Miljøstyrelsens handlinger og tiltag relateret til økonomi

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsens Økonomi enhed til opfyldelse af FN’s verdensmål - særligt målene 12, 13 og 16 om ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats samt stærke institutioner. Som eksempler på dette arbejde præsenteres her kort, hvordan vi implementerer Strategien for Grønne Offentlige Indkøb i staten og Miljøstyrelsens arbejde med Mål- og Resultatplan.

De 3 overvågningsaktiviteter bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Miljøstyrelsens indkøbsfunktion arbejder aktivt for at sikre bæredygtige indkøb. Både når der er tale om dagligdagskøb, samt når der er tale om større anlægsindkøb.

Et godt indkøb skal være økonomisk forsvarligt og dække det nødvendige behov. Men det skal også sikre en bæredygtig fremtid. Det er derfor vigtigt at stille sig kritisk over for det opståede behov. Er der reelt et behov for køb? Kan behovet løses ved genanvendelse af eksisterende løsninger, eller måske ved hjælp af reparationer? Findes der et grønnere alternativt? Alle er punkter som Miljøstyrelsens indkøbsfunktion skal tage stilling til, inden et indkøb gennemføres.

Ovenstående arbejder relaterer sig direkte til FNs verdensmål nr. 12 og 13 vedr. ansvarligt forbrug og produktion og klimaindsats. 

 

Implementering af Strategi for Grønne Offentlige Indkøb i staten:

Miljøstyrelsen arbejder aktivt på implementeringen af regeringens Strategi for Grønne Offentlige Indkøb i staten. Arbejdet udmønter sig konkret i følgende punkter:

  • Sikre et mere digitalt indkøbsflow, som giver mulighed for bedre indkøbsanalyser og behovsafdækning.
  • Indførsel af Grøn Rådgiver Rolle, som har til opgave at sikre den grønne vinkel bliver belyst ved større indkøb.
  • Kompetenceudvikling af indkøbsorganisationen for at sikre bæredygtige indkøb.

Miljøstyrelsens lokale enheder står for selve overvågningen ifm. Den Nationale Overvågning af Vandmiljø og Natur (NOVANA). Overvågningen biddrager til verdensmålene 6, 14 og 15 vedr. rent vand, livet i havet og livet i vandet.

For at overvågningen foregår mest effektivt og sikre den tværgående sammenhæng i overvågningsopgaverne, varetager Økonomi & Service den overordnede styring af aktiviteter og afrapportering. Ligeledes varetager enheden forbedringsprogrammer, der sikrer introduktion af nye og relevante teknologier og processer. Dette bidrager til verdensmål nr. 12 og 16 vedr. ansvarlig forbrug og produktion og stærke institutioner.

Miljøstyrelsens arbejde med Mål- og Resultatplan (MRP) tager udgangspunkt i regeringens målsætninger for den politiske udvikling på styrelsens område. Her står den grønne omstilling med ambitiøse mål for klima, miljø og natur centralt. Økonomi & Service står for koordinering af budget og mål i forbindelse med udarbejdelse af styrelsens arbejdsprogram og MRP. Dette bidrager således til verdensmål nr. 16 om stærke institutioner gennem en integreret tilgang for opgaver, budget og mål.