Tilskudsordninger

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens enhed, der har ansvaret for tilskudsordninger, uddeler statslige tilskud til natur- og miljøprojekter. Arbejdet på tilskudsområdet bistår af forskellige handlinger og tiltag, som medvirker til at Miljøstyrelsen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål. Med tilskudsordningerne klima-lavbund, privat urørt skov, national vandløbsrestaurering, sørestaurering og drikkevand bidrager vi til realisering af verdensmålene 6 om rent vand og sanitet, 13 om klimaindsats, 14 om livet i havet og 15 om livet på land.

De 5 områder bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål

Formålet med klima-lavbundsordningen er at stoppe dyrkningen af kulstofrige lavbundsjorder, så de kan udlægges til natur og derved reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.

Klima-lavbundsordningen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 13 om klimaindsats, 14 om livet i havet og 15 om livet på land.

Læs mere om klima-lavbundsordningen.

 

Formålet med privat urørt skov-ordningen er at stoppe skovdriften i udvalgte private skove for at bevare og fremme biodiversiteten. Ordningen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 14 om livet i havet samt 15 om livet på land.

Læs mere om privat urørt skov-ordningen

Formålet med den nationale vandløbsrestaurerings-ordning er at bidrage til at genoprette gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i vandløbene. Ordningen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 15 om livet på land.

Læs mere om vandløbsrestaurering

Formålet med sørestaurerings-ordningen er at forbedre vandkvaliteten i søerne med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i EU's vandrammedirektiv. Ordningen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 15 om livet på land.

Læs mere om sørestaurering

Der findes to drikkevandspuljer, heraf er formålet at beskytte drikkevand og derved sikre nutidens og fremtidens drikkevand samt beskytte grundvand mod forurening. Drikkevandspuljerne bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 6 om rent vand og sanitet samt 15 om livet på land.

Læs mere om drikkevandspuljerne