Konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Konkurrenceudsættelse af aftalerne om natur, skov samt luft og emissioner

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Miljø- og Fødevareministeriets samlede bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Opgaverne for natur, skov samt luft og emissioner er den 21. december 2017 blevet varslet opsagt med virkning fra den 1. januar 2021. Opsigelsesvarslet vil blive forlænget ét år, og dermed får konkurrenceudsættelsen først virkning fra 1. januar 2022. Udsættelsen sker for at sikre et grundigt forarbejde til konkurrenceudsættelsen.

Arbejdet med at konkurrenceudsætte aftalerne om forskningsbaseret myndighedsbetjening på disse områder finder sted i regi af en selvstændig forvaltningsenhed for runde 1b om natur og luft.

Det vil være muligt at afgive tilbud på 1, 2 eller tre delaftaler - henholdsvis 'Delaftale I Natur', 'Delaftale II Skov og landskab samt Skovovervågning' og 'Delaftale III Luft og emissioner'.

Forhåndsannoncering

Konkurrenceudsættelsen af områderne tør natur, skov samt luft og emissioner for den forskningsbaserede betjening af Miljø- og Fødevareministeriet blev annonceret i EU-tidende d. 6. marts 2018 med frist for tilkendegivelser om interesse d. 10. april 2018. Der er indkommet interessetilkendegivelser fra en række parter. På nedenstående liste ses de parter, som har givet samtykke til offentliggørelse af deres interessetilkendegivelse. Ikke alle interessetilkendegivelser fremgår af listen pga. manglende samtykke til offentliggørelse.

Der er tale om uforpligtende interessetilkendegivelser. Det betyder, at der kan komme tilbud fra yderligere aktører eller, at ikke alle interessetilkendegivelser fører til indsendelse af tilbud.

Flere af parterne har tilkendegivet, at de agter at byde som del af et konsortium eller anden samarbejdsform. Dette er i overensstemmelse med udbuds- og konkurrencelovgivningen, så længe parterne komplementerer hinanden.

Liste over uforpligtende interessetilkendegivelser modtaget pr. 10. april 2018

Offentliggørelse af konkurrencemateriale 

Konkurrencematerialet, som der kan afgives tilbud på baggrund af, forventes offentliggjort i 2019.

Den videre proces 

Oplysning om fristen for afgivelse af tilbud og dato for tilsagn eller afslag fastlægges i forbindelse med den endelige udformning af konkurrencematerialet.

Nye deltaftaler indgås pr. 1. januar 2022.

Læs mere om den samlede proces for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening på Milljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Ønsker du at blive opdateret, når der sker noget nyt på den generelle hjemmeside for konkurrenceudsættelsen http://mfvm.dk/ministeriet/samarbejdemeduniversiteter/konkurrenceudsaettelse/ eller på Miljøstyrelsens hjemmeside for konkurrenceudsættelsen af aftalerne om natur, skov samt luft og emissioner http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/konkurrenceudsaettelse-af-forskningsbaseret-myndighedsbetjening/, bedes du sende din mail-adresse til .”