For studerende: Har du lyst til at lave et innovationsprojekt med os?

Vi har en masse data og spændende miljøfaglige udfordringer, der bare venter på at blive koblet sammen til innovative løsninger med (ny) teknologi.

Du kan f.eks. være it-design-studerende, som har mod på at prøve servicedesign og UX-metoder af i praksis. Du kan være en datalog- eller data science-studerende, som har lyst til at prøve kræfter med komplekse AI- og ML-modeller. Du kan være ingeniørstuderende med forkærlighed for en teknologi, som du gerne vil prøve af på et virkeligt problem, eller du kan være noget helt fjerde og ser en stor mulighed i at arbejde med tekniske løsninger på miljøfaglige udfordringer.

Kig på JUMP-siden for at se, hvad Miljøstyrelsen innovationsteam arbejder med lige nu. Kig på matricen herunder for at se, hvad vi godt kunne tænke os at arbejde med i fremtiden. Dyk ned i hjemmesidens faglige sider og send os meget gerne en ansøgning, hvis du har lyst til at lave et projekt med os.

Ansøgningen består af en one-pagerhvor du kan skitsere din idé og fortælle os hvilke rammer, der er for dit projekt. Hvis vi kan se, at det matcher, hvad vi kan tilbyde, vil vi byde dig ind til en uddybning og afklaring af rammer og forventninger. 

Send en mail med ansøgningen og dit CV til Obfuscated Email

Vi har desværre ikke mulighed for at ansætte lønnede praktikanter med denne ansøgning.

Du er også velkommen til at skrive til Obfuscated Email hvis du har spørgsmål.

 

Natur & Vand

Friluftsliv

Luft & Støj

Erhverv

Kemi

Affald & Jord

Stikord til området

Naturbeskyttelse

Biodiversitet

Truede dyrearter

Invasive dyrearter

Rottebekæmpelse

Klimatilpasning

Oversvømmelser

Miljøvurdering

Overvågning/NOVANA

Alger

Badevand og

Svømmeanlæg

Iltsvind

Vandplansprojekter

Grundvand

Spildevand

Jagt

Færdsel og adfærd i naturen

Undervisning

Støj:

Vejtrafik

Vindmøller

Flyvepladser

Jernbaner

Virksomheder

Nabostøj

 

Luftforurening:

Bræneovne

Miljøzoner

Lugtgener

Skibe

Biler

Industri

Landbrug

Skovbrug

Råstoffer

Genteknologi

Grøn virksomhed

Akvakultur

Klapning

Biocider

Kemikalier

Pesticider

Affald

Jord

Cirkulær økonomi

Farligt affald

Genbrug

Haveaffald

Sortering

Skrotning af biler

Deponering

Skibsophugning

Bygge- og anlægsaffald

Droner

Undervandsdroner

Tælle fugle og andre dyr uden at forstyrre dem

Vurdere klimatiltag

Overvåge truede planter eller dyr

Monitorere invasive dyr eller planter

Finde affald i åer og afløb

Tælle vildt

Sniffere

Trafikovervågning

Monitorere lyd

Tilsyn med droner

 

Vurdering af mængder

Finde affald i åer og afløb (uønskede objekter)

IOT

Sensor-teknologi

Måle sigtedybde

Måle algeforekomst

Måle vandkvalitet

Real time målinger

Forhindre fiskedød ved at måle pludselig forudrening i vandløb

Tælle besøgende

Opspore ulovlig skovhugst (lydsensorer?)

Forhindre forgiftning af fugle

Ulve-monitorering

Vildsvine-monitorering

Sniffere

Sense lugt, støj

Kemikaler

Nedsivning

Monitorering ved klapning

 

Sortering

Forurening

Analysere røg fra afbrænding af affald

UX og design

           

AI & Machine learning Datamining

Kan man forudsige planktonforekomst på baggrund af anden data?

Nye sammenhænge i data om fx vandforurening, klima, alger, iltsvind?

Sammenstille med data fra DMI, DCU mv.

Hvad har Corona betydet for miljøet

Kan man forudsige antal gæster i skovene på
baggrund af vejrudsigten?

Nye sammenhænge i data?

Kan man forudsige luftforurening på
baggrund af f.eks. vindretning og andre data?

Nye sammenhænge i data?

Nye sammenhænge i data?

Nye sammenhænge i data?

Automatiseret affaldssortering

Billedgenkendelse

Luftfotos

Satelitfotos

Lidar

Se ”Droner”

Genkende planter og dyr

Gopler

Alger

Sedimenter

Å-forløb

Oversvømmelse

Olieudslip

Tælle besøgende

Shelter-besøg

Ulve-monitorering

Vildsvine-monitorering

     

Sortering

Vurdering af mængder

Finde affald i åer og afløb (uønskede objekter)

Citizen science

Borger-indrapportering

 

Indrapportering af støj

 

Borger-indrapportering af skadelig kemi

Affaldsindsamling

Motivation

Nudging

Gamification

Lydgenkendelse

Naturovervågning

Overvågning af overløb ved renseanlæg

 

Støjlokalisering

Støjgenkendelse

     

Augmented reality

Virtual reality

Mixed reality

Se igennem vægge ved fx rottebekæmpelse.

Ekstra information tilgængelig ved prøvetagning for at mindske fejl/følge procedure

Undervisning

Oplysning

Visualisering

Oplysning

Visualisering

 

Vejledning til affaldssortering

Vejldning til at skille affald ad

Decision support systems

Hurtig, effektiv planlægning, tage beslutninger på større datagrundlag

 Beslutningsstøtte til sagsbehandling  Beslutningsstøtte til sagsbehandling Beslutningsstøtte til sagsbehandling Beslutningsstøtte til sagsbehandling Beslutningsstøtte til sagsbehandling

Synthetic data og simulation

Simuleringer

   Simuleringer af støj- og luftforurening      

 

Natur & Vand

Friluftsliv

Luft & Støj

Erhverv

Kemi

Affald & Jord