Jagt - jagttegnsadministration

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på jagttegnsadministration og forvaltning af jagt- og vildtforvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019 om jagt og vildtforvaltning). Dette omfatter navnlig behandling til følgende formål:

 • Behandling af jagtprøvetilmeldinger.
 • Behandling af ansøgninger om indløsning af jagttegn.
 • Løbende administration, herunder opdatering og ajourføring af jagttegnsregistret.
 • Udstedelse af jagttegn, herunder digitale jagttegn
 • Spørgeskemaundersøgelser med hensyn til at forbedre vores service samt til brug for forskningsmæssige undersøgelser relateret til jagt- og vildtforvaltningsloven
 • Statistiske formål

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Jagt- og vildtforvaltningsloven, våbenloven (Lovbekendtgørelse nr. 9230 af 29. august 2019 om våben og eksplosivstoffer m.v.) og jagttegnsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn). Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e (som følge af retlige forpligtelser og som led i myndighedsudøvelse).
 • Vi behandler CPR-numre med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) § 11, stk. 1.
 • Miljøstyrelsen er forpligtet til at journalisere dine personoplysninger i jagttegnsregistret.

Vi behandler altid følgende kategorier af personoplysninger om dig.

Almindelige personoplysninger i form af:

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger
 • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget for digital post eller ej
 • Identifikationsoplysninger (CPR-nr.), din fødselsdato og statuskode fra CPR-registeret
 • Oplysninger om betalinger

For jagttegnsaspiranter behandles endvidere følgende oplysninger:

 • Oplysninger om gennemførte prøver, herunder det obligatoriske jagttegnskursus

For jagttegnsberettigede behandles endvidere følgende oplysninger:

 • Oplysninger om politiets samtykke til udstedelse af jagttegn
 • Vildtudbytteindberetning
 • Oplysninger om gennemførte prøver

For tidligere jagttegnsberettigede behandles endvidere følgende oplysninger:

 • Vildtudbytteindberetning
 • Oplysninger om gennemførte prøver

Når du bliver oprettet i jagttegnsregistret, tildeles du et unikt jæger-id.

Ved tilmelding til Digitalt Jagttegn vil følgende oplysninger blive udstillet i det digitale jagttegn (mobilapplikationen):

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger
 • Dit CPR-nr.
 • Dine Jagttilladelser og gennemførte prøver
 • Dit unikke jæger-id

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Miljøstyrelsen videregiver oplysninger om jagttegnsberettigede samt oplysninger om indløsning af jagttegn til Politiet, til Naturstyrelsen i forbindelse med afholdelse af prøver samt pseudonymiserede data til Aarhus Universitet i forbindelse med universitetets udarbejdelse af vildtudbyttestatistikker og forskningsprojekter inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet.
 • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.
 • Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Danmarks Jægerforbund ifm. afholdelse af prøver og Statens IT.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Ud over de oplysninger, du selv meddeler Miljøstyrelsen, modtager vi personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Din jagttegnskursuslærer videregiver dit CPR-nummer med henblik på, at du kan blive registreret i jagttegnsregisteret.
 • Din buejagttegnskursuslærer videregiver dit CPR-nummer med henblik på, at du bliver registreret som buejagtprøveaspirant.
 • Din prøvesagkyndige indberetter resultatet af den prøve du har aflagt.
 • Vi henter dit navn- og adresseoplysninger i CPR-registreret.
 • Politiet skal give samtykke til, at du får udstedt et jagttegn.
 • Når du har betalt, modtager vi oplysninger fra Danske Bank og betalingsservice om dette.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 20. april 2021.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk