Landovervågning

I Miljøstyrelsen anvender vi dine personoplysninger i relation til opgaven ”land­over­vågning”, som er en del af den nationale overvågning af vandmiljø og natur.

Retsgrundlaget for brugen af dine personoplysninger følger derfor af Miljømåls­loven og bekendtgørelse nr. 835 af 27/6/2016 om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder m.v. og sker med hjemmel i databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Formålene med brugen af dine personoplysninger er især følgende:

 • Kontakt til dig med henblik på indsamling af data om dyrkningspraksis eller gennemførsel af undersøgelser på dine ejede eller forpagtede arealer. 
 • Reparation eller etablering af nye faste anlæg med relation til landovervågning.
 • Honorering for din deltagelse eller kompensation for skader.

I den forbindelse er det nødvendigt, at dine personoplysninger journaliseres i medfør af offentlig­hedsloven og opbevares efter arkivlovgivningen.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Dit navn, dine kontaktoplysninger, CVR-nr og i nogle tilfælde tilhørende NemKonto.
 • Oplysninger om, hvorvidt du er fritaget for digital post.
 • Om du er ejer, medejer eller forpagter i relation til landovervågning.  

I enkelte tilfælde anvender vi også CPR-nr med henblik på entydig identifikation efter databeskyt­telseslovens § 11, stk. 1.

Vi videregiver dine personoplysninger til en eller flere af følgende modtagere.

 • Konsulenter, der på Miljøstyrelsens vegne indsamler data om dyrkningspraksis (cpr.nr. videregives ikke).
 • Andre, hvis vi er forpligtede eller berettigede hertil i henhold til lovgivningen – f.eks. i forbindelse med forskningsopgaver eller videregivelse til andre offentlige myndigheder.
 • Leverandører, der evt. renoverer eller etablerer evt. nyt fysisk anlæg (adresse og matrikelnummer).
 • Beliggenhedskommunen ved evt. ny etablering af et fysisk anlæg.
 • Tinglysningsretten ved evt. tinglysning af et fysisk anlæg.
 • Miljøstyrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

De personoplysninger, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, er oplyst i forbindelse med indsamling af data om dyrkningspraksis eller indhentet fra offentligt tilgængelige registre.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 28. marts 2022.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk