Miljøstyrelsens arbejde i enheden Erhverv

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsens enhed Erhverv til opfyldelse af FN's verdensmål. Arbejdet i enheden Erhverv præsenteres med 5 områder: 1) Forbedring af luftkvalitet i byerne, 2) Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP, 3) Grønne produkter, 4) Implementering af EU-retlige krav i forvaltning af havaktiviteter, 5) Bæredygtigt forbrug af råstofressourcer.

De 5 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Med område 1; Forbedring af luftkvalitet i byerne, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN's verdensmål 11; Bæredygtige byer og lokalsamfund og 3; Sundhed og Trivsel, så luftkvaliteten forbedres og særligt niveauet af partikler reduceres i byerne. Dette sker ved regulering af udledningen fra brændeovne og andre fyringsanlæg samt indførsel af miljøzoner i de mest trafikkerede byer.

 • 2019-2020: Skrotningspulje til ældre brændeovne fra før 1995.
 • 2020: Sitet miljoezoner.dk – formidler information om miljøzonerne og de nye skærpede krav for køretøjer i miljøzonerne.
 • 2020-2025: Der indføres trinvise krav til lastbiler, busser og varebilers alder eller krav om partikelfilter ved kørsel i miljøzonerne.

  Billede af brændeovn
  Kilde: Colourbox

  Bil kø
  Kilde: Colourbox

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) støtter virksomheder, der investerer i udvikling af fremtidens miljøteknologiske løsninger og bidrager derved til at nå flere af FN's Verdensmål. Med sit fokus på udvikling og innovation understøtter MUDP Verdensmål 13 (Industri, Innovation og Infrastruktur" og de konkrete MUDP-projekter understøtter en lang række af de øvrige Verdensmål.

MUDP har i sin strategi for 2020-2023 fokus på tre overordnede områder:

 • At stoppe tilbagegangen i biodiversitet mål (undestøtter særligt Verdensmål 15 "Livet på land")
 • At bremse den globale opvarmning og tilpasse samfundet til et ændret klima (understøtter særligt Verdensmål 13 "Klimaindsats")
 • At beskytte miljøet og menneskers sundhed (undestøtter særligt Verdensmål 3 "Sundhed og Trivsel", 5 "Livet i Havet", 6 "Rent Vand og Sanitet")

""Foto: Colourbox

Miljøstyrelsens arbejde for grønne indkøb bidrager til opfyldelse af FN's Verdensmål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion", Verdensmål 17 "Partnerskaber for handling" og Verdensmål 13 Klimaindsats. Arbejdet med at fremme grønne indkøb i offentlige og private virksomheder understøtter yderligere, at de enkelte virksomheder via deres indkøb bidrager til opfyldelse af en lang række af verdensmålene. Få indblik i dokumentet: 'Indkøb og verdensmål'.

Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er for alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb. I partnerskabet udarbejdes indkøbsmål, som medlemmerne skal følge og som sikrer, at miljøhensyn indgår som en væsentlig parameter ved indkøb.  Læs mere om partnerskabet på sitet ansvarligindkøb.dk

Forum for Bæredygtige Indkøb

Arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser i både offentlige og private virksomheder. Forum driver portalen ansvarlige indkøb, der samler og formidler viden og værktøjer.

Internationalt samarbejde om produktpolitik og PEF

Miljøstyrelsen er stærkt engageret i arbejdet i EU om at skabe harmoniserede rammer for beregning af produkters miljømæssige fodaftryk – i daglig tale PEF (Product Environmental Foodprint). Arbejdet skal sikre et solidt grundlag for en styrket grøn produktpolitik i hele EU.

""Foto: Colourbox

Med område 4, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN's verdensmål nr. 14, med Implementering af EU-retlige krav i forvaltning af havaktiviteter (råstofindvinding/klapning), som handler om at sikre og bevare bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Her opstilles der målsætninger om implementering af beskyttede havområder og administrering af marine aktiviteter på basis af en økosystem-tilgang, samt krav til den nationale implementering af international regulering om havmiljøbeskyttelse.

Miljøstyrelsen bidrager til at nå forvaltningsmålsætningerne i verdensmål nr. 14, i den daglige administration af tilladelsesordningerne for marin råstofindvinding og klapning, gennem målrettet implementering af de EU-retlige krav og miljømålsætninger, først og fremmest havstrategirammedirektivet, vandrammedirektivet, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne og direktivet om maritim fysisk planlægning (havplanen).

 • 2021-2022: Udarbejdelse af ny vejledning for klapadministration, som indeholder retningslinjer for vurderingen i forhold miljøkvalitetsmål for vand og natur i forbindelse med sagsbehandling af klapansøgninger.
 • 2021-2022: Implementering af beskyttelseskrav i medfør af EU's havstrategidirektiv, herunder nye krav om forbud mod råstofindvinding og klapning inden for særligt udpegede havstrategiområder.
 • 2021: Implementering af krav om arealudlæg efter udkast til Danmarks Havplan i forvaltningen af marin råstofindvinding.

""

Billedet er et screendump fra havplan.dk, med zoom på farvandet omkring Samsø. Det er den havplan der pt. er i høring fra Søfartsstyrelsen.

Med område 5, bidrager Miljøstyrelsen til verdensmål nr. 14’s målsætninger om bæredygtigt brug af havets ressourcer, gennem tiltag, som understøtter en bæredygtig råstofforvaltning, der bygger på et råstofhusholdningsprincip.

 • 2021-2023 Råstofkortlægning: Miljøstyrelsen gennemfører marin råstofkortlægning med henblik på, at forberede nye udlæg af fællesområder. Kortlægningen understøtter at fremtidige udlægning af fællesområderne sker hensigtsmæssigt i forhold til det fremtidige lokale råstofforsyningsbehov.
 • 2020-2022 digitalisering af råstofindberetninger: Miljøstyrelsen implementerer et digitalt system for indberetning af råstofindvinding, der forbedrer muligheden for at overvåge og føre tilsyn med de marine råstofindvindingsaktiviteter.
  ""
  Foto: Colourbox