Godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

  • At kunne håndtere godtgørelsesordningen for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen for visse dokumenterede tab ved brand-, tyveri- og hærværksskader

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af:

  • Bekendtgørelse nr. 922 af 27. juni 2016 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig. Almindelige oplysninger i form af:

  • Ejendomsoplysninger,
  • Kontaktoplysninger på skadelidte, herunder CVR-nr. ved enkeltmandsvirksomheder,
  • Beskrivelse af skaden herunder fotos samt forsikringsforhold.
  • CPR-nr., såfremt der skal betales godtgørelse til privatperson.

Vi videregiver eller overlader ikke personoplysninger.

Skadeanmelder skal melde skaden til Politiet og sit forsikringsselskab, hvis skaden er dækket af en forsikring. Miljøstyrelsen får kopi af anmeldelse til politi, da det er et krav for at modtage godtgørelse af skaden, at skaden er meldt til Politiet.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Personoplysningerne stammer fra de data, som du indtaster i forbindelse anmeldelsen, samt de oplysninger du som skadeanmelder melder til Politiet.

Derudover slår vi CPR-nr. op i CPR-registret, såfremt der skal ske udbetaling af godtgørelse i tilfælde, hvor der skal ske udbetaling til dig som privatperson.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare personoplysningerne.

Såfremt din indberetning journaliseres efter reglerne i arkivloven, kan vi som udgangspunkt først slette dine oplysninger helt efter overlevering til Rigsarkivet, men oplysninger kan bevares længere i journal, hvis der vurderes at være et fagligt formål hermed, eller der i lovgivningen pålægges en længere periode for opbevaring. 

I andre ikke-journalbærende systemer vil der blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der ikke længere er et fagligt formål med at opbevare oplysningerne.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 2. november 2022.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

  • E-mail: Obfuscated Email
  • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
  • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk