Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde bidrager med forskellige handlinger og tiltag til opfyldelse af FN’s verdensmål – især målene 6, 9, 12, 13 og 17.

Miljøstyrelsen samarbejder med Udenrigsministeriet om at fremme vandressourceforvaltning og overgang til cirkulær økonomi i Kina, Indonesien, Marokko, Etiopien, Sydafrika og Kenya. Det gøres gennem strategiske sektorsamarbejder samt andre typer af mellemstatslige samarbejder, hvor Miljøstyrelsen og andre danske partnere giver teknisk og forvaltningsmæssig rådgivning og støtte til myndigheder og civilsamfund.

Læs mere om Miljøstyrelsens internationale miljøsamarbejde.

Miljøsamarbejde i seks lande bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål

Miljøministeriets samarbejde med Kenya foregår på nationalt og regionalt niveau med to primære fokusområder:

1) Styrket implementering af den nationale affaldslovgivning, lovgivning rettet mod både fremstillingssektorens miljøforhold samt fremme af cirkulær økonomi, herunder udvidet producentansvar og fremme af brugen af renere teknologi i fremstillingssektoren.

2) Styrket miljøtilsyn med private virksomheder.

Gennem disse fokusområder støtter projektet i Kenya særligt udmøntningen af mål 9, 12, 13 og 17.

Det forventes, at Kenya med dansk hjælp kan opnå en mere effektiv indsamling og behandling af affald. Det vil være til gavn for befolkningen og nabolandene på grund af mindre forurening, mindre ressourceforbrug og forbedrede økonomiske muligheder.

Læs mere om samarbejdet med Kenya.

Samarbejdet i Sydafrika sigter mod at forbedre betingelserne for den sydafrikanske vandsektor generelt og i særdeleshed investeringsplanlægnings- og implementeringskapaciteten på vandserviceniveau.

Projektet fokuserer på:

1) Forvaltning og vand i byer
2) Grundvandsforvaltning
3) Vandeffektivitet i industrier
4) Forskning og innovation
5) Finansiering af vandinvesteringer

Gennem disse fokusområder støtter projektet i Sydafrika særligt udmøntningen af mål 2, 6, 7, 9 og 17.

Sydafrika er et land med begrænsede, tilgængelige vandressourcer. Og netop det påvirker befolkningen, når tørken rammer. Eftersom klimaændringerne kun forventes at gøre sådanne begivenheder hyppigere og mere alvorlige, er det en prioritet i programmet at styrke den sydafrikanske vandsektors modstandsdygtighed.

Projektet styrker samtidig den bæredygtige udviklingsdagsorden på tværs af verdensmålene og styrker Sydafrikas indsats i den nationale udviklingsplan; at nå øjeblikkelige og langsigtede mål for effektiv og bæredygtig forvaltning af vandressourcerne og leveringstjenester.

Læs mere om samarbejdet med Sydafrika her.

Miljøministeriets samarbejde med Kina foregår på nationalt og regionalt niveau med tre primære fokusområder:

1) Styrket implementering af den nationale forvaltning om vandforsyning
2) Styrket implementering af den nationale forvaltning om forbedring af vandkvalitet
3) Bidrage til Kinas grønne omstilling ved at understøtte danske virksomheders eksport til Kina inden for vandteknologi.

Gennem disse fokusområder støtter projektet særligt udmøntningen af mål 6, 13 og 17. .

Forventningen er, at dansk bidrag - til at nå Kinas målsætninger inden for vandsektoren, specielt forvaltning af grundvandsressourcer og forbedring af spildevandshåndtering - kan danne grundlag for en mere sikker og stabil vandforsyning og forbedring af vandkvalitet i søer og vandløb.

Derudover forventes det, at øget afsætning af energieffektive danske vandteknologier kan bidrage til Kinas målsætninger inden for grøn omstilling og carbon neutralitet.

Læs mere om samarbejdet med Kina her.

Miljøministeriets samarbejde med Indonesien har fokus på at bidrage til yderligere grøn og bæredygtig omstilling samt samfundsudvikling gennem mere cirkulær økonomi og effektiv affaldshåndtering.

Samarbejdet blev i 2020 suppleret med et projekt om bæredygtig udvikling og bioenergi for øgrupperne Lombok og Riau i samarbejde med Energistyrelsen.

Gennem disse fokusområder støtter projektet særligt udmøntningen af mål 9, 12, 13 og 17.

Forventningen er, at den danske støtte kan bidrage til bæredygtig udvikling og grøn omstilling ved at fremme genbrug, genanvendelse og sikre effektiv håndtering af affald som en ressource. Det vil være til gavn for økonomien, miljøet og befolkningen. Aktiviteterne forventes også at bidrage til reduktion af drivhusgasser gennem bedre og mere sikker affaldshåndtering samt reduktion af plastikudledning til havet.

Læs mere om samarbejdet med Indonesien her.

Danmark er ved at udarbejde strategiske miljøsamarbejder med Marokko og Etiopien med fokus på vandforsyning og spildevandshåndtering.

Samarbejdets fokusområder forventes at støtte særligt udmøntningen af mål 6, 9, 12, 13 og 17.

Det konkrete indhold af partnerskaberne er endnu ikke bestemt, men forventningen er, at den danske støtte vil bidrage til at nå Marokkos og Etiopiens målsætninger inden for vandsektoren; integreret vandressourceforvaltning, forvaltning af grundvandsressourcer, forbedring af spildevandshåndtering og klimatilpasning. Det kan samtidig danne grundlag for mere sikker og stabil vandforsyning, mindskede helbredsomkostninger samt forbedring af vandkvalitet i søer og vandløb.

Samarbejdet i Indien har fokus på bæredygtig vandforsyning, energieffektivitet og vandrensning, hvilke skal bl.a. bidrage til opfyldelse af en ambitiøs målsætning om rørført forsyning af drikkevand til den indiske landbefolkning inden 2024. Gennem disse fokusområder støtter projektet særligt udmøntningen af FN’s verdensmål 6, 7 og 17.

Fra dansk side bidrager udover Miljøministeriet - bl.a. også GEUS og Aarhus Universitet i et pilotprojekt, hvor mængden af grundvand skal beregnes ved hjælp af geofysik og grundvandsmodellering, og 3Vand bistår med dansk erfaring med monitering og mindskelse af vandspild. Endelig er en af aktiviteterne en entreprenørskabskonkurrence (Water Challenge), hvor indiske unge udvikler innovative teknologier på området. Dette ledes af Innovation Center Denmark.

Læs mere om samarbejdet med Indien