Miljøstyrelsens arbejde med natur- og miljøovervågning

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

6 lokale enheder i Miljøstyrelsen arbejder med natur- og miljøovervågning. Enhederne medvirker med forskellige handlinger og tiltag til opfyldelse af FN’s verdensmål, især mål 6 om rent vand og sanitet, mål 14 om livet i havet og mål 15 om livet på land. 3 konkrete overvågningsaktiviteter; hav-og fjordovervågning, grundvand og terrestrisk naturovervågning præsenteres her på siden.

De 3 overvågningsaktiviteter bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Miljøstyrelsen overvåger havet og fjordene i Danmark som en del af det landsdækkende overvågningsprogram, NOVANA. Overvågningen omfatter alle økosystemers niveauer af planter og dyr samt deres samspil med det omgivende miljø. Overvågningsprogrammet dækker geografisk både de kystnære vande, Natura 2000-områderne og vandområder længere til havs, dvs. hele det danske havområde - og bidrager således til FN’s verdensmål 14 om livet i havet.

Den marine overvågning er tilknyttet kravene i tre EU-direktiver; vandramme-, habitat- og havstrategidirektivet. Vandrammedirektivet stiller krav om god miljøtilstand i havet og fjordene. Habitatdirektivet stiller krav til gunstig bevaringsstatus for udpegede arter og naturtyper. Havstrategidirektivet stiller krav om opnåelse af god miljøtilstand i havet.

Miljøstyrelsens overvågning af hav og fjord indgår som en vigtig del af det faglige grundlag for vandområdeplanerne, naturplanerne og havstrategiernes basisanalyse og indsatprogram og dokumenterer dermed det danske arbejde for beskyttelse af havmiljøet.

Resultaterne fra hav- og fjord overvågning anvendes også i rapporteringer i EU, havkonventionerne for Nordøst-Atlanten og Østersøen (OSPAR og HELCOM) samt ICES (mellemstatslig havvidenskabelig organisation).

 

 • Miljøstyrelsen har over 200 stationer, hvor der måles på fysiske forhold, klorofyl, næringsstoffer, ilt og miljøfarlige stoffer som phenoler og tungmetaller.
 • Miljøstyrelsen har over 600 stationer, hvor bundens dyre- og planteliv undersøges.
 • Miljøstyrelsen overvåger biodiversiteten hos havfugle, havpattedyr, fisk og plankton samt tilstedeværelsen af ikke hjemmehørende arter og balancen mellem fødenet.
 • Miljøstyrelsen kortlægger havbunden og laver supplerende undersøgelser af den tilknyttede fauna samt menneskelige påvirkninger af havbunden.
 • Miljøstyrelsen overvåger affald i vand, havbund og dyr og på strande.
 • Miljøstyrelsen laver supplerende overvågning af eutrofiering og overvåger effekter af miljøfarlige stoffer og menneskeskabt undervands-støj.

Læs mere om overvågningen, og se seneste årsrapport 

Miljøstyrelsen overvåger grundvandet som en del af det landsdækkende overvågningsprogram, NOVANA. Kravet til grundvand i Danmark er, at det har god kemisk tilstand, samt at der er tilstrækkeligt af det. Dette af hensyn til både drikkevand og vandløb, søer og fjorde, hvori grundvandet indgår. Overvågningsarbejdet med grundvand leverer viden om, hvordan nationale miljøtiltag virker, samt sikrer at der kan træffes beslutning om fremtidige miljøtiltag på et oplyst grundlag. Arbejdet med overvågning af grundvandet bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål 6 om rent vand og sanitet.

 • Miljøstyrelsen har etableret boringer i 1200 udvalgte grundvandsforekomster, som repræsenterer hele Danmark.
 • Miljøstyrelsen vurderer mængden af grund ved hvert år pejle vandspejlet i alle overvågningsboringer.
 • Miljøstyrelsen udtager kemiske prøver i boringerne, som bl.a. analyseres for rester af sprøjtemidler, blødgørere, phenoler, aromatiske kulbrinter, for uorganiske sporstoffer og for næringsstoffer.
 • Som supplement til den almindelige overvågning laves der massescreening for pesticidstoffer.

Læs mere om overvågningen, og se senest årsrapport 

Miljøstyrelsen overvåger arter og naturtyper i hele Danmark. Vi overvåger naturens tilstand både uden for og inden for de såkaldte Natura 2000-områder. Danmark skal sikre en mangfoldighed af vilde dyr, fugle, planter og naturtyper. Det indebærer en beskyttelse af truede og sjældne arter og naturtyper. Naturovervågningen danner det faglige grundlag for Natura 2000-planerne, som bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål 15 om livet på land.

 • Inden for tilfældigt udlagte prøvefelter registrerer Miljøstyrelsen planter i 44 forskellige naturtyper fra kystklitter til sumpskove.
 • Miljøstyrelsen overvåger specifikt 45 dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller særligt karakteristiske på europæisk plan. 
 • Miljøstyrelsen registrerer udbredelsen af de mere udbredte dyrearter som for eksempel odder og markfirben ud fra forekomst i et landsdækkende 10 gange 10 kilometer kvadratnet.
 • Miljøstyrelsen registrerer bestandsstørrelse eller forekomst af de mest sjældne arter, for eksempel gul stenbræk
 • Yngle- og trækfugle bliver talt i luften og på vand. Visse arter af ynglefugle bliver derudover talt på deres reder eller ved observation af deres yngleadfærd. Trækfuglene tælles på det tidspunkt af året, hvor de optræder mest talrigt i landet.
 • Overvågning af de mange forskellige naturtyper sker hvert sjette år.

Læs mere om overvågningen, og se senest årsrapport