Opstart af forhandlingsudvalg for husholdningsaffald

14-03-2023
Affald

Miljøstyrelsen starter forhandlingsudvalg for indsamling af husholdningsaffald i slutningen af marts 2023. Forhandlingsudvalget for husholdningsaffald skal indstille et (eller flere) serviceniveau for indsamling af husholdningsaffald i forbindelse med det udvidede producentansvar på emballage senest 30. november 2023 til Miljøstyrelsen.

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik d. 30. august 2022 en politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Aftalen fastlægger rammerne for den nationale udmøntning af direktivkrav om udvidet producentansvar for emballage pr. 31. december 2024.

Det fremgår af den politiske aftale, at den økonomiske kompensation skal fastlægges ved en forhandlingstilgang, hvor et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter fra kommuner og kollektive ordninger forhandler et serviceniveau for de kommunale indsamlingsopgaver. Det fremgår, at serviceniveauet ikke må påvirke borgernes hverdag eller medføre forskelle mellem land- og byområder, samt at der forhandles med en fast kadence på hvert 4-5 år, dog første gang for en kortere periode. Producenterne skal afholde kommunernes omkostninger til indsamling af emballageaffald.  Producenterne skal desuden afholde kommunernes nødvendige omkostninger til administration.

Serviceniveauet er et udtryk for det nødvendige omfang og niveau af særskilt indsamling af affald, der understøtter, at EU's genanvendelsesmål for emballageaffald nås. Serviceniveauer skal indeholde de elementer, som er omkostningsdrivende i kommunale indsamlingsordninger og som afspejles i kommunernes udbud af indsamling. Der er ikke på forhånd fastsat et format for, hvordan serviceniveauer skal være beskrevet og udformet. Dette er op til forhandlingsparterne på baggrund af data, viden og indsigt i, hvordan kommunale indsamlingsordninger organiseres og udbydes.

Forhandlingsudvalget for husholdningsaffald vil bestå af forhandlingsrepræsentanter udpeget af Kommunernes Landsforening med repræsentation af både land- og bykommuner og for producenterne vil forhandlingsrepræsentanter være fra de kollektive ordninger, som forventes at ville repræsentere emballageproducenter, der markedsfører emballage og som kan forventes at få tildelt kommuner via tildelingsordningen. Efter ikrafttrædelse af det udvidede producentansvar vil deltagere i forhandlingsudvalget være de kollektive ordninger eller individuelle producenter, som har fået tildelt eller kan forventes at få tildelt kommuner i regi af tildelingsordningen for husholdnings-emballageaffald.

Miljøstyrelsen skal som sekretariat bistå forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget skal starte ultimo marts 2023 og skal kunne aflevere endeligt forslag til serviceniveau til Miljøstyrelsens godkendelse ultimo november 2023.

Hvis du som kommende producent ønsker at vide mere om forhandlingsudvalget kan dette ske ved henvendelse til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email – skriv ”forhandlingsudvalg for husholdningsaffald” i emnefeltet.