Nyt pesticidstof fra ukrudtsmiddel fundet i grundvandet

27-03-2023
Vand i hverdagen Pesticider

Vandværker skal fremover kontrollere for stoffet LM3 efter, at det er fundet i en screening af grundvandet.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med screening for pesticidstoffer i grundvandet fundet stoffet LM3. LM3 er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet terbuthylazin, der tidligere indgik i ukrudtsmidler godkendt i Danmark. Stoffet er i dag ikke godkendt til hverken pesticid- eller biocidanvendelse i Danmark.

Der er samlet set gjort fund af LM3 i 54 ud af 249 indtag, hvilket svarer til, at der er gjort fund i cirka 22 procent af indtagene. Ingen af indtagene anvendes til drikkevand.

Kravværdien for pesticider i grundvand på 0,1 µg/L er overskredet i fem af de undersøgte indtag, hvilket svarer til to procent. Den maksimale koncentration fundet er 0,36 µg/L.

Undersøgt for fire nye stoffer

Stoffet er fundet i forbindelse med en målrettet screening for pesticider i efteråret 2022 og omfattede fire stoffer, som der ikke tidligere har været undersøgt for. Læs mere om fundene i faktaboksen nedenfor.

Grundvand fra i alt 249 grundvandsboringer over hele landet er blevet undersøgt.

LM3 tilføjes drikkevandsbekendtgørelsen, så vandværkerne fremover skal kontrollere drikkevandet for stofferne, inden vandet sendes ud til forbrugerne.

Screeningen i 2022 var den 4. og sidste i en række undersøgelser igangsat under Tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021. Fremover vil der stadig kunne screenes for enkelte stoffer i grundvandet som en del af grundvandsovervågningens normale drift.

Resultaterne af screeningen i 2022 fremgår af det faglige notat.

Fakta om LM3:

LM3 er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet terbuthylazin, som er registreret solgt i Danmark i perioden fra 1973 til 2008. Moderstoffet terbuthylazin har været godkendt i ukrudtsmidler. Miljøstyrelsens registreringer viser, at midler med terbuthylazin i perioden 1990-2008 har været godkendt, bl.a. i blandingsprodukter med flere aktivstoffer, til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, læhegn og buske samt planteskolekulturer. Moderstoffet terbuthylazin har dermed ikke været godkendt som pesticid i Danmark siden 2008, men er stadig godkendt som pesticid i EU. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at terbuthylazin har været anvendt som biocid i Danmark, og stoffet er ikke godkendt som biocid i EU. Miljøstyrelsen er dog opmærksom på, at LM3 evt. kan dannes fra aktivstoffet terbutryn, der er under vurdering i EU ift. en biocidanvendelse.

Syv yderligere nedbrydningsprodukter fra terbuthylazin indgår allerede i dag på pesticidlisten: LM5, LM6, DEIA, desisopropyl-hydroxyatrazin, didealkyl-hydroxyatrazin, desisopropyl-atrazin og desethyl-terbuthylazin. Det kan dog nævnes, at desethyl-terbuthylazin forventes fjernet fra pesticidlisten i forbindelse med næste opdatering af denne pga. faldende fundprocenter og ingen overskridelser over kravværdien i en længere årrække.