Miljøstyrelsens arbejde med hav- og vandmiljø

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsens enhed Hav- & Vandmiljø til opfyldelse af FN’s verdensmål.

Miljøstyrelsens arbejde med hav- og vandmiljø, som bidrager til at nå FN’s verdensmål, præsenteres med to områder: 1) Kystvande, vandløb, søer og grundvand og 2) Havmiljø.

De 2 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Med område 1; Kystvande, vandløb, søer og grundvand bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN’s verdensmål 6 om rent vand og sanitet og verdensmål 15 om livet på land (ferskvandssystemer på land). Endvidere bidrager Miljøstyrelsens arbejde med vandmiljø i Danmark indirekte til at nå FN’s verdensmål 14 om livet i havet.

Miljøstyrelsens arbejde med Danmarks vandmiljø er med til at sikre, at der skabes en positiv udvikling i kvaliteten af danske kystvande, vandløb, søer og grundvand.

  • Gennemførelse af faglige projekter, som tilvejebringer ny viden og metoder til brug for arbejdet med Danmarks vandmiljø. Projekterne kan ses på vandplanprojekter.dk.
  • Se tilstandsvurderingerne for henholdsvis 'Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027' og 'Marine og grundvands tilstandsdata'
  • Deltagelse i europæisk samarbejde i regi af EU’s vandrammedirektiv, bl.a. arbejdsgruppe for forbedret viden om - og kvantifikation af - emissioner, udledninger og tab af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljø.
  • Udarbejdelse af vejledning til kommunerne, som kan bruges i arbejdet med at opspore kilder til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Ifm. miljøvurderinger af anlægsprojekter, planer og programmer jf. Miljøvurderingsloven bidrager Miljøstyrelsen med faglige høringssvar, der skal sikre at projekter, planer og programmer er i overensstemmelse med lov om vandplanlægning og lov om havstrategi samt dertilhørende miljømål og indsatsprogrammer.

Med arbejdsområde 2; Havet, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN’s verdensmål 14 om livet i havet.

  • Deltagelse i faglige projekter, som tilvejebringer ny viden og metoder til brug for arbejdet med Danmarks havmiljø, bl.a. projekt om opfiskning af tabte/efterladte fiskenet (spøgelsesnet).
  • Deltagelse i ”Sammen om et hav uden affald” med udarbejdelse af råd til at blive en ansvarlig bruger af havet.
  • Ifm. miljøvurderinger af anlægsprojekter, planer og programmer jf. Miljøvurderingsloven bidrager Miljøstyrelsen med faglige høringssvar, der skal sikre at projekter, planer og programmer er i overensstemmelse med lov om havstrategi samt dertilhørende miljømål og indsatsprogram.