Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) - ansøgning om anerkendelse

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

 • Behandling af din ansøgning om autorisation til brug af bekæmpelsesmidler og autorisationer i øvrigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Kemikalieloven (Bekendtgørelse af lov om kemikalier (LBK nr. 244 af 17. februar 2022))
 • Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 100 af 19. januar 2022))
 • Autorisationsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler (BEK nr. 2280 af 29. december 2020))
 • Rottebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 2307 af 6. december 2021))

Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e

Vi behandler eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) og 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer eller eID-nummer
 • Hvis du har et eID-nummer, har du også oplyst din email-adresse.
 • Information om dit uddannelsessted, såsom dets navn, adresse, dato for uddannelse, samt om uddannelsen er bestået
 • Begrundelse for, at du har erhvervsmæssige kompetencer til at erhverve autorisation
 • Øvrige dokumentation af kompetencer
 • Deltagelse i R1-kursus afholdt af Miljøstyrelsen
 • Deltagelse i den digitale prøve for opdatering af G1-autorisation
 • Navn på fuldmagtshaver

Hvis du opnår autorisation, opbevarer vi endvidere dit autorisationsnummer. Ved manuel ansøgning opbevarer vi din ansøgning.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi gør dine oplysninger i MAB, såsom navn, CVR-nummer, autorisationsnumre og udløbsdato, offentligt tilgængelige til brug for kontrol af autorisation.
 • Vi videregiver desuden dit CPR-nr. til EU/EØS-lande efter anmodning.
 • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.
 • Vi overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine personoplysninger kommer fra dig selv via login i MAB eller fra skolerne, der er ansvarlige for de kurser, du har deltaget i og erhvervet certifikat fra.

Vi modtager data over beståede kurser (fx sprøjtecertifikatkurser) direkte fra skolerne, som er ansvarlige for disse kurser. For autorisationstypen F1 og S3, vil data blive sendt til IT-systemet MAB direkte fra e-læringssystemet, når dette er gennemført. Ved autorisationstypen G1, G3, G4 og R2, i forbindelse med anerkendelse af kvalifikationer, indhenter Miljøstyrelsen dine uddannelsesdata fra de relevante kursusudbydere.

Miljøstyrelsen opbevarer dine personoplysninger i 30 år, hvis du har en S-, F-, eller G-autorisation. Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til at beholde personoplysningerne i længere tid, hvis der konstateres en igangværende forurening inden for fristen på 30 år.

Hvis du har en R-autorisation, opbevarer Miljøstyrelsen dine data i 10 år fra autorisationens udløb.

Oplysningerne arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret, jf. ovenstående.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 20. april 2021.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk