PFAS i slagge fra affaldsforbrænding

07-03-2023
Affald PFAS

Miljøstyrelsen har netop publiceret en screeningsundersøgelse af PFAS og bromerede flammehæmmere, der viser en vis udvaskning af nogle PFAS-forbindelser fra affaldsforbrændingsslagge.

Affaldsforbrændingsslagge er i en ny screeningsundersøgelse blevet analyseret for PFAS-forbindelser og bromerede flammehæmmere. Slagge anvendes ofte i stedet for nye råstoffer som grus og sand ved anlæg af veje og pladser.

Der er i undersøgelsen gennemført faststofanalyser for indhold af de 22 PFAS-forbindelser, der indgår i forskellige summerings-grænseværdier i Danmark. Tre af slaggeprøverne er desuden analyseret for indhold af 16 udvalgte bromerede flammehæmmere. Derudover blev eluater (vand, der er sevet gennem slaggerne under udvaskningstests) analyseret for de 22 PFAS-forbindelser, der indgår i de forskellige summeringsgrænseværdier i Danmark samt for yderligere 20 PFAS’er, der på nuværende tidspunkt ikke er inkluderet i de danske sum-grænseværdier.

PFAS udvaskes fra slaggen

Undersøgelsen viser, at PFAS fra slaggen kan udvaskes. Men det er ikke muligt at sige noget om, hvor meget der kan udvaskes ved forskellige anvendelser, og om PFAS fra slagge kan udgøre et miljøproblem.

De undersøgte affaldsforbrændingsanlæg er geografisk fordelt over hele landet og står for samlet 80 procent af affaldsforbrændingen i Danmark.

Undersøgelsens resultater

Faststofanalyserene af slaggen viste, at bortset fra enkeltværdier fordelt på tre forskellige slagger, lå de målte PFAS-indhold under de angivne kvantificeringsgrænser på 0,5 μg/kg tørstof (TS) eller 2,5 μg/kg TS. For alle 13 slaggeprøver ligger værdierne for henholdsvis summen af 4 PFAS (altså 0,55 μg/kg TS) og 22 PFAS (0,55 – 1,62 μg/kg TS) væsentligt under de pågældende PFAS-grænseværdier for jord; dvs. under 10 μg/kg TS og 400 μg/kg TS). Kun for én af de tre undersøgte slagger blev der fundet et meget lille indhold af én af de 16 bromerede flammehæmmere (0,22 µg/kg TS af BDE 99).

Udvaskningstest på slaggene viste, at PFOA og PFBS kunne identificeres i alle 13 eluatprøver, mens PFHxA, PFOS og 6:2 FTS blev identificeret i mere end 50 % af prøverne. PFPeA, PFHpA, PFNA, PFDA, PFHxS samt 8:2 FTS blev identificeret i mindst én af prøverne.

Miljøstyrelsens PFAS-grænseværdier for grundvand for 4 PFAS-forbindelser blev overskredet i alle 13 eluatprøver (0,0057 – 0,17 µg/l), mens PFAS-grænseværdier for grundvand for 22 PFAS-forbindelser blev overskredet i alle på nær én prøve – prøve A (0,077 µg/l).

Det understreges i rapporten over undersøgelsen, at resultaterne ikke kan anvendes til at vurdere risikoen for påvirkning af grundvandet ved anvendelse af slaggerne til anlægsarbejder. Dette vil kræve flere og mere dybdegående studier.

Rapporten kan læses her.

Rapporten henviser til Miljøprojekt nr. 2205, 2022: Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i slagger. Denne rapport kan læses her.