Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi som dataansvarlig behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Miljøstyrelsens kontaktoplysninger

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.
Mail: Tlf. 72544000
www.mst.dk

CVR: 25798376

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du kan rette henvendelse til. Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved at sende en e-mail til  eller ved at ringe på telefon 72 54 40 00 og bede om at tale med databeskyttelsesrådgiveren.

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med sagsbehandling, ved indgåelse af kontrakter og aftale om ansættelse eller andre formål, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål og pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, som vi behandler, er primært oplysninger i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mail
 • bruger-ID
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • IP-adresse
 • Domænenavn
 • Fakturanumre
 • Kreditnotanumre
 • oplysninger om ejendomme og geografiske områder henførbare til personer
 • oplysninger om enkeltmandsvirksomheder
 • indhold i henvendelser fra dig, som kan være henførbart til dig eller andre personer

Hvor får vi oplysningerne fra?

Miljøstyrelsen indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med anvendelse af de selvbetjeningsløsninger, Miljøstyrelsen stiller til rådighed, samt i henvendelser fra dig, f.eks. på mail. Endelig modtager vi i nogle tilfælde oplysningerne fra andre – f.eks. andre myndigheder.  

Miljøstyrelsen kan desuden på egen hånd henvende sig til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og identitet for registranter samt validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR. Det sker for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv opdaterer dine personoplysninger løbende i vores systemer. 

Miljøstyrelsen grundlag for at behandle personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af de love og bekendtgørelser Miljøstyrelsen er underlagt, et kontraktforhold eller undtagelsesvist samtykke.

Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelseslovens artikel 6, litra a (samtykke), litra b (indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt), litra c (retlige forpligtelser) eller litra e (offentlig myndighedsudøvelse).

Vi behandler CPR-nummer med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11, stk. 1 (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.)

Hvis vi behandler oplysninger om strafbare forhold sker det på baggrund af databeskyttelseslovens §8, stk. 1.

Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme oplysninger, som du selv uopfordret har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel. 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamling af oplysninger om dig, vil du som udgangspunkt blive orienteret direkte om, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilket formål mv. I disse tilfælde er det den direkte orientering, der er gældende, og ikke nærværende persondatapolitik.

I tilfælde, hvor vi har indsamlet eller modtaget oplysninger om dig fra tredjemand og vi har en oplysningspligt over for dig, underretter vi dig:

 • inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under,
 • hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med dig, senest på tidspunktet for den første kommunikation, eller
 • hvis personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, senest når personoplysningerne videregives første gang.

Informationssikkerhed

I Miljøstyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret, samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en risiko for dig og iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Databehandleraftaler

Vi indgår databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til den høje standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver, ved at føre tilsyn med vores leverandører. Endvidere indgår vi aftaler om fælles dataansvar i de tilfælde, hvor vi i fællesskab med andre dataansvarlige behandler dine personoplysninger.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores behandling af disse. Vores interne retningslinjer for opbevaring af persondata er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav, samt under hensyntagen til overholdelse af vores journalpligt efter offentlighedsloven og aflevering til Statens Arkiver efter arkivreglerne.

Videregivelse af oplysninger

Miljøstyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug. 

Miljøstyrelsen videregiver i nogle tilfælde personoplysninger til andre myndigheder som led i vores myndighedsudøvelse, til statistiske og videnskabelige formål samt forskningsformål. Derudover videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.

Ret til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen alene baseres på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under punktet ”Miljøstyrelsens kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og kun, hvis der ikke er et andet behandlingsgrundlag.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder,kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til , men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af.

Du kan læse om dine rettigheder i det følgende samt i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig, og for at undgå uretmæssig indsigt, krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, kan vi vise dig de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig om at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for berigtigelse er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringerne så hurtigt som muligt.

Ret til sletning

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for sletning er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald sletningen så hurtigt som muligt.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan indgå en kontrakt med Miljøstyrelsen, da vi som myndighed kan være forpligtet til at indhente oplysningerne, fx efter skatteregler.

Cookies

Læs mere om cookies.

Klager

Klager over Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 3319 3200
E-mail: 

Se endvidere Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Ændring af denne politik

Politikken ændres løbende, når vi vurderer det relevant. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret herunder.

Senest opdateret den 24. marts 2020

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på e-mail , på telefon 72 54 40 00 og bede om at tale med databeskyttelsesrådgiveren eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Att. Databeskyttelsesrådgiver.