Aktiv informationspligt

Miljøstyrelsen rådgiver regeringen om miljøindsatsen, udarbejder og administrerer miljøregler og etablerer den nødvendige viden på miljøområdet.

Blandt andet offentlighedsloven og bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger stiller krav om offentliggørelse af en række oplysninger. Og for Miljøstyrelsen er informationer og dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder et integreret redskab til at løfte myndighedsopgaven inden for vores område.

Miljøstyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer, som præciserer, hvilke informationer der skal være offentligt tilgængelige på Miljøstyrelens hjemmeside.

 • Miljøstyrelsens organisering & ledelse: Fx organisationsdiagram. Ledelsen samt fagenhedernes kerneopgaver, liste over råd og nævn m.v.
 • Miljøstyrelsens værdigrundlag: Mission, vision & værdier.
 • Styringssystemer & servicemål: Kvalitets- og miljøledelse samt sagsbehandlingstider.
 • Resultatkontrakter & statusrapporter: Fx vedrørende budgetter og målopfyldelse.
 • Aktuelle Nyheder: Som henleder offentlighedens opmærksomhed på ny viden, planer, regler, programmer m.m. som nævnt nedenfor.
 • Strategier, planer & programmer: Nye samt ændringer af strategier, planer og programmer og høringer i forbindelse hermed.
 • Love & regler: Love & bekendtgørelser under udarbejdelse vises på mst.dk som feeds til Høringsportalen. Vedtagne regler vises med link til Retsinformation og efter behov publiceres uddybende information om betydningen af reglerne til fx virksomheder. Større vejledninger kan udgives som selvstændige websites, men skal kunne findes via mst.dk.
 • EU og konventioner: Henvisning til EU lovgivning samt internationale konventioner Danmark er omfattet af. Efter behov publiceres uddybende information om betydningen heraf til fx virksomheder.
 • Miljøfaglig viden: Miljøstyrelsens faglige viden som stilles til rådighed i form af Miljøstyrelsens miljøfaglige publikationer, databaser og statusafrapporteringer for miljødata samt information til borgere.
 • Partnerskaber & kampagner: Information om partnerskaber samt kampagner, herunder kommissorie & formål, uddybende information samt henvisning til evt. selvstændige websites.
 • Tilskudsordninger: Information om tilskudsordninger, herunder betingelser for at søge om og få tilskud.
 • Afgørelser: Annoncer om Miljøstyrelsens afgørelser, som er omfattet af annonceringspligt.

Oplysningerne skal holdes opdaterede, så de giver et retvisende billede.