbejde

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde sammen om natur- og miljøspørgsmål. Under Nordisk Ministerråd afsættes ressourcer til fællesnordiske arbejdsgrupper inden for en række miljørelevante emner.

Siden 2002 har de nordiske lande også samarbejdet om bæredygtig udvikling i Norden. Rammerne for dette samarbejde er fastlagt i strategien for bæredygtig udvikling 2013-2018

De fem nordiske lande Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland varetager på skift formandskabet for samarbejdet mellem regeringerne i Norden. Et formandskab varer et år af gangen.

Det nordiske miljøsamarbejde skal bidrage til at bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden samt påvirke det regionale og internationale samarbejde. Miljøsamarbejdet skal endvidere bidrage til at implementere den nordiske strategi for bæredygtig udvikling.
Miljøsamarbejdet i Norden er baseret på princippet om nordisk nytte. En aktivitet har nordisk nytte når den:

  • Omfatter virksomhed, som ellers skulle finde sted i nationalt regi, men hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger.
  • Manifisterer og udvikler nordisk samhørighed.
  • Øger nordisk kompetence og konkurrenceevne.

Det politiske arbejde styres af de nordiske miljøministre. Embedsmandskomitéen for miljøspørgsmål forbereder ministerrådets arbejde på miljøområdet og gennemfører de opgaver, som ministerrådets beslutninger medfører. Embedsmandskomitéens arbejdsudvalg planlægger og samordner arbejdet, hvilket blandt andet indebærer at følge op og koordinere de forskellige arbejdsgruppers arbejde.

Det politiske arbejde og nordiske samarbejde indenfor bæredygtig udvikling styres af de nordiske samarbejdsministre. En embedsmandskommité – Samarbejdskomitéen - forbereder ministerrådets arbejde på samme måde som det sker på miljøområdet.

Miljøhandlingsprogrammet for 2013-2018

Der findes en lang række udfordringer på miljøområdet som må løses i fællesskab – nationalt, regionalt og globalt. Det gælder klimaændringerne, anvendelsen og udslip af farlige kemikalier, beskyttelse af havets økosystem samt opretholdelse og udnyttelse af biodiversiteten. Et bæredygtigt forbrug og produktion er også af afgørende betydning for miljøets tilstand. Ved at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande og ved fælles at udnytte de tilgængelige ressourcer kan man øge mulighederne for fælles løsninger i Norden.

Ambitionen er, at Norden skal være en foregangsregion på miljøområdet og dele sine erfaringer med andre.

Læs Miljøhandlingsprogram 2013-2018

Informationsstrategi for miljøsamarbejdet

Målet med informationsstrategien er at sikre synlighed og informationsformidling i alle processer vedrørende det nordiske miljøsamarbejde. Informationsstrategien for miljøhandlingsprogrammet skal føre til større kendskab til og deltagelse i det nordiske natur- og miljøsamarbejde hos såvel offentligheden som myndighederne.

Det er vigtigt at alle aktører i det nordiske miljøsamarbejde tænker på formidling allerede ved begyndelsen af et nyt projekt. Nytte, realisme og målgruppe er nøgleordene. Hvem behøver den kundskab som f.eks. en arbejdsgruppe vil indsamle? Er der behov for at gå i gang med opgaven - og for hvem bliver kundskaben i givet fald nyttig viden? Hvordan skal budskabet formidles til den udpegede målgruppe?

Informationstrategi for det nordiske miljøsamarbejde

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere, så besøg Ministerråds hjemmeside: www.norden.org.