Miljøstyrelsens arbejde med bekæmpelsesmidler og genetisk modificerede organismer (GMO)

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde med bekæmpelsesmidler og genetisk modificerede organismer (GMO) i forhold til FN’s verdensmål præsenteres med 3 områder: 1) Sikre at brugen af pesticider ikke skader mennesker og miljø, 2) Desinfektion og bekæmpelse af skadedyr og 3) Sikker GMO produktion og forskning. De tre områder bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål 2: ”Stop sult”, 3: ”Sundhed og trivsel”, 6: ”Rent vand og sanitet og 15: ”Livet på land”. 

Godkendelsesproceduren sikrer, at der foretages en formel risikovurdering ift. mennesker og miljø for hvert bekæmpelsesmiddel med henblik på at identificere og karakterisere eventuelle farer. Anvendelsen af bekæmpelsesmidler er reguleret med en række krav, der skal sikre at brugen ikke skader mennesker og miljø. Anvendelsen af GMO bidrager blandt andet til udvikling af behandling mod kræft fx kræft, hjertekarsygdomme og vacciner. Miljøstyrelsens arbejde sammen med Arbejdstilsynet sikrer, at anvendelsen af GMO ikke yder skader på miljøet eller har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og dyr.

De 3 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at anvendelsen af pesticider ikke skader mennesker og miljø. Dette gøres ved, at alle sprøjtemidler, der ønskes markedsført, skal igennem en formel risikovurdering jf. pesticidforordningen før det evt. kan godkendes. Derudover stilles en række krav til anvendelsen, der skal sikre korrekt brug og nedbringer belastningen af sundhed og miljø som følge af brugen af pesticider.

 • Gennemførelse af Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af sprøjtemidler (Sprøjtemiddelstrategi). Herunder bl.a.:
 • Godkendelse af pesticider efter vurderingsprincipper der udvikles løbende.
 • Udarbejdelse af årlige bekæmpelsesmiddelstatistikker, der bl.a. opgør data for salg og belastning ud fra pesticiders miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.
 • Kontrol af den professionelle brug af pesticider for at sikre, at pesticider opbevares og bruges på den rigtige måde – både for at mindske pesticidbelastningen og for at beskytte miljøet og brugerne.
 • Indsamling af viden gennem forskningsprogrammet herunder understøtte relevante forskningsprojekter.
 • Udbrede brug af principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM). IPM går ud på at bruge andre metoder end sprøjtemidler til bekæmpelse af skadevoldere.

""

Foto: Colourbox

Fagpersonerne fra biocider arbejder blandt andet med til at løfte FN’s verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel” og verdensmål 15: ”Livet på land”. Sagsbehandlerne på området sikrer sikker anvendelse af biocider, der f.eks. kan anvendes til desinfektionsmidler til at dræbe virus og bakterier, f.eks. på overflader og hænder. Sagsbehandlerne sørger tillige for en sikker bekæmpelse af mikroorganismer som svampe og bakterier, der kan ødelægge bygningsmaterialer som f.eks. træ eller som kan få et produkt til at rådne under opbevaring. Desuden sikres der bekæmpelse af skadegørere som potentielt kan være smittebære af sygdomme, dette kan f.eks. være rotter. Alt dette med øje for at godkendte produkter ikke har potentiel sundheds- og miljømæssige skader, samt skadelige konsekvenser for den omkringliggende biodiversitet.

 • Arbejde med Autorisationsordning for insektbekæmpere i 2024.
 • Godkendelse af biocider efter vurderingsprincipper der udvikles løbende.      

 

Foto: Colourbox

Med område 3 ”Sikker GMO produktion og forskning” bidrager GMO-gruppen I Miljøstyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet til at opnå FN’s verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel”. Gennem godkendelse af forskning, hvor der anvendes GMO-dyr og mikroorganismer, der handler om fx kræft, hjertekarsygdomme eller andre dødelige sygdomme, er gruppen med til at sikre, at disse sygdomme i fremtiden kan forebygges og behandles. GMO-gruppen arbejder tæt sammen med danske virksomheder, der anvender GMO til at udvikle vacciner og lægemidler. I dette arbejder hjælper Miljøstyrelsen ved at vejlede i indeslutning af GMO, sikker affaldsafskaffelse samt inaktivering af GMO, hvorved produktionen foregår sikkert, og man ikke står tilbage med vacciner og lægemidler, der indeholder rester af GMO. Samtidig sørger GMO-gruppen for at både forskning om sygdomme og produktion af lægemidler ved anvendelse af GMO ikke yder skader på miljøet eller har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og dyr.

 • Godkendelser udformes med basis i den gældende lovgivning om GMO, som sikrer, at de
 • indesluttede forhold ikke er mangelfulde
 • Tilsyn og kontrol af godkendte produktioner og laboratorier for at sikre, at vilkår bliver overholdt og at faciliteter bliver vedligeholdt.
 • Skabe god relation imellem Miljøstyrelsen og virksomheder for at styrke det klare mål med indeslutning af GMO.

Foto: Colourbox