Kunstig intelligens og billedgenkendelse skal kortlægge den danske natur

Miljøstyrelsen vil anvende billedgenkendelse til at kortlægge habitatnaturområder automatisk.

Miljøstyrelsen vil anvende billedgenkendelse til at kortlægge habitatnaturområder automatisk. De nye kort vil i første omgang fungere som beslutningsstøtte for den kortlægning i felten, men på lidt længere sigt er det ønsket, at de nye værktøjer reducere behovet for feltaktiviteter og kan forbedre Miljøstyrelsens arbejde med at beskytte Danmarks natur og miljø.

Som en del af innovationsprogrammet JUMP har Miljøstyrelsen i 2018 igangsat et pilotprojekt, der afprøver mulighederne for automatiseret naturgenkendelse. Det er startskuddet til en videre effektivisering og kvalitetsforbedring af overvågningen af naturtyper i hele Danmark ved brug af billedgenkendelse. Billedgenkendelsessoftwaren, som er en type kunstig intelligens, trænes til at analysere allerede tilgængelige luftfotos fra hele landet og på den baggrund evaluere skillelinjer og overlap mellem naturhabitatområder. Projektet kan hjælpe medarbejdere der skal foretage fysisk kortlægning af naturen og højne kvaliteten af overvågningen af naturen i hele Danmark.

Rømø har dannet baggrund for en national kortlægning

Løsningen blev i første omgang trænet ved brug af flere forskellige typer af billeder af Rømø i vadehavet. Et område som allerede er kortlagt af Miljøstyrelsens overvågningsenhed. Den nye løsning anvender forskellige typer af billedmateriale fra SDFE (Styrelsen for dataforsyning og effektivisering), herunder forårs- og sommerortofoto fra 2018, skråfotos og LIDAR-data til højdebestemmelse. Disse data bliver kombineret med eksisterende udtræk via Miljøstyrelsens ArcGIS-løsning, hvor naturhabitattyperne er registreret og tegnet ind på kort. Den kunstige intelligens er blevet trænet i, hvordan de forskellige naturhabitattyper ser ud fra luften.

Resultaterne fra Rømø var meget positive og der er tydeligvis muligheder for at bruge løsningen i arbejdet med at kortlægge habitatnaturområderne.

I Danmark er der 44 forskellige habitatnaturtyper, og 12 af disse eksisterer på Rømø. Da træningen med data fra Rømø var gennemført, blev den kunstige intelligens i første omgang afprøvet på billeder fra Fanø. Fanø har mange af de samme habitatnaturtyper som Rømø, og den kunstige intelligens skulle derfor kortlægge en del af Fanø som den ikke har set før. Resultaterne blev sammenlignet med Miljøstyrelsens egen, verificerede, kortlægning.

Testen på Fanø har nu ledt til en beslutning om at løsningen nu skal afprøves på en kortlægning af habitatområder i hele Danmark. Træningen på det fulde billedmateriale er sat i gang og forventes at ligger klar til april 2019.

I 2019 skal Miljøstyrelsen kortlægge ca. 30.000 hektar natur rundt om i Danmark, som ikke før er kortlagt af styrelsen. Her skal den nye løsning testes og verificeres i felten.

På længere sigt forventer Miljøstyrelsen at kunstig intelligens og billedbehandling vil kunne bidrage til løsning af mange af de opgaver styrelsen har ansvar for. Parallelt med dette projekt planlægger styrelsen også projekter, der skal arbejde med billedmateriale fra droner og satellitter.