Miljøstyrelsens kontrol med de største virksomheder

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde med ca. 400 store eller komplicerede virksomheder understøtter FN's verdensmål, her bidrager vi til, at virksomheder - som produktionsvirksomheder, deponier, affaldsforbrændingsanlæg og kraftværker - begrænser deres forurening af omgivelserne - så mennesker og natur beskyttes. Miljøstyrelsens tilsyn med de største virksomheder i forhold til FN’s verdensmål præsenteres med 3 områder: 1) Beskyttelse og benyttelse, 2) Ansvarlig produktion og 3) Industri og innovation.

De 3 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Miljøstyrelsen giver godkendelser til virksomheder med krav til at begrænse miljøbelastningen ved udledning af kemiske stoffer til luft, vandområder, jord og grundvand. Vi sætter også krav for at begrænse støj, støv og lugt mv. for at opnå et højt niveau for miljøbeskyttelsen. Med denne indsats bidrager vil til opfyldelse af verdensmål 6 om Rent vand og sanitet - ved at minimere udslip af farlige kemikalier til jord og grundvand, verdensmål 11 om Bæredygtige byer ved at mindske miljøbelastningen f.eks. støj og luftforurening samt verdensmål 14 om Livet i Havet ved at mindske havforurening fra landbaserede aktiviteter.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med alle miljøforhold samt vurderer alle miljøforhold, forinden der udstedes en godkendelse.

Industrivirksomhederne har selv vilkår for deres drift inden for følgende emner: indretning og drift, luftforurening, lugt, støj, spildevand, driftsforstyrrelser og uheld samt bedst tilgængelige teknik (BAT).

Miljøstyrelsens enhed Virksomheder deltager i EU samarbejde om at fastlægge de bedste tilgængelige teknikker (BAT, Best Available Techniques) inden for forskellige brancher. Der betyder, at der i EU er enighed om, hvilke produktionsmetoder der forurener mindst og hvilke renseforanstaltninger, myndigheder kan kræve, at virksomhederne benytter. På nogle områder er der også fælles grænseværdier. Herved bidrager vi til opfyldelse af verdensmål 12 om Ansvarligt forbrug og produktion ved at sætte krav til en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier i udledning til luft, vand og jord, og ved at sætte krav til at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og på miljøet.

Miljøstyrelsen stiller krav om, at virksomheden anvender bedst tilgængelige teknik (BAT) og på den måde indretter og driver en ansvarlig produktion. Vi laver kampagner rettet mod emner med stor risiko for forurening, fx PFAS og jordforurening.

Det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes på at finde nye, grønne og ressourcebesparende løsninger. Selvom alle aktiviteter på en virksomhed skal godkendes, er det muligt for Miljøstyrelsen at give mindre, tidsbegrænsede miljøgodkendelser til udviklingsprojekter. På den måde kan virksomhederne fokusere på udvikling og innovation i en fokuseret myndighedsproces. Miljøstyrelsen bidrager herved til opfyldelse af verdensmål 9 om Industri, innovation og infrastruktur ved at understøtte udvikling af industriteknologi og bedre udnyttelse af ressourcer.

Miljøstyrelsen understøtter grønne og innovative projekter ved at komme hurtigt fra idé til miljøgodkendelse af innovationsprojekter.