Miljøstyrelsens arbejde med vandmiljø og friluftsliv

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsens enhed Vandmiljø & Friluftsliv til opfyldelse af FN’s verdensmål.

Miljøstyrelsens arbejde med vandmiljø og friluftsliv, som bidrager til at nå FN’s verdensmål, præsenteres med 3 områder: 1) Kystvande, vandløb, søer og grundvand, 2) Havmiljø og 3) Friluftsliv.

De 3 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Med område 1; Kystvande, vandløb, søer og grundvand bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN’s verdensmål 6 om rent vand og sanitet og verdensmål 15 om livet på land (ferskvandssystemer på land). Endvidere bidrager Miljøstyrelsens arbejde med vandmiljø i Danmark indirekte til at nå FN’s verdensmål 14 om livet i havet.

Miljøstyrelsens arbejde med Danmarks vandmiljø er med til at sikre, at der skabes en positiv udvikling i kvaliteten af danske kystvande, vandløb, søer og grundvand.

  • Gennemførelse af faglige projekter, som tilvejebringer ny viden og metoder til brug for arbejdet med Danmarks vandmiljø. Projekterne kan ses på vandplanprojekter.dk.
  • Se tilstandsvurderingerne for henholdsvis 'Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027' og 'Marine og grundvands tilstandsdata'
  • Deltagelse i europæisk samarbejde i regi af EU’s vandrammedirektiv, bl.a. arbejdsgruppe for forbedret viden om - og kvantifikation af - emissioner, udledninger og tab af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljø.
  • Udarbejdelse af vejledning til kommunerne, som kan bruges i arbejdet med at opspore kilder til forurening af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Ifm. miljøvurderinger af anlægsprojekter, planer og programmer jf. Miljøvurderingsloven bidrager Miljøstyrelsen med faglige høringssvar, der skal sikre at projekter, planer og programmer er i overensstemmelse med lov om vandplanlægning og lov om havstrategi samt dertilhørende miljømål og indsatsprogrammer.

Med arbejdsområde 2; Havet, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN’s verdensmål 14 om livet i havet.

  • Deltagelse i faglige projekter, som tilvejebringer ny viden og metoder til brug for arbejdet med Danmarks havmiljø, bl.a. projekt om opfiskning af tabte/efterladte fiskenet (spøgelsesnet).
  • Deltagelse i ”Sammen om et hav uden affald” med udarbejdelse af råd til at blive en ansvarlig bruger af havet.
  • Ifm. miljøvurderinger af anlægsprojekter, planer og programmer jf. Miljøvurderingsloven bidrager Miljøstyrelsen med faglige høringssvar, der skal sikre at projekter, planer og programmer er i overensstemmelse med lov om havstrategi samt dertilhørende miljømål og indsatsprogram.

Med arbejdsområde 3; Friluftsliv, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Miljøstyrelsens arbejde med friluftsliv er med til at fremme mental sundhed og trivsel og at sikre befolkningen gode muligheder for både at slappe af, nyde naturen og evt. socialt samvær og dyrke motion i naturen, hvilket understøtter verdensmålet om et sundt liv for alle.

  • Samarbejdsprojekt med Landsforeningen for psykisk sundhed om udbredelse af naturtilbud til psykisk sårbare.
  • Samarbejde med Naturstyrelsen om udvikling af udinaturen.dk, således at det bliver nemmere for befolkningen at findefaciliteter i naturen, fx gode vandre- og cykelruter, shelterpladser, badesøer og lignende faciliteter, der styrker fysisk, mentalt og socialt velvære.